1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik Şartname ile istenen belgeler yeterlilik kriteri değildir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhale dokümanına itiraz edilmeyip kesinleşmesi durumunda dokümanda malzeme Avrupa menşeli olmalıdır şartını sağlamayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırılık teşkil etmeyecektir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Mal alımı ihalelerinde teklif edilen ürünün Teknik Şartname’ye uygunluğuna ilişkin idarelerin “muayene ve kabul” aşamasında değerlendirme yapabileceği gibi, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında da “numune değerlendirilmesi” yoluyla değerlendirme yapabilecek olup hangisini tercih edeceklerini, idarelerin ihale dokümanında düzenlemeleri gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhale dokümanında demonstrasyon yapılacağına dair bir hüküm olmadığı halde isteklileri demonstrasyon yapmak için idareye davet eden idarenin bu sebeple isteklinin teklifini değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari şartnamede yer verilmeyen ancak teknik şartnamede garanti süresine ilişkin gerçekleştirilen düzenlemeler nedeniyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik Şartname’de belirtilen asfalt plentine ilişkin kapasite raporu ve noter onaylı kira sözleşmesinin ihaleye ait ilan ve İdari Şartname’de istenilmediği görüldüğünden tekliflerin yeterliğine ilişkin değerlendirilmede bu belgelerin dikkate alınmaması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari şartnamede yer verilen ve başka dilde sunulacak belgelerin ne şekilde sunulacağına ilişkin (Türkçe tercümesi) hususlara ilanda yer verilmemesi mevzuata aykırılık taşımamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari şartnamede düzenlenmeyen ancak sözleşme tasarısında düzenlenen Garanti Taahhütnamelerinin sunulmaması sonucu istekli teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Zeyilname ile değişik idari şartnamede teklif edilen kameraların üreticisinin ONVIF standardına uygun teknik komite üyesi olması gerektiği belirtilmişse de; üyeliğin belgelendirilmesi gerektiğine ve bu belgelendirmenin nasıl yapılacağına ilişkin bir düzenlemenin yapılmamış olması ile idarenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ONVIF standardına uygun teknik komite üyeliğine ilişkin bir belge istememesi durumu birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu belgelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulması zorunlu belgeler arasında yer almamalıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik Şartname de istenilen belgelerin İhale İlanı ve İdari Şartname de bir yeterlik kriteri olarak belirtilmemiş olması nedeni ile Teknik Şartname de istenilen özellik ve belgeler ancak muayene ve kabul aşamasında istenilebilecek olup bu belgelerin ihale teklifi ile verilmesi talebi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” maddesin ve diğer bölümlerinde Teknik Şartnamede geçen belge ve katalogların teklif kapsamında sunulacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmaması durumunda Teknik Şartnamede talep edilen belge ve katologları sunmaması nedeniyle istekli değerlendirme dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik Şartnamesinde isteklilerce teklif edilen ürünlerin teklif mektubunda belirtilmesi gerektiği hususu isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında bir yeterlik kriteri olarak uygulanacaktır. Teknik şartnamede yeterlik kriteri yazılmışsa dikkate alınır.

  Devamını Oku