1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Nefaset

  Yüklenicinin ürünün menşe ülkesinin ülkenin ihracata tarife dışı engeller koyması, ürünün yükleneceği limanda yaşanan olumsuz hava koşullarının gecikmeye sebebiyet vermesi, ülkemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle gümrük mevzuatı kapsamında yapılan analizlerin tamamlanamaması ve ürünün teslim edileceği antrepo ile ilgili sorunlara ilişkin başvurusunun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi hk.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Nefaset

  Yapım işlerinde kullanılan ancak fen ve sanat kurallarına uygun olmayan imalatlardan dolayı iş bedelinin ödenmemesi doğru değil, iş bedelinde nefaset kesintisine gidilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Nefaset

  Nefaset kesintisi açık ayıp niteliğindeki işçilik kusurlarına dayalı olup eserin kabulüyle birlikte açık ayıplara ilişkin talep hakları düşmüş olduğundan, teslimden sonra ortaya çıkmış gizli ayıbın varlığı da kanıtlanamadığından alacaktan nefaset kesintisi yapılması yasaya uygun değildir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Nefaset

  Davacı tarafından düzenlenen maliyet toplamı üzerinden hesap yapılarak hüküm tesis edilmesi doğru olmayıp, yapılması gerekli iş, bilirkişiden ek rapor alınarak binada yapılan toplam imalatın eksik ve ayıplar da gözetilmek suretiyle yapıldığı yıl piyasa rayiç fiyatlarına göre bedelini hesap ettirmek, belirlenen bu imalat bedelinin %15'ine mimari hizmet bedeli eklemektir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Nefaset

  Nefaset kesintisi yapılarak ifa kabul edildiğinden teslimin eksiksiz ve kusursuz olarak gerçekleştirildiğinin kabulü gerekir. Davacı taraf buna rağmen işin eksik ve kusurlu yapılması nedeniyle fazla ödeme yapıldığını iddia ettiğinden ispat yükü kendisine aittir. Bunu ispat edemeyen idarenin fazla ödeme talebinden bahsedilemez.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Nefaset

  Nefaset kesintisi herhangi bir teslim veya hizmetin karşılığı olmadığından, kesinti tutarına KDV eklenmemesinde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Nefaset

  Yüklenici hakedişi sadece “İtirazımız kaydı ile” yazarak imzalamıştır. Bu itiraz uygun bir şekilde yapılmadığından hakediş yüklenici açısından kesinleşmiş olup mahkemece nefaset kesintisine ilişkin talebin reddi yerine kabulü doğru olmamıştır.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Nefaset

  Noksan ve/veya kusurlu imalatlar için belirlenen Nefaset Kesintisi bedeline ayrıca %18 oranında KDV eklenerek bulunacak tutarın hakedişden kesilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Nefaset

  Ayıplı imalat bedeli hakedilen bedelden düşülür.

  Devamını Oku