1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel sektör yapım işlerinde iş sahibi ile yüklenicinin aynı olması halinde, sözleşme düzenlemesi mümkün olamayacağı için, sözleşme haricindeki diğer bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirme yapılmalı, salt sözleşme yokluğu sebebiyle iş deneyim belgesi verilmemesi yoluna gidilmemelidir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu sürecinde başlayan ancak yeni biten ihalelerde isteklilerce iş durum belgesi talep edilmesi durumunda 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre çıkartılan ihale uygulama yönetmelikleri çerçevesinde değerlendirme yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinin dayanağı olan sözleşmede noter onayı bulunmaması işin davacı tarafından yapıldığı gerçeğini ortadan kaldıracak bir sebep midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde iş deneyim belgesi değerlendirilirken benzer iş düzenlemesine uygun olmayan kısımlar dikkate alınmaz. Depo farklı şekillerde olabileceği gibi, konum olarak yer altında, yüzeyde veya yukarıda olabilir. Bazı depolar yapı tekniği açısından üst yapıya benzerlik göstermekle birlikte bu durum deponun içme suyu şebekesinin bir parçası olması hususunu etkilemez. Bu sebeple üst yapı grubu içerisine (A IV) dahil edilmemesinde hata bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş bitirme belgesi üzerinde yetkili kişinin imzasının olmaması durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47’ nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendindeki beş yıllık görev süresinin itibar tarihi hakkında görüş.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İstanbul İli Çatalca İlçesi Su ve Kanal Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon” ihalesine ilişkin iş deneyim belgesinin “Avrupa 1. Bölge 2015 Yılı 3. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal İnşaatı” ihalesinde iş deneyim belgesine konu işin tutarının hepsinin kabul edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapılan işlerin gerçekliği konusunda bir duraksama bulunmayan, ilgili kurumlar tarafından onaylanarak mühürlenen ve imzalanan ayrıca ilgili Büyükelçilikler İkinci Katipleri tarafından da tasdik edilen iş deneyim belgeleri geçerli bir iş deneyim belgesidir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesine sahip ortağın iş deneyiminin kullanılabilmesi için ilgili kişinin ortaklık durum belgesinin düzenlendiği tarihten geriye doğru bir yıldır şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı olması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Rutin yol bakım onarımı yapım işi sürecinde karayolunun alt yapısına ilişkin imalatlar bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinden, “genel hizmetler ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili işler” gibi kısımların, bu kısımların Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde ayrı bir grupta düzenlenmediği, dolayısıyla belge konusu yapım işlerinin mütemmim cüzü mahiyetinde oldukları dikkate alınarak ayrıştırılmaması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması gerekmektedir.

  Devamını Oku