1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Nikah tarihinden önce yapılan fesihlerde işçi haksız olup, bu sebeple kıdem tazminatı ödemesi yapılamaz.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İstifa halinde dahi işçiye kıdem tazminatı ödeneceğini öngören sözleşme hükümleri ile işyeri uygulamaları, 4857 sayılı Yasaya göre geçerli olup, bu halde kıdem tazminatı 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesine göre hesaplanmalı ve anılan maddedeki kıdem tazminatı tavanı gözetilmelidir. İstifaya yönelik detaylı bir karar.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Evli olan davacı işçinin işyerinde çalışan diğer bir işçi tarafından telefonuna mesaj atılarak taciz edilmesi ve bunun işveren bildirilmesi ve işverenin de herhangi bir şey yapmaması karşısında, işçinin iş sözleşmesini feshetmesi haklı nedene dayanmakta olup, işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı hesabı için bilinmesi gerekli veriler: İşçinin çalıştığı süre, fasılalı çalışma olup olmadığı, bu süre içinde ihbar önelini altı hafta aşan istirahat raporu alınıp alınmadığı, ücretsiz izin uygulaması olup olmadığı, grevde geçen sürenin varlığı, işçinin son ücreti, ücretin eki niteliğindeki ödemelerin son bir yıllık toplamı, işçiye sağlanan ayni hakların parasal değeri ve son bir yıllık ortalaması, ücretin eki mahiyetindeki ödemelerin devamlılık arz edip etmediği gibi konular.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Üniversitede geçen tüm hizmet süresi üzerinden hesaplanacak kıdem tazminatından son alt işveren şirket ile davalı üniversitenin müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna karar verilmesi gerekli iken mahkemece son alt işveren şirket bakımından farklı miktarda kıdem tazminatından sorumlu tutulması hatalıdır.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçiye ücretlerin yasaya ve sözleşmeye uygun ödenmemesi haklı nedenle fesih hakkı verir. İşçi bu durumda kıdem tazminatına hak kazansa da, haklı da olsa fesheden taraf ihbar tazminatına hak kazanamayacağından işçi bu durumda ihbar tazminatı talep edemez.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşyeri çalışanı olmayan, işçinin teyzesinin tanıklığı ile kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesi doğru olmayıp, işverenin iş sözleşmesinin haksız nedenle feshedildiği ispat edilemediğinden taleplerin reddi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Emeklilik hakkını kazanan (yaşlılık aylığı alan) işçilerin iş sözleşmelerinin feshedileceği kuralı, iş sözleşmesinin belirli süreli olmasına neden olmayacağı gibi, iş sözleşmesinin işverence feshedildiği gerçeğini de değiştirmeyecektir. Bu sebeple ihbar tazminatının işverence geri istenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Taleple bağlılık ilkesi gereği, işçinin iş sözleşmesini feshettiği tarihin belli olduğu, dilekçesinde bu tarihi açıkça belirttiği, bu tarih yerine kıdem tazminatı hesabında daha sonraki bir tarihin esas alınmasının hatalı olduğu hk.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İstifa dilekçesinin baskı ve tehdit altında verildiğinin somut olarak delillendirilmesi gerekir, aksi halde kıdem ve ihbar tazminatları ödenemez.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Asıl işverenin kamu kurum ve kuruluşları olduğu, personel çalıştırılan hizmet işlerinde kıdem tazminatı yükleniciler tarafından tekliflerine dahil edilecek bir gider olmaktan çıkarıldığı, yemek ihalelerinde kıdem tazminatının idarelerce ödeneceği ancak ihale dokümanında düzenleme yapılmasına yönelik bir zorunluluk olmadığı hk.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Tüm ayni sosyal hakların son bir yıl içinde son Toplu İş Sözleşmesine göre ödenmiş gibi kabul edilerek hesaplama yapılması hatalı olup, dönem arasında kıdem tazminatı alacak şekilde ayrılmalarda son bir yıllık hakların günlük tutarı bulunmalıdır.

  Devamını Oku