1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İdarenin onayı ile gerçekleştirilen işlerde Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi sunulması gerekli iken sunulmadığı ayrıca isteklinin alt yüklenici olarak çalıştırılacağına dair onay talebinde bulunulmadığı da görülmesi durumunda firmanın iş deneyim belgesi olarak sunmuş olduğu sözleşme ve faturaların uygun görülmeyerek firmanın değerlendirme dışı bırakılmasi gerekir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İhalenin feshedilmesi kararının, üstlenilen işin ihale şartları kapsamında yerine getirilmemesinden kaynaklanmadığı, başka bir ifadeyle işin kusurlu olarak icra edildiğine ilişkin davalı idarece herhangi bir tespit yapılmadığından düzenlenen iş deneyim belgesi geçerlidir.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Fora şirketinin alt yüklenicisi olduğu işe ilişkin bedelin sözleşmenin düzenlendiği tarihte taraflarca belirlenmediğinin anlaşıldığı ve belge Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş, “bedel içeren” bir sözleşme olarak değerlendirilemeyecektir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İdarelerce onarım, tamamlama vb. işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin kabul edilebilmesi için ihale dokümanında buna ilişkin düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İhaleye katılan şirketin % 50 – % 50 hissesine sahip ortaklarına ait mezuniyet belgesi sunmak suretiyle ihaleye katılması durumunda bu ortaklık oranının kesin kabule kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Arsa Karşılığı inşaat nedeniyle verilen iş durum belgesinin dayanağı işin asıl sözleşmesinin henüz tamamlanmamış olması durumunda iş deneyim belgesinin iptali gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesi üzerinde Erbil Valisine ait imzanın bulunması durumunda Erbil/Irak yetkili makamlarınca düzenlenmiş bir belge olduğu sonucuna varılamayacaktır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesi olarak sunulan fatura ve sözleşme içeriklerine bakıldığında fatura tutarının sözleşme bedelinden fazla olması isteklinin iş deneyim belgesi olarak sunduğu belgelerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş durum belgeleri düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilecektir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İsteklilerin iş deneyim belgelerinde benzer işe ait olmayan kısımlar incelenmeden bütün olarak uygun kabul edilmemesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İki tüzel kişi arasında imzalanan sözleşmenin noter huzurunda imzalandığına veya imzaların ilgililere ait olduğunun noter huzurunda kendileri tarafından beyan edildiğine dair bir şerhin bulunmaması durumunda isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kat karşılığı - hasılat paylaşımı usulüne göre yapılan söz konusu sözleşmenin yapılacak iş karşılığı tahmini de olsa bir bedel içermesi sebebiyle bu sözleşmeye dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesinin 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde iş deneyiminin belgelendirilmesi amacıyla kullanılabilecektir.

  Devamını Oku