1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alım sözleşmesinde fiyat farkı hesabında esas alınacak temel aylık katsayısı belirlenmiş olsa bile, fiyat farkı esaslarındaki hüküm gereği bu katsayının ihale tarihinde geçerli olan memur aylık katsayısı olması gerektiğinden sözleşmede yazılı katsayı kullanılarak fiyat farkı ödenemez.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında sözleşmede işçilik dışındaki katsayıların (b1=0,4 ve d=0,6) toplamı 1’e eşit olacak şekilde belirlenmişse asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farkının ayrıca ödenmesi halinde, sözleşme aşamasında tespit edilmediği için hesaplamada dikkate alınmayan a1 oranı kadar bir fazla ödemeye neden olunmakla birlikte, fiyat farkı esaslarının sabit katsayıların sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçeyle değiştirilemeyeceği hükmü ile a2 katsayısına karşılık gelen işçiliklerin de dikkate alınarak hüküm tesis edilmesi gerektiği.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alımlarında fiyat farkı esaslarının bütün olarak uygulanabilmesi için fiyat farkı formülündeki asgari ücrete dayalı işçiliklerin oranını temsil eden (a1) katsayısı için değer belirlenmiş olmalıdır. Sözleşmede (a1) katsayısı için değer belirlenmeksizin (a2) katsayısı dahil olmak üzere katsayıların toplamı 1’e eşit olacak şekilde değer belirlenmişse ayrıca asgari ücret artışından dolayı fiyat farkı verilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Sözleşmedeki fiyat farkına esas katsayıların hatalı belirlenmiş olduğu gerekçesiyle tazmin hükmü verilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmemiş olsa da İş Kanunu gereğince yüklenicinin işçilere asgari ücretin altında bir ücret ödiyemeyeceği gerekçesiyle fiyat farkı ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet alım işlerinde asgari ücret fiyat farkı ödenebilmesi için asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ihale tarihinden sonraki bir tarihte yüklenici aleyhine bir artışın meydana gelmiş olması gerektiği.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Asgari ücretin yüzde fazlasının ödendiği ihalelerde, önceki fiyat farkı kararnamesine göre, ödemelerin asgari ücret artışı kadar yapılması gerekmekte olup, bu sebeple işçilere eksik ödeme yapıldığından, fazle mesainin eksik ödendiğinden bahsedilemeyecektir.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Özel tüketim vergisindeki değişikliğin fiyat farkı hesabında nasıl dikkate alınacağına yönelik karar olup, yapım ve hizmet işlerini kapsamaktadır.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İhale konusu işçilerin çalışma saatlerinin tamamını idarede geçireceği açık olduğu halde, fiyat farkı hesabında işçilik ağırlık oranı katsayısı olarak (a1) kullanılması gerekirken (a2) kullanılması hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Sözleşmede yer alan fiyat farkı katsayılarına ve düzenlemesine göre işlem yapılması gerekirken, iş artış ve eksilişlerine yönelik düzenlemeye göre işlem yapılması doğru olmamıştır ve fiyat artışlarının fiyat farkı olarak yükleniciye ödendiği, ancak düşüşlerin fiyat farkı kesintisi olarak dikkate alınmadığı olayda değerlendirme hatalı olmuştur.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  5510 sayılı Kanun kapsamında ödenen teşviklerin hakedişlerden kesilebilmesi, getirilen düzenlemenin amacı ile uyuşmadığından ve işverenlere teşvik olduğundan kesilebilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  İşçilere asgari ücret artışı değil de, asgari ücret artışının oransal yansıtılması neticesinde ortaya çıkan fazla ödemenin işçilerden alınmasına 4857 sayılı Kanunun 62. Maddesinin engel olmadığı, Bakanlar Kurulu kararına uyarlı olarak hesaplamaların ve ödemelerin yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerektiği, idarenin asıl işveren olmasından kaynaklı ve sorumluluğu bulunduğu tespitiyle karar verilmesi isabetli değildir. Alt işveren konumunda bulunan yüklenici firmanın hak edişlerinde yapılan artış ile işçi ücretinde yapılan artış arasında ilişki kurulup kurulamayacağı araştırılmalıdır.

  Devamını Oku