1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Dokümanları

  2429 sayılı Kanun'da sayılan ulusal bayram ve genel tatil günlerinin son gününün cuma gününe denk gelmesi hâlinde cumartesi gününün de “genel tatil günü” sayılacak mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Orman Mühendisleri Bir İşin Yüklenimini Yapamaz Mı? Sadece Kontrolünü Mü Yapabilirler?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  j) Yüklenici yerinden sökerek bakım veya onarım için götürmesi gereken elektrik motoru, pompa vs. gibi makinelerin bakımı veya onarımlarının her bir havuz için ihtiyaç olması halinde bir defaya mahsus bütün giderleri kendisine ait olacak şekilde yapmak zorundadır …” şeklindeki düzenlemenin teklif fiyatın hazırlanmasına engel nitelikte bir düzenleme midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Yakıt bedeline ilişkin fiyat farkı düzenlemesi yapılmamasının, yol miktarı işin süresi ve sarf edilecek yakıt miktarları göz önüne alındığında, isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir şekilde hazırlamasına engel nitelikte midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Yemek hizmet alım ihalesinde Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliği Çerçevesinde Teklifler Hazırlanacaktır Şeklinde Bir Düzenleme Bulunmaktaysa Sonuçları Ne Olabilir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “47.1. Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, Anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde "Ulusal güvenliği tehdit eden legal görünümlü illegal yapı" olarak tanımlanan ve Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) ve başka terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen istekliler ile istekli tüzelkişinin kurucu, ortak, müdür, mümessil, vb. yetkili kişilerinden herhangi birinin; Rüşvet, Kamu kurum ve kuruluşları aleyhine dolandırıcılık, Resmi belgede sahtecilik, İhaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya ihale mevzuatı ile ilgili herhangi bir suçtan bir cezaya mahkûmiyeti, (hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları dâhil), mahkeme veya idari bir karar ile ihaleden yasaklı hale gelmesi hallerinde istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” düzenlemesi uyarınca geçici teminatın gelir olarak kaydedilmesi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Çed Olumlu Çed Olumsuz Belgelerinin İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Aşırı Düşük Açıklamasının İstenemeyeceğinin Belirtildiği Bir Mal Alım İhalesinde İhale Dokümanın Diğer Hususlar Bölümünde “Yaklaşık Maliyetin %70’i oranının altındaki teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır” doğrultusunda bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Araçların “ön kar bıçağı ve tuz serpici ekipman montajlı araçlar” olduklarını gösterir belgelerin istekli tarafından teklif kapsamında sunulmadığı sebebine istinaden düzeltici işlem tesis edilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İhale dokümanında yer alan “Yüklenici, idarenin onayı olmayan hiçbir personeli çalıştırmayacaktır” hükmü hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Sözleşmedeki “Projenin uygulanmasında arazinin topoğrafik yapısından kaynaklanan zorluklardan dolayı ilave getirilen makine, vinç vb. araçlar için herhangi bir hak talep edilemez.” hükmü hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Hizmet Alım İhalesinde Çalıştırılacak Teknik Personele İlişkin Düzenleme Yapılması Mümjün Müdür?

  Devamını Oku