1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında teklif ile ilgili olarak net olmayan hususlara ilişkin istenilen açıklamaya cevap vermeyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil edecektir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhaleye 7 istekli tarafından teklif verilmekle birlikte ihalede sadece 2 isteklinin fiyat dışı unsurlara dair aranan belgeye sahip (söz konusu belgeye sahip tüm yurtta sadece 5 firmanın) olduğu dikkate alındığında, yapılan düzenleme 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5’inci maddesinde belirtilen ilkeleri hayata geçirememiştir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhale Komisyonu tarafından tutulan tutanakların birisinde var olarak işaretlenen belgelerin diğer tutanakta yok denilerek isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ihalenin iptalini gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhalenin ilk oturumunda belgelerinin eksik olduğuna yönelik ihale komisyonunca herhangi bir tespit yapılmazken daha sonra kesinleşen ihale kararında bazı araçlara ait sigorta belgelerinin eksik olması gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi hukuka uygundur.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Kamu ihale mevzuatında bir isteklinin teklif fiyatının, yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda, teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Kısımlara ilişkin ihale kararının ihale sürecinde isteklilere gönderilmeyip şikayet sonucu gönderilmesi esasa etkili bir aykırılık değildir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İkinci en avantajlı teklif sahibinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu durumlarda idarenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirleme ve sözleşme imzalama zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhbar Tazminatları %4’lük sözleşme gideri içerisindedir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  4734 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca, teknik yeterlik belgesi olarak istenebilecek belgelerin Teknik Şartnamede yer alması ve teklif ekinde sunulmasının istenilmesi hâlinde, bu belgelerin yeterlilik koşulu olduğu ve bu belgeleri sunmayanların değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmaktadır.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İsteklilerce teklif edilen fiyatların, aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin % 70 - % 130 aralığında (% 70 ve % 130 dâhil) kalması" durumunda isteklilere puan verileceğinin öngörülmesi, serbest piyasa koşullarında teklif fiyatı oluşturulmasının fiilen kısıtlamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi belirleme zorunluluğunu gerektirecek emredici bir hükmün bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhalenin ilk oturumda değerlendirmeye alınan teklif zarflarının hazır bulunanlar önünde açılarak, teklif mektubu ve geçici teminat mektuplarının usulüne uygun olup olmadığının incelenmesi ve teklif fiyatlarının açıklanarak tutanak düzenlenmesi gerekmekte olup aksine hareket edenler saydamlık ilkesine aykırı hareket etmiş olacaktır.

  Devamını Oku