1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  İş yaptırıldıktan sonra, ödemenin yapılması amacıyla ihale yapılması, ödeme için ihale evrakları hazırlanması suç mudur? Fiili duruma uygun olarak göstermelik ihale yapılması ihaleye fesat karıştırma veya görevi kötüye kullanma suçu kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Görevi Kötüye Kullanma

  Anahtar teslimi götürü bedel ihale yerine birim fiyat olarak ihaleye çıkılmasının görevi kötüye kullanma suçu kapsamında olup olmayacağına yönelik görüş.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Kamu zararı ile zarara verme arasında illiyet bağının olması gerekmekte midir, görevi kötüye kullanma suçunda kamu zarara uğratılmamışsa suçun mahiyetinde ne gibi değişiklik ortaya çıkar?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  TCK’nın görevi kötüye kullanma başlıklı maddesine göre suçun oluşabilmesi için kamu görevlisinin kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kamunun zararına veya kişilerin mağduriyetine neden olması ya da kişilere haksız menfaat sağlaması gerekmekte olup, somut olayda kişilerin mağduriyeti veya kamunun zararı ya da kişilere haksız menfaat sağlandığı yönünde sanığın mahkumiyetini gerektirir nitelikte somut ve yeterli delil bulunmadığından beraatına.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  4734 Sayılı Kanunun 21/f maddesinde düzenlenen pazarlık sınırı içinde kalacak biçimde iki parça halinde işin gerçekleştirilmesi eylemi görevi kötüye kullanma suçu kapsamında mıdır?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Temizlik ihalesinde yaklaşık maliyetin fazla gösterilmesi sonucunda kurumun zarara uğratıldığının somut delillerle ortaya konulması halinde ilgili kişiler hakkında görevi kötüye kullanma suçundan işlem yapılması gerektiği

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı olarak eşik değerlerin altında kalmak amacıyla ihtiyacın kısımlara bölünerek doğrudan temin yoluyla alınması ve Konya gibi bir ilde alımın kayınbiraderden yapılması işleminin doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması da nazara alındığında görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerinin kabulü gerektiği

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Kamuya açık gezi ve dinlenme alanı olarak düzenlenmek üzere plan tadilatı yapılarak, kamulaştırma programına alınmasına karar verilen, ilgililerin muvafakatları da alınmaksızın, burada oluşturulan balık satış ünitelerinin aylık 150 TL kira karşılığında balıkçı esnafına tahsisine karar verildiği anlaşılan olayda, sanıkların söz konusu yerde görevlerinin gereklerine aykırı biçimde gezi ve dinlenme amacı da dışında, belediyeye gelir getirici yapılaşmaya giderek arsa sahibi şikayetçilerin mağduriyetlerine neden olmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları ortadadır.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Belediye Kanununun 49 uncu maddesine aykırı olarak bütçenin % 40’ını aşacak şekilde personel istihdamı yapılması ve personel gideri ödenmesi işlemi kamu zararı olmamakla birlikte, işçilere menfaat sağlama olarak kabul edilecek ve sebep olanlar hakkında görevi kötüye kullanma suçuna göre karar verilecektir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  4734 Sayılı Kanunun 21/b maddesi gereğince yaptırılması gerekirken mevzuata aykırı şekilde işin ikiye bölünerek doğrudan temin yöntemiyle yaptırıldığı, işin bedelinin doğrudan temin sınırları içinde kalan miktarının yüklenici G... Ltd. Şirketine ödendiği ancak geriye kalan miktarın ödenmeyerek mağduriyete neden olunduğu anlaşılmakla, görevi kötüye kullanma suçunun yasal unsurları itibariyle oluştuğu.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Belediye Başkanının müdür olamayacak bir kişiyi (işçi statüsündeki personel) görevlendirmesi ve bu kişiye encümen toplantılarına katılması sebebiyle huzur hakkı ödenmesi görevlerinin gereklerine aykırı hareket olarak kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  İhalesiz, ihale yapmadan dükkan kiraya verme işleminde kamunun zararı veya kişilere haksız çıkar sağlama olup olmadığı incelenerek karar verilmelidir ve söz konusu incelemeler görevi kötüye kullanma suçu olup olmadığını ortaya koyacaktır.

  Devamını Oku