1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik Belgelerinin İhale Kapsamında Sunulmasının Açık Ve Net Olarak İfade Edilmesi Gerektiğine Dair Karar

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Kısmi teklife açık olan ihalede yeterlilik kriterleri nasıl değerlendirilecektir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Pilot ortağın Hakim ortak olduğu şirkete ait hakediş faturalarının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 14. fıkrasında belirtilen "kendi iş hacmi tutarı" kapsamında değerlendirilerek kabul edilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede istenilen belgelerin verilmediğine yönelik bir inceleme yapılması talebi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Hizmet Alım İhalesinde “yüklenici ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile bünyesinde, en az 4 yıllık mezuniyet belgesi ile, ilgili fakültelerden mezun 1 Gıda mühendisi diploması ile istihdamı zorunlu personel sözleşmesinin aslı yada noter tasdikli sureti ile teklif zarfında sunacaktır” şeklinde bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Katologda İşaretleme Yapılmaması Katoloğun İdare’ye Sunulmuş Olması İle Birlikte Düşünüldüğünde Nasıl Değerlendirmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Bir yemek ihalesinde en az İli sınırları içerisinde restaurantlarla sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmelerin teklif dosyasında sunulmasını istemek hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Akaryakıt alımlarında EPDK'dan alınan faaliyet belgesi istasyonlu faaliyet izin belgesi yerine kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede belirlenen bir yeterlilik kriteri sırf idari şartnamede belirlenmediği için uygulanmaması söz konusu olur mu?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İş deneyim yeterlik kriterine ilişkin İhale İlanı’nın 4.4.1’inci maddesinin (b) bendi ve İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan “Tüzel kişi olması halinde ise, tüzel kişiliğin ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş ana sözleşmesinde bu işlerle iştigal etmiş olması, aksi halde ortakları arasında veya bünyesinde, ruhsatlı veya serbest müşavir mühendis meslek mensuplu tescil belgesine sahip, yetkili Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi bulundurması gerekmektedir.” Düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlik kriterleri olarak gerçek ve tüzel kişi istekli tarafından serbest şehircilik faaliyetlerini sürdürdüğüne dair TMMOB Şehir Plancıları Odasından ilk ilan veya son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Serbest Şehircilik Büro Tescil Belgesi aranılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik, imalat kapasitesi ve kalitesini belirlemek üzere gıda mevzuatına uygun olarak faaliyet gösteren, asgari teknik ve hijyenik şartları sağlamış istekliler arasından seçim yapılabilmesini temin etmek amacıyla idare tarafından gıda üretim izin belgesi veya gıda üretim izin sertifikasının aslı veya noter tasdikli suretinin istenilebilir mi?

  Devamını Oku