1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel sektörde gerçekleştirilen yapım işlerinde iş deneyim belgesinin geçerli olması için akdedilen sözleşmenin noter onaylı olmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yurt dışında düzenlenmiş olunan iş deneyim noter tarafından onaylanmış olmasına rağmen belge “aslı gibidir” veya bu anlama gelecek bir şerhin bulunmaması ya da " aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh düşülmemesi durumunda ihale komisyonu nasıl hareket etmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kardemir A.Ş.nin iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum olmadığından başvuru sahibi istekli tarafından Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 43'üncü maddesine uygun olarak iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin sunulması gerekir, ayrıca söz konusu eksikliğin belge eksikliği olduğu anlaşıldığından, bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgelerinin Benzer İş Kapsamında Değerlendirilmesinde Hangi Ayrıntılara Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşinin %80'i Tamamlanmadan Düzenlenen Belge İş Deneyimi Olarak Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Borçlar Kanunu’nun vekaletsiz iş görme hükümlerine göre yükleniciye ödenen bedelin iş deneyim belge tutarına dâhil edilip edilemeyeceği hakkında

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım işlerinde tasfiye edilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenemez.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinde yer alan, gerek sözleşme bedelinin gerekse belge tutarının hatalı bir şekilde hesaplandığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu hatanın iş deneyim belgesini düzenleyen idareden kaynaklandığı ve başvuru sahibi isteklinin teklifinin ekinde sunduğu iş deneyim belgesinde yer alması gereken tutarın ihale dokümanında istenilen iş deneyim tutarını sağladığı hususları bir arada değerlendirildiğinde istekli değerlendirme dışı bırakılmamalıdır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yeni iş deneyim belgesi verilmesine rağmen iptal edilen ve geçerliği olmayan bir belgenin sunulması değerlendirme dışı bırakılmayı gerektirir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinde yer alan yapının yapımında iş sahibi ve yüklenicinin aynı kişi olması hukuken kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinde belirtilen tutarın yanlış olması düzeltilebilir bir bilgi eksikliği midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yap-İşlet-Devret (YID) modeli ile gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin düzenlenen iş deneyim belgelerinde, kat karşılığı inşaat sözleşmelerine ilişkin düzenlenen iş deneyim belgelerinin tutarlarının tespit edilmesine ilişkin kriterlerin kıyasen uygulanması gerekir. Onda da % 60 ı esas alınabilir.

  Devamını Oku