1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesinin alınması zorunlu olup sözleşme aşamasında bu belge aranmaktadır.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  İhale dokumanı (teknik şartname) ile istenilen belgeleri ihale dosyası ile birlikte sunmayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari Şartnamede çim biçme makineleri ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmamasına rağmen Teknik Şartnamede çim biçme makinelerine ilişkin düzenleme yapılması ihale dokümanlarının bütünlüğü çerçevesinde düşünüldüğünde isteklilerce tekliflerini sunarken gözetmeleri gereken bir kalemdir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik Şartname’de isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe olarak gösterilen hususların İdari Şartname’de ve ihale ilanında yer almamaktadır bu nedenle şikâyete konu bilgi/belgelerin bahse konu ihale açısından bir yeterlik belgesi veya kriteri olarak değerlendirilmesi hukuken mümkün değildir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdarece isteklilerden …. şehrindeki ilgili idarelerden alacakları yeterlik belgelerinin sunulmasının istenilmesi rekabet ilkesine aykırıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İhale ilanı ve idari şartname düzenlemelerinden personel taahhütnamesi istenmemesine karşın, teknik şartnamede bu durumun aksi yönünde düzenleme yapılması mevzuata aykırı olacaktır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari şartnamede bir yeterlilik kriteri olarak düzenlenmeyen bir husus teknik şartnamede düzenlenmesi gerekçe gösterilerek isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Asfalt plentinin kendi malı olması veya noter onaylı kira sözleşmesinin diğer yeterlik kriterleri ile birlikte sunulmasının istenildiği, bununla birlikte söz konusu asfalt plentinin işin yapılacağı yer olan Adana ili sınırları içerisinde yer almasının zorunlu tutulmasına yönelik düzenlemeler rekabeti engelleyeceğinden ihalenin iptali gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  İstenen testlerin birden fazla isteklinin cihazında çalıştığı sonucuna varılmakla, ihalede tek bir firmanın işaret edilmediği gibi ihaleye katılım da engellenmemiştir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Benzer iş tanımının doğrudan işin kendisini içermesi nedeniyle ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellemiştir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  4734 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca, teknik yeterlik belgesi olarak istenebilecek belgelerin teknik şartnamede yer alması ve teklif ekinde sunulmasının istenilmesi halinde, yeterlik koşulu olduğu ve sunmayanların değerlendirme dışı bırakılacağı açık olmakla birlikte, teknik şartnamede yer alan bilgi ve belgeleri sunması istenilenlerin yükleniciler olarak belirtilmesi durumunun, isteklileri 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olarak tereddüde düşürecek niteliktedir.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Yeterlik Kriterleri

  Özel sektörde ortak girişimler tarafından gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında

  Devamını Oku