1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde, işin yapılıp yapılmadığı yüklenici faturaları üzerinden mi yoksa yerinde metraj tespiti ve teknik şartnameye uygunluğu incelenerek mi yapılır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yüklenici nam ve hesabına kesin kabul aşamasına kadar, projeye göre yapılması gereken imalatların yapılması halinde, önceki tazmin kararının temyiz edilmesi mümkün müdür? Yüklenici nam ve hesabına yapılan işlerin kamu zararı karşısındaki hükmü nedir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Sözleşme eki birim fiyat tarifine uygun olmayan imalatlar için sözleşmede öngörülen birim fiyatın ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Taşeron ödenmeyen alacakları için davayı hangi dayanaklarla açmalıdır ve inkar tazminatı talebinde bulunabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Bilirkişi raporu, incelemeler, düzenlenen hakediş belgeleri ve yapılan işler çerçevesinde alacağı ödenmeyen taşeron alacak davası açabilir mi, faiz başlangıç tarihi ne zaman olur?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri gereğince alınması zorunlu olan yapı ruhsatı ücretinin yüklenicinin teklif bedeline dahil olduğu.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işinde kullanılan malzemenin niteliği fiilen tespit edilmeksizin yüklenici faturalarına istinaden kamu zararı tespiti yapılamayacağı.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  İdari şartnamedeki “inşaatın ikmali için gerekli şebeke bağlantılarının yapımının yükleniciye ait olduğu” şeklindeki düzenlemeden, bu imalatların projede yer alan imalat kalemleri bünyesinde bedelinin ödenmiş olacağı, dolayısıyla bu imalat kalemlerine ilaveten ayrıca şebekeye bağlantı bedeli ödenmeyeceği anlaşılmalıdır.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarında yangın sınıfı B1 olan XPS’lere yer verilmişken E yangın sınıfında XPS kullanılmasının kamu zararına yol açmadığı.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Uygulama projesi üzerinde poz numarası ile imalatın tanımı örtüşmüyor ise yüklenici hangi imalatı yapmakla yükümlü?

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Hakediş ödemesinde vadesi geçmiş vergi borcunun dikkate alınıp alınmayacağı hk.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar teslim götürü bedel işlerde, yapılmayan iş kalemlerinin bedelinin yaklaşık maliyetteki birim fiyatlarına farazi bir ihale indirim oranı uygulanması suretiyle bulunması doğru değildir. Yapılmayan iş kalemlerinin bedelinin pursantaj oranlarıyla karşılığının bulunması mümkündür. Esas olan, yüklenicinin varsa teklif fiyatlarıdır. Söz konusu iş götürü bedel olmasına rağmen, yüklenicinin İdareye sunmuş olduğu teklif ekinde yer alan birim fiyatlar üzerinden hesaplamanın yapılması gerekir.

  Devamını Oku