Hizmet Alımları ve Sözleşme Uygulamaları

Hizmet Alımları ve Sözleşme Uygulamaları

Kitapta, kamu kurumlarınca ihale edilen hizmet alımlarının sözleşme süreci içerisinde karşılaşılan konular ele alınmaktadır. Ayrıca, söz konusu süreçte ortaya çıkma ihtimali bulunan yüzlerce sorun da ele alınmakta ve çözüm ortaya konulmaktadır.


Dr. Ferhat Gündüz - E. Sayıştay Uzman Denetçisi

Bu kitabı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.

Sayıştay ve Yargıtay İçtihatlı – Açıklamalı

(4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde)

Ağustos 2013 / 1. Baskı / 670 Sf. / Ciltli

Fiyatı: 140 TL (KDV dahildir)

Hizmet alımları ihaleleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılmakta ve sözleşme sürecinde de 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu dikkate alınmaktadır.

 

Mahiyet itibarıyla karışık olması, birbirinden farklı disiplinleri ilgilendirmesi (Borçlar Kanunu, İş Kanunu, SGK mevzuatı... vs.) ve ilgili olduğu alanların geniş olması sebepleriyle hizmet alımlarının sözleşme sürecine yönelik pek fazla kaynak bulunmamaktadır.

 

Ancak, hizmet ihalelerinin sözleşme süreci, kamu kaynağının ödenmesiyle doğrudan ilgili olduğundan, yapılan hatalı ödemelerin kamu zararı olarak değerlendirilebilmesi ihtimal dâhilinde bulunduğundan ve yüklenicilerle hukuki ihtilafların yoğun olarak yaşandığı bir alan olduğundan dolayı bu konu üzerinde ciddiyetle ve yoğun bir şekilde durulması gerekmektedir.

 

Eserimizin bu alanda var olan önemli bir boşluğu dolduracağını düşünmekteyiz. Kitapta hizmet alımları için önemli olan konulara değinilmiş ve idarelerin sıklıkla karşılaştıkları sorunlara çözümler ortaya konulmuştur. 15 bölümden oluşan kitap özellikle Sayıştay ve Yargıtay kararlarıyla zenginleştirilmiştir.

 

Kitabımızın sizden gelecek eleştiri, görüş ve düşüncelerle daha da güzel olacağını düşünmekteyiz.

 

Dr. Ferhat GÜNDÜZ (Sayıştay Başdenetçisi)

 

 

 

Konu Başlıkları

 

 

1. HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİNİN ÖZELLİKLERİ VE GENEL HUSUSLAR

1.1. KİK İstatistiklerinde Hizmet Alımları

1.2. Hizmet Alım Sözleşmelerinin Genel Özellikleri

1.3. Hizmet Alım Sözleşmelerinde Yüklenicilerin Yükümlülükleri

1.3.1. Yüklenicinin Özen Yükümlülüğü

1.3.2. Yüklenicinin Mevzuata Uygunluk Yükümlülüğü

1.3.3. Yüklenicinin Zarardan Sorumlu Olması

1.3.4. Yüklenicinin İşbaşında Bulunması

1.3.5. Yüklenicinin Bakım ve Düzeltme Sorumluluğu

1.3.6. Çalışanların Hakları Açısından Yüklenicinin Sorumluluğu

1.4. Hizmet Alım Sözleşmelerinde Temel İlkeler

1.4.1. Sözleşmelerde İhale Dokümanlarına Aykırı Hükümlere Yer Verilemez

1.4.2. Sözleşmenin Değiştirilemezliği İlkesi

1.4.3. Tarafların Eşitliği İlkesi

1.5.Hizmet Alım İhalelerinde SGK’nın Yeri

1.5.1. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) Bildirim Yükümlülüğü

1.5.2.Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Bildirim Yükümlülüğü

1.5.3.Hakediş Ödemelerinde ve Kesin Teminatların İadesinde İlişiksizlik Belgelerinin Aranması

1.6. Hizmet Alım İhalelerinde İşyeri Teslimi İşe Başlama Tutanağı

1.7. Açılacak Davalarda Yargı Mercii

1.8. İdare ile Yüklenici Arasındaki Uyuşmazlıklarda Zamanaşımı Süresi

1.9. İdare ile Firma Arasında Yazılı Sözleşme Yoksa İşin Bedeli Yapıldığı Tarihteki Mahalli Rayice Göre Ödenir

2. HİZMET ALIM İHALELERİNDE SÜRE UZATIMI

2.1. Nedenleri

 

2.1.1. Mücbir Sebepler

2.1.2. İdareden Kaynaklı Sebepler

2.1.3. Yükleniciden Kaynaklı Sebepler

2.2. Süre Uzatımı Verilmesi İçin Gerekli Şartlar

2.2.1. Yükleniciden Kaynaklı Bir Kusurdan İleri Gelmemiş Olması

2.2.2. Taahhüdün Yerine Getirilmesine Engel Nitelikte Olması

2.2.3. Yüklenicinin Bu Engeli Ortadan Kaldırmaya Gücünün Yetmemesi

2.2.4. İdareye 20 Gün İçinde Yazılı Bildirimde Bulunulması

2.2.5. Durumun Yetkili Merciiler Tarafından Belgelendirilmesi

2.3. Süre Uzatımı Verilmeyen ve Cezalı Çalışılan İşlerde Nasıl Hareket Edilecektir?

2.4. Verilen Süre Uzatımları Hatalı ise Düzeltilebilir mi?

2.5. Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılarak İşin Süresinin Uzatılması

2.6. İhale Sürecinin Uzaması Sebebiyle Zamanında Sözleşmesi İmzalanamayan Hallerde Süre Uzatımı Verilir mi?

2.7. Gecikme Cezası

2.7.1. Gecikme Cezasında Süre

2.7.2. Gecikme Cezası Sözleşme Bedelinin % 30’unu Geçebilir mi?

2.7.3. Ceza Tutarının Yüksek Olması Gerekçe Gösterilerek İndirim Yapılabilir mi?

2.7.4. Gecikme Cezasının Matrahı

2.7.5. Feshedilen Sözleşmelerde Gecikme Cezası Talep Edilemez

2.7.6. Gecikme Cezası ve Ceza Farkı

2.7.7. Doğrudan Temin Yönteminde Gecikme Cezası Olabilir mi?

3. İŞ ARTIŞ VE EKSİLİŞLERİ

3.1. Genel Hususlar

3.2. İş Artışı Kararı Kim Tarafından Alınmalıdır?

3.3. İş Artışı İş Kalemi Bazında mı Yapılır?

3.4. İş Artış ve Eksilişlerinin Aynı Anda Olduğu Hizmet Alımlarında Uygulama

3.5. Götürü Bedel Hizmet Alımlarında Vazgeçilen Hizmetler Yerine Yenisinin Alınması

3.6. Hizmet Alım İhalelerine İş Artışı İle Devam Edilebilir mi?

3.7. İhaleden Hemen Sonra İş Artışı Yapılabilir mi?

3.8. % 20 İş Artışının Üzerindeki Bedellerin Ödenmesi

4. YENİ BİRİM FİYAT TESPİTİ

4.1. Yeni Birim Fiyat Tespiti

 

5. KONTROL TEŞKİLATI VE KAYITLARIN ÖNEMİ

5.1. Hizmet Alım İhalelerinde Kontrol Teşkilatının Yeri

5.2. Hizmet İşlerinde Kontrol Teşkilatı Tarafından Tutulacak Kayıtlar ve Önemi

6. MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ

6.1. Hizmet Alım İhalelerinde Muayene ve Kabul İşlemleri

6.1.1. Muayene ve Kabul Komisyonu Üyeleri

6.1.2. Muayene ve Kabul Komisyonları Ne Zaman Oluşturulur?

6.1.3. Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri

6.1.4. Muayene ve Kabul Süreci

6.2. Yüklenicinin Başvuruda Bulunmaması Durumunda Kabul İşlemleri

6.3. Belli Bir Süre Çalışma Sonrasında Tamamlanan Hizmetlerde Kabul

6.4. Süreklilik Arzeden Hizmetlerde Kabul

6.5. Süreklilik Arzeden Hizmetlerde Her Hakedişte Kabul Komisyonu Raporu Düzenlenir mi?

6.6. Hizmet Alımlarında Kısmi Kabul

6.7. Kabul Sürecindeki Bakım ve Giderler

6.8. Garanti Dönemi Olan Hizmet Alımlarında Kabul

6.9. Hizmet Alımlarında Kesin Hesap Raporu

6.10. Kesin Teminat Mektubu Süresinin Yetersiz Olması Durumunda

6.11. Teslim Edilen Hizmetin Muayene Kabulünün Zamanında Yapılmaması

6.12. Hizmetin Ayıplı Olması Halinde İdarenin Hareket Yöntemleri

7. HİZMET ALIM İHALELERİNDE FİYAT FARKI

7.1. Kararname Hükümleri Çerçevesinde Fiyat Farkı

7.1.1. Hizmet Alımlarında Hakediş Düzenleme Tarihi

7.1.2. Fiyat Farkı Verilen İşlerde Süre Uzatımı Verilmesi

7.1.3. Fiyat Farkı Verilmeyen İşlerde Süre Uzatımı Verilmesi

7.1.4. Cezalı Çalışılan Durumda Fiyat Farkı

7.1.5. Yeni Birim Fiyat İçin Fiyat Farkı Hesabı

7.1.6. Fiyat Farkı Ödemelerinde Kullanılacak Sabit Katsayıların Tespiti

7.1.7. Fiyat Farkı Formülündeki (Pn-1) Neyi İfade Etmektedir?

7.2. İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemeler

7.2.1. Fiyat Farkı Verileceği İhale Dokümanlarında Belirtilmelidir

7.2.2. Esaslarda Belirtilen Hususlar Dışında Fiyat Farkı Ödenmesi Mümkün müdür?

7.2.3. Kararnameye Atıf Yapılması Halinde Yalnızca 8’inci Maddeye Göre Fiyat Farkı Verilebilir

7.2.4. Sadece 7’inci Maddeye Göre Fiyat Farkı Hesaplanacağı Belirtilen İhalelerde Katsayının Belirlenmemesi

7.2.5. Kararnamenin 8’inci Maddesinin Eksik Düzenlenmesi Halinde Fiyat Farkı

7.2.6. Esasların 7’nci Maddesine Göre Fiyat Farkı Ödenmesi Öngörülen İhalelerde a1 ve a2 Katsayılarından Hangileri Belirlenmelidir?

7.2.7. Kararnamenin 7 ve 8’inci Maddenin Birlikte Uygulandığı İhalelerde a1 İçin Değer Belirlenmesi Zorunlu mudur?

7.3. Uygulamada Fiyat Farkı Hesaplamaları

7.3.1. Fiyat Farkı Hangi Unsurlardan Oluşmaktadır?

7.3.2. Sadece 8’inci Maddeye Göre Fiyat Farkı Ödenebilir mi?

7.3.4. Vasıflı (Asgari Ücretin Üzerinde Ödeme Öngörülen) Personel İçin Fiyat Farkı Hesabı

7.3.5. Vasıflı Personel Çalışan Bir İhalede, Sadece 7 nci Maddeye Göre Fiyat Farkı Verileceği Belirtildiği Halde a2 İçin Değer Belirlenmemişse

7.3.6. İhale Dokümanında Sadece 7’nci Maddeye Göre Fiyat Farkı Ödeneceği Belirtildiği Halde Aynı Zamanda a1 İçin Değer Belirlenmişse Fiyat Farkı Nasıl Hesap Edilecektir?

7.3.7. Yılın İki Yarısı İçin Geçerli Asgari Ücretlere Göre Teklif Verileceği Şeklinde Düzenleme Yapılması Hali

7.3.8. Fiyat Farkı Ödenmeyeceği Düzenlemesi Bulunan İhalelerde Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Teklifin Aşırı Düşük Hale Gelmesi Durumunda Fiyat Farkı Verilmesi

7.3.9. Avans Verilen İşlerde Fiyat Farkı Hesabı

7.3.10. Hizmet Miktarında Artış ve Azalış Olması Hali

7.3.11. Sigortasız İşçi Çalıştırılması Halinde Fiyat Farkı Hesabı

7.3.12. Fazla Mesai Ödemelerinde Fiyat Farkı

7.3.13. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Fiyat Farkı

7.3.14. % 5’lik Hazine Kesintisi

7.3.15. Özürlü Çalıştırılan İhalelerde Fiyat Farkı

7.3.16. İhalelerde Emekli İşçi Çalıştırılması Halinde Fiyat Farkı

7.3.17. 16 Yaşını Doldurmamış İşçilerin Bulunması Durumunda Fiyat Farkı Hesabı

7.3.18. Eksik Gün/Çalışma Halinde Fiyat Farkı Hesabı

7.4. Fiyat Farkına İlişkin Diğer Hususlar

7.4.1. Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Fiyat Farkı

7.4.2. Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen Bir İhalede İşin Devamını Zorlaştıracak Maliyet Artışları

7.4.3. Sözleşmede Fiyat Farkı Verileceği Belirtilen Bir İşte Kararname Hükümlerinin Değişmesi

7.4.4. Pn Hesabında Virgülden Sonra Kaç Basamak Dikkate Alınacaktır?

7.4.5. Önceki Hakedişlerde Ödenmeyen Fiyat Farkının Sonradan Ödenmesi Mümkün müdür?

7.4.6. Damga Vergisi ve Ek Kesin Teminat

7.5. Hizmet Alım İhalelerinde Örnek Fiyat Farkı Uygulamaları

7.5.1. Sadece İşçilik İstenilen İhalelerde Fiyat Farkı

7.5.2. İşçilikle Birlikte Diğer Unsurların İstenildiği İhalelerde Fiyat Farkı

7.5.3. İşçilikle İlgili Diğer Unsurların Bulunduğu İhalelerde Sadece Asgari Ücrete Dayalı Fiyat Farkı Ödemesi

7.5.4. İşçilikle İlgili Diğer Unsurların Bulunduğu İhalelerde Sadece 7 nci Maddeye Göre Fiyat Farkı Ödemesi

7.6. Yeni Fiyat Farkı Kararnamesinde Yer Alan Düzenlemeler

7.6.1. Fiyat Farkı Hesabı Yapılacak Hizmetlerin Kapsamı

7.6.2. Fiyat Farkı Hesabı İçin İdarelerce Yapılacak Düzenlemeler

7.6.3. Fiyat Farkı Hesabında Dikkate Alınacak Katsayıların Belirlenmesi

7.6.4. Katsayılar İçin Birden Fazla Endeksin Belirlenmesi

7.6.5. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerde Fiyat Farkı Hesabı Zorunlu Hale Gelmiştir

7.6.6. a1 ve a2 Katsayılarının Mahiyeti Değişmiş ve Vasıflı ve Vasıfsız Personel Ayrımı Kalkmıştır

7.6.7. Personel Çalıştırılmasına Dayalı İşlerde Fiyat Farkı Hesabı Brüt Maliyet Üzerine Kurulmuştur

7.6.8. Vasıflı Personel Çalıştırılan İşlerde Fiyat Farkı Hesabı Değişmiştir

7.6.9. Fazla Mesai Ödemelerinde Fiyat Farkı Hesabı Değişmiştir

7.6.10. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Ödemelerinde Fiyat Farkı Hesabı Değişmiştir

7.6.11. Hazinece Karşılanan Ödemelerin Varlığı Halinde Brüt Maliyet Esas Alınacaktır

7.6.12. Fiyat Farkı Verilmeyen Ancak Süre Uzatımı Verilen İşlerde Fiyat Farkı Hesabı Zorunlu Hale Gelmiştir

7.6.13. Endeks veya Fiyatların Belli Olmadığı Hallerde Fiyat Farkı Hesabı Sonra Yapılacaktır

7.6.14. Endeks veya Fiyat Belirlenmeyen İhalelerde Fiyat Farkı Ödemesi

7.6.15. Sağlık Hizmetlerinde Puanların Artırılması veya Azaltılması Uygulaması

8. HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

8.1. Genel Açıklamalar

8.2. Birim Fiyat Sözleşmelerde Hakediş Ödemeleri

8.3. Götürü Bedel İhale Edilen Hizmet Alım İhaleleri

8.3.1. Götürü Bedel Hizmetlerde Hakediş Bedellerinin Tespiti

8.3.2. Eksik İşçi, Makine ve Malzeme Kullanılması Durumu

8.3.3. Herhangi Bir Çalışmanın Yapılmaması

8.3.4. Daha Nitelikli/Niteliksiz İşçi veya Makine Çalıştırılması

8.4. Bir Defada Teslim Alınan Hizmetlerde Hakediş Ödemeleri

8.5. Hakedişin Tahakkuku ve Ödenmesi

8.6. Hakediş Ödemelerinde Öncelik Sıralaması

8.7. Hakediş Ödemelerinde Dikkat Edilecek Konular

8.7.1. İşçilerin Kıdem Tazminatından Kim Sorumlu Olacaktır?

8.7.2. İşçi Alacaklarına Karşı Sorumluluk

8.7.3. İşçi Ücretlerinin İdarelerce Doğrudan Ödenmesi

8.7.4. İşçinin Eline Geçen Ücretin Bordrodan Farklı Olması

8.7.5. İşçilerin Yıllık İzinli Olması Halinde Ödeme

8.7.6. Yıllık İzin Hakkının İşçilere Verilmemesi İş Artışını Gerektirir

8.7.7. Raporlu Olan, Hastalık Nedeniyle Çalışmayan İşçilerin Ücretleri Ödenmez

8.7.8. Fazla Mesai Ödemeleri

8.7.9. Hafta Tatili ve Ulusal Bayramlarda Fazla Mesai 2,5 Kat Üzerinden Hesap Edilir

8.7.10. Fazla Mesai Ödemeleri Denkleştirme Esasına Göre Tahakkuk Ettirilmelidir

8.7.11. Ayni Olarak Karşılanan Yemek ve Yol Bedelleri Sebebiyle Yatırılmayan Primler ve Kesilmeyen Gelir Vergisi

8.7.12. Çalışılmayan Günlerde Yemek ve Yol Bedelleri

8.7.13. Emekli Personel Çalıştırılan İhalelerde Hakediş Ödemeleri

8.7.14. Özürlü Personel Çalıştırılan İhalelerde Hakediş Ödemeleri

8.7.15. Sözleşme Bedeli veya İş Kalemi 360’a mı Yoksa 365’mi Bölünecek?

8.7.16. 31 veya 28 Çeken Aylarda Eksik Çalışma Yapılması

8.7.17. 31 veya 28 Çeken Aylarda Rapor Alınması

8.7.18. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Prim Oranlarının Değişmesi veya İdari Şartnameden Farklı Olması Durumunda Hakediş Ödemeleri

8.7.19. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının Sabitlenmesinin Neticeleri

8.8. Ara Hakedişlerde Yapılan Hatalar Sonrada Düzeltilebilir mi?

8.9. Geçici Hakedişlere Yüklenicinin İtirazı ve Bu İtirazın Mahiyeti

8.10. İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerde Tutarsızlık Bulunması Halinde Ödeme

8.11. Yükleniciler Tarafından İdareye Sunulan Faturalara İtiraz Edilmemesi Fatura Bedelini Kabul Anlamına Gelmez

8.12. Sözleşme Süresi Bittikten Sonra Devam Edilen İşlerin Bedelleri Biten Sözleşme Hükümlerine Göre Ödenemez

8.13. Yeni İhale Yapılıncaya Kadar Yüklenicinin İşe Devam Etmesi Halinde Ödeme Yapılabilir mi?

8.14. İşin Yerine Getirilmesi İçin Kullanılan Vasıta, Alet ve Edevata İhale Dokümanında Yer Verilmemesi Bunlar İçin Ödeme Yapılmasını Gerektirmez

9. EK KESİN TEMİNAT ve TEMİNATLARIN İADESİ

9.1. Ek Kesin Teminat

9.1.1. Kesin Teminat Miktarının Üstündeki Tutarlar Ek Kesin Teminat Olarak Kullanılabilir mi?

9.2. Teminatların İadesi

10. HİZMET ALIM İHALELERİNDE KESİNTİLER

10.1. Damga Vergisi

10.1.1. İhale Karar Damga Vergisi

10.1.2. Sözleşme Damga Vergisi

10.1.3. Ödeme Emri Belgesi Üzerinden Kesilecek Damga Vergisi

10.1.4. İhale Karar ve Sözleşme Damga Vergisi Ne Zaman Yatırılır ve Hakedişlerden Kesilebilir mi?

10.1.5. İş Artışlarında Damga Vergisi

10.1.6. Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi

10.1.7. Süre Uzatımlarında Damga Vergisi

10.1.8. Damga Vergisinde Matrah

10.1.9. Birden Fazla Olan Sözleşme Nüshalarından Damga Vergisi Alınır mı?

10.1.10. Çeşitli Sebeplerle Sözleşmesi Geç İmzalanan İhalelerde Damga Vergisi Uygulaması

10.1.11. İptal Edilen İhalelerde Karar ve Sözleşme Damga Vergisi

10.1.12. Sözleşme Hükmünden Yararlanılmayan İhalelerde Sözleşme ve Karar Damga Vergisi

10.1.13. Doğrudan Teminlerde Damga Vergisi

10.2. Katma Değer Vergisi Tevkifatı

10.2.1. KDV Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulanlar

10.2.2. KDV Tevkifatı Uygulanacak Hizmetler

10.2.3. Tevkifat Uygulamasında Sınır

10.3. Ek Kesin Teminat

10.4. Ceza Kesintisi

10.5. Avans Kesintisi

10.5.1. Avans Miktarı

10.5.2. Avans Mahsubu

10.6. İdare Malı Kesintisi ve İdare Malı Bedeline KDV Eklenmesi

11. ALT YÜKLENİCİLİK

11.1. Alt Yüklenici Çalıştırılabilmesi İçin Ön Şartlar

11.2. Alt Yüklenici Olamayacaklar

11.3. Alt Yüklenici Çalıştırılması Öngörülmeyen Hizmet Alımlarında Alt Yüklenici Çalıştırma

11.4. Alt Yüklenici Çalıştırılmasında İdarelerin Hakları ve Sorumlulukları

11.5. Araç Kiralama İşlerinde Kullanılan Araçlar Alt Yüklenicilik Değildir

12. SÖZLEŞMENİN DEVRİ

12.1. Sözleşmenin Devri

 

13. SÖZLEŞMELERİN FESHİ

13.1. Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshi

13.1.1. Mücbir Sebepten Dolayı Sözleşmenin Feshi

13.1.2. Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunmasından Dolayı Fesih

13.2. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

13.2.1. Yüklenicinin Taahhüdünü Uygun Olarak Yerine Getirmemesi Halinde

13.2.2. Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Yüklenicinin Yasak Fiil veya Davranışlarda Bulunduğunun Tespit Edilmesi

13.2.3. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil ve Davranışlar

13.2.4. İhaleye Katılamayacak Olanlardan Birisiyle Sözleşme İmzalanması

13.3. Sözleşmenin Karşılıklı Olarak Feshedilmesi

13.4. Sözleşmenin Feshi Ne Zaman Geçerli Olacaktır?

13.5. 4734 Sayılı Kanuna Aykırı Haller Nedeniyle Fesih Olabilir mi?

13.6. Sözleşmenin Feshi Sebeplerinin Sözleşme Bittikten Sonra Tespiti Halinde Teminatlar İade Edilecek ve Yasaklama Uygulanmayacaktır

13.7. Sözleşmenin Feshi Halinde Menfi Zarar mı Yoksa Müspet Zarar mı Talep Edilir?

13.8. Sözleşmenin Feshi Halinde İstenilecek Menfi Zararın Kapsamı

13.9. Sözleşmenin Feshi Halinde Gelir Kaydedilen Tutar Yüklenicinin Borcundan Mahsup Edilmez

13.10. Kesin ve Ek Kesin Teminatlar Güncellenerek Gelir Kaydedilir

13.11. Teminatların Paraya Çevrilmesinde Bankanın İtiraz Hakkı Yoktur

14. HUKUKİ İHTİLAFLARIN SULHEN ÇÖZÜMÜ

14.1. 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Getirilen Değişiklik

14.2. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Getirilen Yenilik

14.3. Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde Var Olan Düzenleme

14.4. 5393 sayılı Belediye Kanununa Göre Hukuki İhtilafların Çözümü

14.5. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa Göre Hukuki İhtilafların Çözümü

15. SORUMLULUK

15.1. Üst Yöneticilerin Sorumluluğu

15.1.1. Üst Yöneticilerin Yazılı Emir Vermesi Halinde Sorumluluk

15.2. Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu

15.2.1. 4734 Sayılı Kanun Açısından

15.2.2. 4735 Sayılı Kanun Açısından

15.3. Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu

15.3.1. İhale Komisyonunun Sorumluluğu

15.3.2. İhale Dokümanı Hazırlayanların Sorumluluğu

15.3.3. Ödeme Emri Belgesini Düzenleyenlerin Sorumluluğu

15.3.4. Kontrol Teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyonlarının Sorumluluğu

15.4. Muhasebe Yetkililerinin Sorumluluğu

15.5. Doğrudan Teminde Sorumluluk

15.6. Kamu Zararı

15.7. Yüklenicilerin Sorumluluğu