1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Teknik Personel

  1 Yıldan Beridir Şirket Bünyesinde Çalışması Zorunlu Anahtar Teknik Personel Şirketin Merkezinde Değilde Bağlı Şirketlerde Çalışması Hukuken Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Teknik Personel

  İhale dokümanında ziraat mühendislerinin sayılmayarak sadece inşaat mühendislerinin teknik personel olarak çalıştırılacağına dair düzenleme hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teknik Personel

  Proje Müdürü Olarak En az 5 yıllık İnşaat Mühendisi Zorunluluğu Getirilmesi Ziraat Mühendisleri Açısından Hukuka Aykırılık Arzedecek Midir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Teknik Personel

  Yapım işinde mimar ve inşaat mühendisi bulundurulması zorunluluğu olmasına rağmen, mimarlık işinin olmaması durumunda, mimar bulundurulmadığından dolayı ceza kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik personel zorunluluğu, ilgili teknik personelin uzmanlık alanına giren imalatlar olduğu müddetçe mi aranmalıdır? Yoksa sürekli işbaşında bulunması gerekir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik personelin SGK kayıtlarının olmaması, işbaşında çalışmadığı anlamına gelir mi? Bu sebeple teknik personel eksikliği cezasına hükmedilir mi? Cezaya hükmedilmesi halinde sorumluluk kime ait olur.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Teknik Personel

  İş başında bulundurulması gereken teknik personelin sözleşmede öngörülen deneyim süresine sahip olmadığı gerekçesiyle ceza kesilmesinin mevzuata aykırı olduğu.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik personelin idareye geç bildirildiği gerekçesiyle ceza kesilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Teknik Personel

  Yapım işlerinde teknik personelin idareye zamanında bildirilmemesi halinde, düzenleme varsa, ceza kesintisi yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Teknik Personel

  Yapım işinde Mimar ünvanlı pozisyon için yüklenici tarafından önerilen ve İdarece sözleşme ve şartnamede belirlenen yeterli deneyime sahip olmadığı anlaşılan kişi için herhangi bir itiraz belirtilmediği; söz konusu kişinin fiilen bu yapım işinde çalışması sebebiyle kamu zararı oluşmadığı bu sebeple ilişik bulunmadığına karar verilmiştir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik personelin idareye geç bildirilmesi durumu için herhangi bir ceza öngörülmediğinden ve teknik personelin SGK kayıtları işle uyumlu olduğundan, idareye geç bildirilen teknik personel için ceza kesilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik personelin işi başında bulunmadığına dair tespitin Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması gerekmekte olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan hizmet dökümü belgesine göre teknik personelin yüklenici firmada çalışmadığından hareketle ceza kesintisi yapılamayacağı,

  Devamını Oku