DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

DERT ETMEYİN, SORUNLARINIZI BİZ ÇÖZERİZ !

Malihakem sitesi ve hocalarından danışmanlık hizmeti almak ve hukuki adımlarla doğru sonuçlara ulaşmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Farkımız bilgimizde. Başkalarının bizi tercih etmesi boşuna olmadığı gibi sizler de danışmanlık hizmetlerimizden memnun kalacaksınız.

Danışmanlık Talebi

EĞİTİM KONULARI

EĞİTİM VE SEMİNERLERİMİZ

Eğitim/Seminer Amacı: Kamu kurum ve kuruluşlarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen yapım, hizmet ve mal alımı işleri için, yaklaşık maliyetin tespitinden sözleşmenin imzalanmasına kadar yaşanan süreçte İdarelerin sıkça karşılaştığı sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır.


Konu Başlıkları

Giriş

• Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri

• Kapsam ve istisnalar

• İhale süreçlerine ilişkin ana kurallar

Yaklaşık Maliyet

• Teknik şartnamenin hazırlanması

• Yaklaşık maliyetin hazırlanması

• Yapım işlerinde yaklaşık maliyet

• Hizmet alımlarında yaklaşık maliyet

• Mal alımlarında yaklaşık maliyet

İhale Usulleri

• Açık ihale usulü

• Belli istekliler arasında ihale usulü

• Pazarlık usulü

• Doğrudan temin alımları

İhale İlanı

• İlan şekli ve süreleri

• İlansız (davet yoluyla) gerçekleştirilen ihaleler

İhale Komisyonu

• İhale komisyonunun oluşturulması

• Komisyonun görev ve sorumlulukları

İstenecek Belgeler ve Yeterlik Kuralları

• İhaleye sunulacak belgeler

• Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler

• Meslek ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

İhale Dokümanı

• Ön Yeterlik ve İdari Şartnamenin hazırlanması

• Sözleşme Tasarısının hazırlanması

• Yapım işlerinde dikkat edilecek hususlar

• Hizmet alımlarında dikkat edilecek hususlar

• Mal alımlarında dikkat edilecek hususlar

• İhale dokümanı satışı ve EKAP üzerinden indirilmesi

• İhale dokümanına yönelik şikayet başvuruları

• İhale dokümanında açıklama ve zeyilname yapılması

• İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

Tekliflerin Sunulması ve Açılması

• Teklif zarflarının şekil yönünden incelenmesi

• Zarfların açılması ve belgelerin kontrolü

Komisyon Kapalı Oturumu

• Belgelerin ayrıntılı olarak incelenmesi

• Bilanço ve ciro belgelerinin yeterliği

• İş deneyim belgelerinin yeterliği

• Eksik bilgi tamamlatma

• Aritmetik hata kontrolü

• Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi

Kesinleşen İhale Kararı ve Sözleşme

• İhale kararının alınması

• Kesinleşen ihale kararının tebliğ edilmesi

• İhale kararına yönelik şikayet başvuruları

• Sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması

Dr. Ferhat Gündüz'ün konuşmacı olarak yer aldığı, Platon Danışmanlığın düzenlediği 4734 - Kamu İhale Mevzuatı Semineri Ankara ve İstanbul'da başarı ile gerçekleşti.


Eğitim/Seminer Amacı: Kamu kurum ve kuruluşlarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Hizmet Alımı işleri için, 4735 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sözleşmenin imzalanmasından işin bitimine kadar yaşanan süreçte İdarelerin sıkça karşılaştığı sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır.


Konu Başlıkları

Genel Hükümler ve Uygulama Esasları

• İdareler açısından ihale sözleşmeleri ve uygulama esasları nelerdir?

• Süreklilik arz eden hizmet alımlarının farkları nelerdir?

• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarının farkları nelerdir?

• Hizmet alımı sözleşmelerinde uygulanan mevzuatlar hangileridir?

İş Yeri Teslimi ve İşe Başlama

• Yer tesliminden önce İdarece yapılması gerekenler nelerdir?

• Yükleniciye iş yeri teslimi yapılması zorunlu mudur?

İş Artış ve İş Eksilişleri

• İş artışı hangi şartlarda ve durumlarda yapılabilir?

• Personele dayalı işlerde sözleşme bedeline göre mi yoksa işçi sayısına göre mi artış yapılır?

• İş artışı ile birlikte süre uzatımı verilmesi gerekir mi?

• İş artış kararı ve onayı nasıl verilir?

• İş artışı yapıldığında ek sözleşme yapılır mı?

• İş artışı yapıldığında karar ve sözleşme damga vergisi alınır mı?

Süre Uzatımları

• Süre uzatımında mücbir sebepler nelerdir?

• Hizmet alımlarında hangi durumlar mücbir sebep olarak sayılabilir?

• Süreklilik arz eden hizmet alımlarında da süre uzatımı yapılabilir mi?

Gecikme Cezaları

• Gecikme cezası kesilirken gecikme süresi nasıl hesaplanır?

• Verilen ihtar süresi, cezalı çalışılan günlerden düşülür mü?

• Gecikme cezası hesabında sözleşme bedeline fiyat farkları ve iş artışları dahil midir?

Sözleşmelerin Feshi

• İdare hangi şartlarda sözleşmeyi feshedebilir?

• Yüklenici hangi şartlarda sözleşmeyi feshedebilir?

• Sözleşmenin karşılıklı olarak feshi mümkün müdür?

• Sözleşmenin feshi halinde İdarece yapılması gereken işlemler nelerdir?

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları

• İşçi alacakları ve işçi haklarının uygulanması konusunda İdarelerin sorumlulukları nelerdir?

• Aynı İdarede 1 yıldan fazla süredir çalışmakta olan işçilerin yasal haklarından kim sorumludur?

• Yüklenicinin işçilere maaşları ödememesi, eksik veya geç ödemesi durumunda İdare nasıl hareket etmelidir?

• İdare Yükleniciye ödenecek hakediş tutarını doğrudan işçilere ödeyebilir mi?

• İşçinin yasal izin kullanarak işe gelmemesi durumunda (yıllık izin, evlenme izni, ölüm izni... vs.) İdare Yükleniciden başka bir işçi çalıştırmasını isteyebilir mi?

• Yüklenicinin İdareye verdiği maaş bordroları, hakediş ödemelerinde dikkate alınır mı?

• Yüklenici maaş bordrolarında hata yapmışsa ve eksik para yatırmışsa İdare ne yapmalıdır?

• Emekli işçi veya özürlü işçi çalıştırılması konusunda İdarenin sorumluluğu var mıdır?

• Fazla mesai öngörülmeyen bir işte, sonradan fazla mesai yaptırtılabilir mi?

• Fazla mesai yapıldığında saatlik ücret nasıl hesaplanmalıdır?

• Fazla mesailerin ücret ödenerek mi yoksa izin kullandırılarak mı karşılanması doğrudur?

• Yıllık 270 saati geçen fazla mesailerin ücreti Yükleniciye ödenebilir mi?

• Yol ve Yemek bedeli ödenen işlerde, işçinin izinli veya raporlu olması veya mazeret bildirmeden işe gelmemesi halinde yol ve yemek bedeli ödenir mi?

• Aylık puantajlar hesaplanırken 28/29 veya 31 gün çeken aylarda eksik çalışılan gün hesabı nasıl yapılmalıdır?

Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı

• Kararname hükümleri çerçevesinde fiyat farkı

• Kararnamenin 7. maddesine göre fiyat farkı hesabı

• Fiyat farkı formülünde sabit katsayılar ve (Pn) değeri

• İş programı ve ödenek dilimlerinin fiyat farkı hesabına etkisi

• Kararnamenin 7. maddesine göre a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

• Kararnamenin 7. ve 8. maddesinin bir arada uygulandığı işlerde a1 ve a2 katsayıları nasıl belirlenir?

• Kararnamenin 8. maddesine göre a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

• Asgari ücretin üzerinde ödeme yapılan personel için a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

• Kararnamenin 8. maddesine göre fiyat farkı ödenebilmesinin temel şartları nelerdir?

• Kararnamenin 8. Maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine göre fiyat farkı nasıl hesaplanır?

• İş artışı veya iş eksilişi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır?

• Fiyat farkı hesabına fazla mesai ödemeleri dahil edilebilir mi?

Kararname hükümleri çerçevesinde fiyat farkı

• Kararnamenin 7. maddesine göre fiyat farkı hesabı

• Fiyat farkı formülünde sabit katsayılar ve (Pn) değeri

• İş programı ve ödenek dilimlerinin fiyat farkı hesabına etkisi

• Kararnamenin 7. maddesine göre a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

• Kararnamenin 7. ve 8. maddesinin bir arada uygulandığı işlerde a1 ve a2 katsayıları nasıl belirlenir?

• Kararnamenin 8. maddesine göre a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

• Asgari ücretin üzerinde ödeme yapılan personel için a1 ve a2 işçilik katsayıları nasıl belirlenir?

• Kararnamenin 8. maddesine göre fiyat farkı ödenebilmesinin temel şartları nelerdir?

• Kararnamenin 8. Maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerine göre fiyat farkı nasıl hesaplanır?

• İş artışı veya iş eksilişi halinde fiyat farkı nasıl hesaplanır?

• Fiyat farkı hesabına fazla mesai ödemeleri dahil edilebilir mi?

Hakediş Raporları

• Hakediş raporu hangi belgelerden oluşur?

• Hakediş raporunun ekinde hangi belgeler yer alır?

• Hakediş iç sayfalarını ve kapağını kimler onaylar?

• Geçici hakedişlerde yapılan hatalar daha sonradan düzeltilebilir mi?

• Hakediş arka kapağı (ödeme cetveli) nasıl düzenlenmelidir?

• Yüklenicinin İdareye keseceği fatura bedeli arka kapaktaki hangi rakamdır?

Uygulanacak Kesintiler

• Damga vergisi kesintileri

• KDV tevkifatı kesintisi

• Ek kesin teminat kesintisi

• Ceza kesintileri

• İdare malı kesintileri

Kamu Görevlilerinin Sorumlulukları

• Kamu zararı nedir ve nasıl oluşur?

• Kamu zararından kimler sorumludur?

• Üst yöneticilerin sorumlulukları

• Harcama yetkililerinin sorumlulukları

• Gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları

• Muhasebe yetkililerinin sorumlulukları

Eğitim/Seminer Amacı: Kamu kurum ve kuruluşlarınca 5018 sayılı Kanun kapsamında iç denetim, ön mali kontrol, iç denetçilerce yapılacak denetimler, dış denetim ve Sayıştay denetimleri, kamu görevlilerinin temel sorumlulukları, kamu zararının tespiti ve tahsiline yönelik işlemler hakkında bilgi vermektir


Konu Başlıkları

• Kamu ihale mevzuatının temel ilkeleri

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Mevzuatı

• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 6085 sayılı Kanun Çerçevesinde Hesap Verme Sorumluluğu

• Mali Yönetimde Görev, Yetki ve Sorumluluklar

• Kamu Zararı, Kamu Zararında Sorumluluk, Takip ve Tahsil Usulleri

• Sayıştay Kanunu İle Getirilen Değişiklikler ve Yeni Denetim Anlayışı

• Stratejik Planlama, Stratejik Planların Güncellenmesi ve Yenileme

• Performans Programlarının Hazırlanması

• Analitik Bütçe Sınıflandırması

• Stratejik Plan, Performans Programı ve Performans Esaslı Bütçe İlişkisi

• Kamuda İyi Yönetişim İlkeleri

• İç Kontrol Mevzuatı ve Uygulama Örnekleri

• İç Kontrolde Yol Haritası (Bundan Sonrası)

• Eylem Planlarının Yenilenmesi

• Kurumsal Risk Yönetimi

• Risk Tanımlama, Değerlendirme, Analiz Teori ve Uygulamaları

• Kamu Harcama Süreçleri

• Mali İşlemler İş Akış Şemalarının Hazırlanması, Süreç Kontrol ve İyileştirilme Yöntemleri

• Süreç Kontrol Listelerinin Hazırlanması ve Uygulaması

• İç Kontrol Türevleri

• Stratejik Planlama

• İyi Yönetim İlkeleri

• 2914 Sayılı Kanuna göre Ek Ödemeler