KİTAPLAR

TAM ÜYE OLAN KİŞİLER YAZARLARIMIZIN KİTAPLARINI ÜCRETSİZ İNDİREBİLİRLER.
Sayıştay Düzenlilik Denetiminde İhale Sorunları

Sayıştay Düzenlilik Denetiminde İHALE SORUNLARI
Denetim, kamu kurum, kuruluş ve idarelerinde hataların önlenmesine yardımcı olmak; çalışanların ve kuruluşların gelişmesine, yönetim ve kontrol sistemlerinin geçerli, güvenilir ve tutarlı hale gelmesine rehberlik etmek amacıyla, hizmetlerin süreç ve sonuçlarının mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre; tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır. Başka bir anlatımla denetim; iktisadi, mali, idari faaliyet ve işlemlerle ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgililere bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bunları değerlendirerek raporlayan sistematik bir süreçtir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali ve yönetim sistemimizin dış denetiminden sorumlu tek kurum olarak Sayıştay yetkilendirilmiştir. Sayıştay’ın gerçekleştireceği denetim, hesap yargılaması, TBMM’ye rapor üretme süreçleri ve Kurum ile ilgili diğer düzenlemelerin yer aldığı yeni Sayıştay Kanunu 6085 Kanun numarası ile 19.12.2010 tarihli ve 27990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı Kanunda Sayıştay tarafından hesap yargılaması dışında gerçekleştireceği denetim mekanizmaları düzenlilik denetimi ve performans denetimi olarak ikiye ayrılmıştır. Sayıştay tarafından denetlenen idarelerin düzenlilik denetim raporları Sayıştay web sayfasından yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır. 2013 yılına ilişkin 401 adet; 2014 yılına ilişkin 487 Adet Sayıştay denetim raporu halen Sayıştay’ın web sayfasında olup, idarelerimiz açısından çok değerli bilgiler içermektedir. İşte bu kitabımızda siz değerli okuyucularımız için Sayıştay tarafından yayımlanan 900’ye yakın rapor tek tek okunup incelenerek 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili tespit ve değerlendirmeler tasnif edilerek sizlere sunulmuştur. Kitabımız 5 bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde Sayıştay’ın kamu idarelerinde gerçekleştirdiği düzenlilik denetimi hakkında özet bir bilgiye yer verilmiştir. İkinci, üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise sırasıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Hakedişler ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesindeki Sayıştay’ın düzenlilik denetim raporlarındaki bulguları yer almaktadır. Söz konusu bulgularda yer alan konular, denetimi gerçekleştiren denetçilerin tespitleri, bu tespitlere verilen idarelerin cevapları ve sonuç kısımları üzerinden kitaba alınmıştır. Son bölümde ise ihalelere yönelik Sayıştay düzenlilik denetimi raporlarındaki muhasebe hesaplarına ilişkin bulgular bulunmaktadır. Bazı bulgular okuyucunun okumasını kolaylaştırmak açısından başlık ve içerik özetlenerek verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca aynı konuya ilişkin gözükse de farklı içeriğe sahip olunan bulgulara kitabın bazı bölümlerinde yer verilmiştir. Faydalı olması dileğiyle…    ... İncele

Mali Hakem - Editör

Danışmanlık Hizmetleri İhale Rehberi

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İHALE REHBERİ
Murat ARAPGİRLİ hocamıza bu değerli eseri bizlere kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Danışmanlık hizmet ihaleleri belki de en zor konulardan bir tanesidir. Bu kaynakla birlikte zor olan bu ihale süreci bizler için çok daha kolay olacak. Kitapta ihale mevzuatına yönelik bütün konular danışmanlık hizmetleri için yeniden ele alınmakta, değerlendirilmekte ve yorumlanmaktadır. Danışmanlık hizmeti ile uğraşan herkese faydalı olacağını düşünmekteyiz.... İncele

Murat Arapgirli - E. Kik Uzmanı

Belediye Şirketleri ve İstisna Uygulamaları

BELEDİYE ŞİRKETLERİ ve İSTİSNA UYGULAMALARI
Sayıştay Uzman Denetçisi Salim DEMİREL ve Sayıştay Başdenetçisi H. Bahadır BARÇIN hocalarımıza teşekkür ederiz.   2010 yılı sonunda yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile ülkemiz yüksek denetim kurumu Sayıştay’ın denetim alanı ve denetim kapasitesi uluslar arası standartlar doğrultusunda arttırılmıştır. Yeni Sayıştay Kanunu ile Sayıştay’ın denetim alanına giren idarelerden birisi de belediye şirketleridir. Belediye şirketleri kuruluş süreçleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda ana hatları ile çizilen özel hukuk tüzel kişileri olmakla birlikte 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde Sayıştay denetimine ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde de Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olan ancak bir yönüyle de Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yönetilen sermaye şirketleridir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi bu şirketler gerçekleştirilen mevzuat değişiklileri ile diğer kamu kurumları ile birlikte aynı değerlendirilebilmektedir. Veya mali uygulama da farklı yorumlarla karşılaşılabilmektedirler. Kitabımızda gerek Sayıştay denetimlerinde gerekse uygulama görülen; Sayıştay belediye şirketlerinde nasıl bir denetim süreci işleyecektir? Sayıştay denetçilerinin yetkileri nelerdir? Sayıştay belediye şirketlerinde hesap yargılaması yapacak mıdır? Belediye şirketlerinde tespit edilen hususlar nelerdir? Gibi denetim süreçlerini ilgilendiren  sorular dışında belediye şirketlerimizin en yoğun olarak sorun yaşadığı alan olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında; Belediye şirketleri’nin ortağı olduğu başka bir belediye şirketi Kamu İhale Kanunu’na tabi midir? 3-g kapsamındaki alımlarda EKAP kaydı zorunlu mudur? 3-g kapsamındaki alımlarda şirketlerin vergisel sorumlulukları nelerdir? Şirket taşınmazları satılırken 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre mi hareket edecektir? Gibi 100’ü aşkın soruya yanıt verilmiştir. NOT: KİTAP MALİHAKEM SİTESİNE YÜKLENMEMİŞ OLUP, LÜTFEN İLETİŞİM KISMINDAN TALEP EDİNİZ.... İncele

Mh1096 Malihakem - Eski Üye

Şirketler Hukuku ve İhale Mevzuatı İlişkisi

ŞİRKETLER HUKUKU ve İHALE MEVZUATI İLİŞKİSİ
Sayıştay Uzman Denetçisi Dr. Ferhat Gündüz'den: Şirketler Hukuku ve İhale Mevzuatı İlişkisi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ise 2012 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulmuştur. Kamu İhale Mevzuatı esas itibarıyla ihalelerin ve sözleşmelerin sürecini düzenlemektedir. Bu yapısıyla şirketlere yönelik düzenlemelerin bu Kanunda olması beklenemez. 6102 sayılı Kanunla birlikte önemli değişiklikler ve yenilikler yapılmış olup, Kamu İhale Mevzuatında bu değişiklik ve yenilikleri yakından gördüğümüzü söylememiz olanaklı değildir. Şirketler çeşitli sebeplerle birleşmekte veya bölünmekteler veyahut türlerini değiştirmektedirler. Kısaca şirketlerin yeniden yapılandırılmaları adı verilen bu uygulamaların Kamu İhale Mevzuatına yansımalarının nasıl olacağı herkesin merakıdır ve giderilmesi gerekir. Bu sebeple Kamu İhale Kurulu tarafından Düzenleyici Kurul Kararları alınmış ve şirketlerin yeniden yapılandırılmaları neticesinde nasıl hareket edileceğine yönelik tespitler yapılmıştır. Ancak, hem yapılan tespitlerin zamanı, hem kapsamı, hem de detayı yetersizdir. Bu kitabımızda, Kamu İhale Kurumunun olaya yaklaşımı baz alınmadan Kamu İhale Mevzuatı ile Şirketler Hukuku irtibatlandırılmaya çalışılmıştır. İki mevzuat arasında bağlantının kurulmasında zaman zaman önemli sıkıntılar yaşanmış olsa da, uygulayıcılara fikir vermesi ve sonraki düzenlemelere de yön vermesi amacıyla kanaatlerin ifade edilmesinden kaçınılmamıştır. Kitabımızın alanında tek olması ve şirketlerin yeniden yapılandırılmaları ile ihale mevzuatını bir arada ele alan tek kaynak olması hem özgünlüğü hem de yapılan tespitlerin risk seviyesini artırmıştır. Olası tüm alternatifler değerlendirilmek suretiyle kanaatlere ulaşılmış olmakla birlikte, okuyucuların ve uygulayıcıların katkılarıyla daha kapsamlı bir kaynak ilerleyen dönemlerde elde edilebilecektir. Kitabımız temel olarak şu üç soruya cevap vermektedir: İş deneyim belgeleri şirketlerin yeniden yapılandırılmalarından nasıl etkilenir? Yasaklılık uygulamaları ile şirketlerin yeniden yapılandırılmaları arasında bağlantı var mıdır? Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri şirketlerin yeniden yapılandırılmalarında nasıl ele alınmalıdır? Bu üç önemli soru haricinde birçok konu, sorun ve hatalı uygulamaya da cevap mahiyetinde önemli tespitlerin yer aldığı kitapta, şirketlerin yeniden yapılandırılmalarına yönelik verilmiş kararlar özet ve değerlendirmelerle kitaba alınmıştır. Kitabımızın oluşmasında katkısı bulunan herkese özellikle Dr. Hakan Bilir’e ve H. Bahadır Barçın’a teşekkür ederiz. KİTABIMIZ MALİHAKEM SİSTEMİNE 30.01.2017 tarihi itibarıyla yüklenmiş olup, sitemizden de indirebilirsiniz.... İncele

Dr. Ferhat Gündüz - E. Sayıştay Uzman Denetçisi

Fiyat Farkı Sorunlar ve Çözümleri

FİYAT FARKI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ
Sayıştay Uzman Denetçileri Dr. Ferhat GÜNDÜZ ve Harun KOÇTEPE'nin kaleminden: FİYAT FARKLARI SORUNLAR ve ÇÖZÜMLERİ   2. BASKIYA ÖNSÖZ 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre imza edilen sözleşmelerin yürütülmesi aşamasında karşılaşılan sorunların başında fiyat farkı gelmektedir. 2008 yılı Mart ayında yayımlanan “Fiyat Farkı Sorunlar ve Çözümleri” adlı kitabımızda fiyat farkı uygulamaları geniş bir şekilde ele alınmış ve olası sorunlara işaret edilmişti. Eski Fiyat Farkı Kararnameleri yürürlükten kaldırılmış ve 29.11.2013 tarihi itibarıyla yeni Kararnameler yürürlüğe girmiştir. Yeni Kararnamelerin uygulama süreçlerine yönelik olarak önemli sorunların olduğu ve tereddütlerin yaşandığı gözlemlenmiş, önceki kitabımızdan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerle kitabımızın yeni baskısı hazırlanmıştır. Kitabın yazım sürecinde incelenen ihale dokümanları ve Kamu İhale Kurulu Kararları fiyat farkı uygulamalarında ciddi sorunlarla karşılaşılacağını göstermektedir. İdarelerin doğru fiyat farkı hesabı için neler yapmaları gerektiği kitapta örnekleri ile ele alınmaktadır. Kitap dört ana bölümden oluşmakta olup, ihale türleri bazında fiyat farkı uygulamaları ele alınmış, son bölümde de ortak konulara yer verilmiştir. Yargı kararları, görüşler ve Kamu İhale Kurulu Kararları ile zenginleştirilmiş kitabın okuyuculara faydalı olacağı ümidini taşımaktayız. Kitabın oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. NOT: KİTAP MALİHAKEM SİTESİNE 30.01.2017 tarihi itibarıyla yüklenmiş oyup, size üzerinden de temin edebilirsiniz.... İncele

Dr. Ferhat Gündüz - E. Sayıştay Uzman Denetçisi

Yeni Sayıştay Denetimi ve Yargı Sistemi

YENİ SAYIŞTAY DENETİMİ ve YARGI SİSTEMİ
6085 sayılı Sayıştay Kanunu sonrasında ortaya çıkan yeni denetim modeli bu özgün kitapta ele alınmaktadır. Mali denetimde idareleri nelerin beklediğini ve yargılama süreçlerinin nasıl olacağını bu kaynakta bulabilirsiniz.... İncele

H. Bahadır Barçın - Sayıştay Başdenetçisi

Kamu İhale Kanunu

KAMU İHALE KANUNU
2008 yılından günümüze kadar verilmiş 1300'ü aşkın karar, toplam 2378 sayfalık kitapta sizler için derlenmiştir. Kararlar 4734 sayılı Kanun maddelerine uyarlı olarak sıralanmıştır.... İncele

H. Bahadır Barçın - Sayıştay Başdenetçisi

Hizmet Alımları ve Sözleşme Uygulamaları

Hizmet Alımları ve Sözleşme Uygulamaları
Kitapta, kamu kurumlarınca ihale edilen hizmet alımlarının sözleşme süreci içerisinde karşılaşılan konular ele alınmaktadır. Ayrıca, söz konusu süreçte ortaya çıkma ihtimali bulunan yüzlerce sorun da ele alınmakta ve çözüm ortaya konulmaktadır.... İncele

Dr. Ferhat Gündüz - E. Sayıştay Uzman Denetçisi

Çöp Toplama İhale ve Sözleşme Rehberi

Çöp Toplama İhale ve Sözleşme Rehberi
Kitap, belediyelerin belki de en önemli ve bir o kadar da sorunlu olan ve şikayetleri eksik olmayan görevlerinden, çöplerin toplanması ve nakli işleriyle ilgilidir.... İncele

Dr. Ferhat Gündüz - E. Sayıştay Uzman Denetçisi