Şirketler Hukuku ve İhale Mevzuatı İlişkisi

ŞİRKETLER HUKUKU ve İHALE MEVZUATI İLİŞKİSİ

Sayıştay Uzman Denetçisi Dr. Ferhat Gündüz'den: Şirketler Hukuku ve İhale Mevzuatı İlişkisi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ise 2012 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulmuştur. Kamu İhale Mevzuatı esas itibarıyla ihalelerin ve sözleşmelerin sürecini düzenlemektedir. Bu yapısıyla şirketlere yönelik düzenlemelerin bu Kanunda olması beklenemez.

6102 sayılı Kanunla birlikte önemli değişiklikler ve yenilikler yapılmış olup, Kamu İhale Mevzuatında bu değişiklik ve yenilikleri yakından gördüğümüzü söylememiz olanaklı değildir.

Şirketler çeşitli sebeplerle birleşmekte veya bölünmekteler veyahut türlerini değiştirmektedirler. Kısaca şirketlerin yeniden yapılandırılmaları adı verilen bu uygulamaların Kamu İhale Mevzuatına yansımalarının nasıl olacağı herkesin merakıdır ve giderilmesi gerekir. Bu sebeple Kamu İhale Kurulu tarafından Düzenleyici Kurul Kararları alınmış ve şirketlerin yeniden yapılandırılmaları neticesinde nasıl hareket edileceğine yönelik tespitler yapılmıştır. Ancak, hem yapılan tespitlerin zamanı, hem kapsamı, hem de detayı yetersizdir.

Bu kitabımızda, Kamu İhale Kurumunun olaya yaklaşımı baz alınmadan Kamu İhale Mevzuatı ile Şirketler Hukuku irtibatlandırılmaya çalışılmıştır. İki mevzuat arasında bağlantının kurulmasında zaman zaman önemli sıkıntılar yaşanmış olsa da, uygulayıcılara fikir vermesi ve sonraki düzenlemelere de yön vermesi amacıyla kanaatlerin ifade edilmesinden kaçınılmamıştır.

Kitabımızın alanında tek olması ve şirketlerin yeniden yapılandırılmaları ile ihale mevzuatını bir arada ele alan tek kaynak olması hem özgünlüğü hem de yapılan tespitlerin risk seviyesini artırmıştır. Olası tüm alternatifler değerlendirilmek suretiyle kanaatlere ulaşılmış olmakla birlikte, okuyucuların ve uygulayıcıların katkılarıyla daha kapsamlı bir kaynak ilerleyen dönemlerde elde edilebilecektir.

Kitabımız temel olarak şu üç soruya cevap vermektedir:

 • İş deneyim belgeleri şirketlerin yeniden yapılandırılmalarından nasıl etkilenir?
 • Yasaklılık uygulamaları ile şirketlerin yeniden yapılandırılmaları arasında bağlantı var mıdır?
 • Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri şirketlerin yeniden yapılandırılmalarında nasıl ele alınmalıdır?

Bu üç önemli soru haricinde birçok konu, sorun ve hatalı uygulamaya da cevap mahiyetinde önemli tespitlerin yer aldığı kitapta, şirketlerin yeniden yapılandırılmalarına yönelik verilmiş kararlar özet ve değerlendirmelerle kitaba alınmıştır.

Kitabımızın oluşmasında katkısı bulunan herkese özellikle Dr. Hakan Bilir’e ve H. Bahadır Barçın’a teşekkür ederiz.

KİTABIMIZ MALİHAKEM SİSTEMİNE 30.01.2017 tarihi itibarıyla yüklenmiş olup, sitemizden de indirebilirsiniz.


Dr. Ferhat Gündüz - E. Sayıştay Uzman Denetçisi

Bu kitabı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.

Kasım 2015, Lüks Baskı, 356 Sayfa

80 TL (KDV Dahil)

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.. I

BİRİNCİ BÖLÜM... 1

 1. GENEL İLKELER.. 1

1.1. Şirket ve Ticari İşletme. 1

1.2. Adi Şirket. 4

1.3. Şirket Türleri ve Uygulanacak Mevzuat. 5

 1. ŞİRKETLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMALARI. 7

2.1. Şirket Birleşmeleri 7

2.1.1. Geçerli Şirket Birleşmeleri 13

2.1.2. Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Payı ve Hakların Korunması 14

2.2. Şirket Bölünmeleri 16

2.2.1. Geçerli Bölünme Şekilleri 21

2.2.2. Şirket Bölünmelerinde Payların ve Hakların Korunması 21

2.3. Şirketlerin Tür Değiştirmesi 22

2.3.1. Geçerli Tür Değiştirmeleri 24

2.3.2. Tür Değiştirmelerde Şirket Payının ve Haklarının Korunması 25

2.4. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmeye Hakim Olan Ortak Hükümler  26

2.5. İş Ortaklıkları 27

2.5.1. Hukuki Yapısı 27

2.5.2. İş Ortaklıklarının Tüzel Kişiliği Yoktur. 34

2.5.3. İş Ortaklıklarının Birleşmesi 37

2.5.4. İş Ortaklıklarının Tür Değiştirmesi 38

2.5.5. İş Ortaklıklarının Tür Değiştirmesine Yönelik ÖRNEK OLAY İncelemesi 38

2.6. Ticaret Unvanı 49

2.7. Şirketlerin Özel Durumlarına Yönelik Düzenleyici KİK Kararları 50

2.7.1. Şirket Birleşmelerine İlişkin Düzenleyici KİK Kararları 50

2.7.2. Şirket Birleşmelerine İlişkin Kararların Değerlendirilmesi 55

2.7.3. Şirket Bölünmelerine İlişkin Düzenleyici KİK Kararı 56

2.7.4. Şirket Bölünmelerine İlişkin Kararın Değerlendirilmesi 60

İKİNCİ BÖLÜM... 62

 1. YASAKLILIK UYGULAMALARI. 62

3.1. İhalelere Katılmaktan Yasaklama. 62

3.2. İhalelerde Yasaklılık Teyitleri 66

3.3. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Sebepleri 77

3.4. Haklarında Yasaklama Kararı Verilecek Olanlar. 78

3.5. Yasaklama Kararlarına Karşı Yargı Yoluna Başvurulması 80

3.6. İş Ortaklıklarında Ortaklardan Bir Tanesinin Yasak Fiil veya Davranışta Bulunması 81

3.7. Şirket Birleşmeleri ve Yasaklılık İlişkisi 83

3.8. Şirket Bölünmeleri ve Yasaklılık İlişkisi 87

3.9. Tür Değiştirmelerin Yasaklılık Üzerine Etkisi 91

3.10. Unvan Değişikliklerinin Yasaklılık Üzerine Etkisi 92

3.11. Yasaklılıktan Kurtulmak Mümkün müdür?. 92

 1. İŞ DENEYİM BELGELERİ. 95

4.1. İş Deneyim Belgelerinin Mahiyeti 95

4.2. Başka Kişilerin İş Deneyim Belgelerinin Kullanım Yöntemleri 98

4.2.1. İş Deneyim Belgelerinde 1 Yıllık Süre. 102

4.2.2. İş Deneyim Belgelerinde 5 Yıllık Süre. 139

4.3. Sözleşmenin Devri, İş Deneyim Belgesi ve Şirketler Hukuku İlişkisi 165

4.4. İş Deneyim Belgesi ile Yasaklılık Arasındaki Ters İlişki 169

4.5. Şirket Birleşmeleri ve İş Deneyim Belgesi Arasındaki İlişki 170

4.6. Şirket Bölünmeleri ve İş Deneyim Belgesi Arasındaki İlişki 188

4.7. Tür Değiştirmelerin İş Deneyim Belgesi Üzerine Etkisi 196

4.8. Unvan Değişikliklerinin İş Deneyim Belgesi Üzerine Etkisi 211

 1. EKONOMİK ve MALİ YETERLİK KRİTERLERİ. 220

5.1. Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri ve Hangi İhalelerde Talep Edileceği 220

5.2. Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgelerinin Teklifi ve Değerlendirilmesi 222

5.3. Şirket Birleşmeleri ve Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri İlişkisi 226

5.4. Şirket Bölünmeleri ve Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri İlişkisi 244

5.5. Tür Değiştirmelerin Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri Üzerine Etkisi 259

5.6. Unvan Değişikliğinin Ekonomik ve Mali Yeterlik Belgeleri Üzerine Etkisi 260

 1. SÖZLEŞMENİN DEVRİ. 261

6.1. Sözleşmenin Devrinin Hukuki Mahiyeti 261

6.2. Sözleşmenin Devrinde Başkası Kavramı 264

6.3. Sözleşmenin Devrine Aykırı Davranışın Hukuki Sonuçları 266

6.4. İş Ortaklıklarında Sözleşmenin Devri 269

6.5. Şirket Birleşme ve Bölünmelerinde Sözleşmenin Devri 275

6.6. Şirket Türü ve Unvan Değişikliklerinde Sözleşmenin Devri 277

 1. ŞİRKETLER HUKUKUNDA İHALEYE TEKLİF VERMEYE YETKİLİ OLMA.. 294

7.1. Anonim Şirketler ve Vekil Tayini 295

7.2. Limited Şirketler ve Vekil Tayini 297

7.3. İş Ortaklıkları ve Vekil Tayini 303

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 311

 1. SORULARLA ŞİRKETLER HUKUKU ve İHALE MEVZUATI İLİŞKİSİ. 311

8.1. Şirketler Faaliyet Alanı Haricindeki İhalelere Katılabilir mi?. 311

8.2. Şirket Bölünmeleri Yeni Gelir Kapısı mı?. 320

8.3. Ticaret Sicil Gazetesinin Son Durumu Yansıtmasından Ne Anlaşılmalıdır?  321

8.4. Ortak Girişimlerde Pilot Ortağın Sorunları Sözleşmenin Feshine Gerekçe Olabilir mi?  336

8.5. Geçici ve Kesin Teminatların Şirketlerin Özel Durumlarında Değiştirilmesi Gerekir mi?  341

8.6. Şirketlerin Özel Durumlarında Sözleşmede Değişiklik Yapılmasına Gerek Var mı?  343

8.7. Kamu Borçlarından Kurtulup İhalelere Girmek Amacıyla Şirket Bölünmeleri veya Birleşmeleri Yapılabilir mi?  343

8.8. Hakediş Ödemeleri Yapılırken İş Ortaklıklarında Kimlerin Borcu Yoktur Yazısı Aranır?  348

8.9. İş Ortaklıklarında Ortaklardan Bir Tanesinin Alacağı Temlik Etmesi ya da Hakedişi Üzerine Haciz Konması 349

8.10. Diplomaların 5 yıl Beklenilmeden İşlevsel Hale Getirilmesi 352

8.11. Hizmet Alımlarında Şirket Bölünmeleriyle Daha Yüksek Puan Almak Mümkün müdür?  353

KAYNAKÇA.. 355