1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatına baz alınacak ücrete ayni yardımların da yansıtılması gerekir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Ayni olarak verilen yol ve yemek bedelinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması noktasında esnaf odaları yazısının dikkate alınması gerekir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı ödenecek sürenin net olarak belirlenmesi gerekir. Kıdem tazminatı hesabı için, işçinin çalıştığı süre, fasılalı çalışma olup olmadığı, bu süre içinde ihbar önelini altı hafta aşan istirahat raporu alınıp alınmadığı, ücretsiz izin uygulaması olup olmadığı, grevde geçen sürenin varlığı, işçinin son ücreti, ücretin eki niteliğindeki ödemelerin son bir yıllık toplamı, işçiye sağlanan ayni hakların parasal değeri ve son bir yıllık ortalaması, ücretin eki mahiyetindeki ödemelerin devamlılık arz edip etmediği gibi konuların net olarak bilinebilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatının hesaplanmasında giydirilmiş ücret içerisine dahil edilecek unsurlardan bazıları şu şekildedir: İkramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası pirim ödemeleri de para ile ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ücrete eklenmelidir. Satış rakamları ya da başkaca verilere göre hesaplanan pirim değişkenlik gösterse de, kıdem tazminatı hesabında genişletilmiş ücret kavramı içinde değerlendirilmelidir.

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Üst işverene fatura edilen kıdem ve/veya ihbar tazminatına KDV uyguyanıp uygulanmayacağı ve tevkifata tabi olup olmadığı

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Çöp toplama, kent temizliği ihalesinde işçilik gideri toplam maliyetin % 70'inin altında olsa da, personel çalıştırılmasına dayalı olmasa da, 4734 sayılı Kanunun 62 e bendi kapsamında yapılan bir hizmet olduğu ve kıdem tazminatı ödenmesi gerektiği hk.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Taksitler halinde ödenen kıdem tazminatı ödemesinde faiz hakkının saklı tutulduğuna yönelik ihtirazi kayıt koymayan işçinin, faiz haklarını talep etmesi mümkün değildir, geçmiş günler için gecikme faizi talep edemez.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Çalışmaya engel bir hastalığa uğraması sebebiyle iş sözleşmesinin feshedildiği hallerde ihbar tazminatına hükmedilemez. İhbar tazminatı dikkate alınarak verilen karar hatalıdır.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  SGK’ya bildirim eksik yapılmış ise tanık beyanları ve iddialar dikkate alınarak kıdem tazminatına esas sürenin tespit edilmesi gerekir. SGK kayıtlarına itibar edilmesi hatalıdır. Ücretlerin de eksik yatırılması halinde, tanık beyanları ve emsal ücret uygulamasından hareketle kıdem tazminatının hesaplanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İzin, giyim, yakacak parası gibi sosyal hakların bir yıl içerisindeki toplam ödemelerinin 365’e bölünmek suretiyle bulunacak günlük tutarının 30 günlük kısmı üzerinden hesaplama yapılması gerekir, bu tür hakların 360’a bölünmesi hatalıdır.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşyerinin kriz dönemlerinde ücretsiz izin uygulamalarına gittiği, bu dönemlerde geçen sürelerin kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaması gerektiği.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Ücretsiz izin süreleri kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz ve bu sürelere de kıdem tazminatı hesabı yapılması hatalıdır.

  Devamını Oku