1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 46’ncı maddesinde yer alan “… 46.3. Yatırım teşvik belgesi temininde ve ihzarat ödemelerinde kullanılmak üzere; Güzergâh üstyapı işleri için ray, travers, balast ve makas malzemelerinin yer aldığı pozlara ait Genel Açıklamaların ekinde yer alan Birim Fiyat Detay Formu doldurularak Teklif ekinde İdareye sunulmak zorundadır. Bu dokümanların teklif ile birlikte verilmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır. …” düzenlemesi gereği, birim fiyat detay formu sunmayan istekli değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Düzenleme yeterlik kriterleri kısmında yapılmış olsa da; belgenin yükleniciden istendiği ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi, ifade eder.” hükmü karşısında, anılan belgenin ihale aşamasında sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  İdari şartnamede yeterlilik kriteri olarak talep edilmeyen bir hususun teknik şartnamede talep edilmesi ve isteklinin de bu hükme aykırı hareket etmesi durumunda ihale komisyonunun nasıl hareket etmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik Şartname’de isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen hususların İdari Şartname’de ve ihale ilanında yer alması gerekli midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılırken, idari Şartnamede belirtilmeyen bir değerlendirme kriterinin ihale komisyonu kararlarında dikkate alınması kamu ihale mevzuatı açısından mümkün değildir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhale tarihinden sonra da olsa yeterlik kriteri olarak istenilen gayri sıhhi müessese ruhsatının yargılama süresi sonuna kadar faaliyetlerinin durdurulduğu dikkate alındığında, ihale sonuçlanmadan yeterlik kriterlerinden birisini kaybedilmiştir ve isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılmalıdır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari Şartnamede ihale konusu iş için kapasite raporu istenilmediği ve kullanılacak araçlar için kendi malı olma şartı getirilmediğinden, söz konusu belgelerin sunulmamasının da ihale dokümanına aykırılık teşkil etmez.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari Şartname incelendiğinde isteklilerin K belgesi sunacağına dair açık bir düzenleme bulunmadığından anılan belgenin ihale teklif dosyasında sunulmaması ihale dokümanına aykırılık teşkil etmez.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik Şartname’nin 3.8 ile 3.9’uncu maddelerinde istenilen belgelerin aynı zamanda İdari Şartname’nin 47’nci maddesinde de teklifle birlikte sunulması gereken belgeler arasında belirtildiği görüldüğünden söz konusu belgelerin teklif ile birlikte verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhaleye ilişkin olmayan ve isteklinin yeterliğini tevsik niteliği taşımayan fazla belge teklif değerlendirmesinde istekli aleyhine kullanılamaz.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Araçların teknik özellikleri ve donanımlarını gösterir bir tablo idari şartnamede yeterlilik kriteri olarak istenilmediğinden, bu belge sunulmadı diye teklif değerlendirme dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Kamu İhale Kurumuna sadece 4734 sayılı Kanun'un 10. maddesinde sayılan belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulup sunulamayacağını belirleme yetkisi tanınmıştır. Bu madde kapsamında yer almayan belgelerin taahhütname olarak sunulmasına ve bu maddeye girmeyen unsurlardan dolayı taahhütname istenilmesine engel midir?

  Devamını Oku