1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Kısmi teklife açık olan ihalede yeterlilik kriterleri nasıl değerlendirilecektir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Hizmet Alım İhalesinde “yüklenici ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile bünyesinde, en az 4 yıllık mezuniyet belgesi ile, ilgili fakültelerden mezun 1 Gıda mühendisi diploması ile istihdamı zorunlu personel sözleşmesinin aslı yada noter tasdikli sureti ile teklif zarfında sunacaktır” şeklinde bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Bir yemek ihalesinde en az İli sınırları içerisinde restaurantlarla sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmelerin teklif dosyasında sunulmasını istemek hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Akaryakıt alımlarında EPDK'dan alınan faaliyet belgesi istasyonlu faaliyet izin belgesi yerine kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İş deneyim yeterlik kriterine ilişkin İhale İlanı’nın 4.4.1’inci maddesinin (b) bendi ve İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan “Tüzel kişi olması halinde ise, tüzel kişiliğin ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiş ana sözleşmesinde bu işlerle iştigal etmiş olması, aksi halde ortakları arasında veya bünyesinde, ruhsatlı veya serbest müşavir mühendis meslek mensuplu tescil belgesine sahip, yetkili Orman Mühendisi veya Orman Yüksek Mühendisi bulundurması gerekmektedir.” Düzenlemesi mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Gıda sicil belgesi idari şartname ve teklif ekinde istenilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Bilanço örneklerinin üzerinde SMMM veya YMM kaşesinin yanında TURMOB kaşesinin olmaması esasa etkili bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Banka Referans Mektubu Üzerindeki “İşbu belge bilgi mahiyetinde ve müşterimizin talebi üzerine verilmiş olup, Bankamızı hiçbir taahhüt altına sokmamaktadır.” İbaresi belgeyi geçersiz kılar mı?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik kriterlerinin hesaplanmasında yıllara ilişkin oranların ortalaması mı yoksa parasal tutarların ortalaması mı dikkate alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Benzer işe yönelik düzenleme iş deneyim belgeleri dışında örneğin yeterlilik belgesi olarak istenilen akdedilmiş sözleşmeler içinde benzer iş şartı istenebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  2016 ‘da İhalesi gerçekleşmiş bir işte mali yeterliliğin hesaplanmasında 2013 yılına ilişkin mali tabloda değerlendirmeye katılabilir mi?

  Devamını Oku