1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesinde hem işverenin hem de yüklenicinin aynı kişi olması nedeniyle, iş deneyim belgesi geçerli değildir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel sektöre gerçekleştirilen yapım işine ilişkin iş deneyim belgesine dayanak teşkil eden sözleşmenin noter onaylı olması mecburidir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesine dayanak teşkil eden belgelerin teklif zarfı içerisinde sunulması zorunlu değildir.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Noter onaylı sözleşmedeki “noter onayı”nın, sözleşmede imzası bulunan kişilerin imzalarının bu kişilere ait olduğunun onaylanması niteliğinde olduğu ve sonraki tarihli noter onayının kabul edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Tasfiye edilen işlerde iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hk. Yüklenici kusuru olmadan sözleşmelerin feshedildiği hallerde iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İhale dokümanında benzer iş tanımına sahip olduğu iş deneyim belgesi olmasına rağmen yanlış iş deneyimini ihaleye sunan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Özel sektöre gerçekleştirilen HES inşaatlarına ilişkin olarak verilen iş deneyim belgesinde şirket tarafından düzenlenmesi ve ilgili Belediye tarafından onaylanması durumunda isteklin teklifi HES inşaatlarının, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü Belediye ile Bayındırlık ve İskân İl Müdürlükleri dışındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen işler kapsamında olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Hasılat paylaşımı usulü ile yapılan işe ilişkin bedel içeren sözleşme özel sektöre yapılan işler çerçevesinde yapım işi ihalelerinde kullanılabilir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım ihalesinde iş bitirme belgesinin özel sektöre gerçekleştirilen bir iş olması halinde sözleşmesinin noter onaylı olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kat karşılığı arsa ihalelerindeki iş deneyim belgesi tutarının hesaplanmasında %60 oranı uygulanacak olup, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılan inşaatlarda yüklenici iş bitirme belgesine konu esas sözleşmede belirlenen belge tutarından, yapım işleri dışında olan (Döşeme, demirbaş, mefruşat vb.) kalemlerin ayrıştırılmak suretiyle kalan bakiye üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Vakıf ve özel hukuk tüzel kişisi arasında akdedilen sözleşme gereğince gerçekleştirilen yapım işinin bir ilkokul olması ve kontrolörlüğünün Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılması sebebiyle iş deneyim belgesi verilerek Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanması mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Benzer iş tanımında, işi anahtar teslimi olarak yapmış ve bitirmiş olmak şartının aranması rekabeti etkilediğinden mevzuata aykırılık teşkile etmektedir.

  Devamını Oku