1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İdari bir işlem ile yargı kararı olmaksızın bir iş deneyim belgesinin yokluğuna hükmedilemez.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İdare tarafından istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş grubuna uygun olup olmadığının tespit edilebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin istekliden istenilmesi hukuka aykırı olup, söz konusu bilgi ve belgelerin iş deneyim belgesini düzenleyen idareden ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından istenilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Bir ihalede iş deneyim belgesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı ile değerlendirme dışı bırakılmış olmanın, aynı iş deneyim belgesi ile girilmiş bir başka ihalede, ihalenin üzerinde bırakılmış ve sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş bir iş sonucu alınan iş deneyim belgesinin geçerliliğini ortadan kaldırmayacaktir.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İşin kusurlu olarak icra edildiğine ilişkin davalı idarece herhangi bir tespit yapılmadığı, aksine işin kusursuz yapıldığı tespit edilerek kabulü uygun bulunduğundan iş deneyim belgesinin değerlendirilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İdarenin onayı ile gerçekleştirilen işlerde Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi sunulması gerekli iken sunulmadığı ayrıca isteklinin alt yüklenici olarak çalıştırılacağına dair onay talebinde bulunulmadığı da görülmesi durumunda firmanın iş deneyim belgesi olarak sunmuş olduğu sözleşme ve faturaların uygun görülmeyerek firmanın değerlendirme dışı bırakılmasi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İhalenin feshedilmesi kararının, üstlenilen işin ihale şartları kapsamında yerine getirilmemesinden kaynaklanmadığı, başka bir ifadeyle işin kusurlu olarak icra edildiğine ilişkin davalı idarece herhangi bir tespit yapılmadığından düzenlenen iş deneyim belgesi geçerlidir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Fora şirketinin alt yüklenicisi olduğu işe ilişkin bedelin sözleşmenin düzenlendiği tarihte taraflarca belirlenmediğinin anlaşıldığı ve belge Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş, “bedel içeren” bir sözleşme olarak değerlendirilemeyecektir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İdarelerce onarım, tamamlama vb. işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin kabul edilebilmesi için ihale dokümanında buna ilişkin düzenlemenin yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İhaleye katılan şirketin % 50 – % 50 hissesine sahip ortaklarına ait mezuniyet belgesi sunmak suretiyle ihaleye katılması durumunda bu ortaklık oranının kesin kabule kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Arsa Karşılığı inşaat nedeniyle verilen iş durum belgesinin dayanağı işin asıl sözleşmesinin henüz tamamlanmamış olması durumunda iş deneyim belgesinin iptali gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesi üzerinde Erbil Valisine ait imzanın bulunması durumunda Erbil/Irak yetkili makamlarınca düzenlenmiş bir belge olduğu sonucuna varılamayacaktır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesi olarak sunulan fatura ve sözleşme içeriklerine bakıldığında fatura tutarının sözleşme bedelinden fazla olması isteklinin iş deneyim belgesi olarak sunduğu belgelerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

  Devamını Oku