1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Tekliflerin alınması ve açılması aşamasında, zarf açma ve belge kontrol tutanağına ilişkin olarak, 15 dakika arayla iki farklı tutanak düzenlenmiş olması 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen güvenirlik ilkesine aykırılık teşkil eder.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Belgelendirme kuruluşlarının akreditasyonlarının geri alınması durumunda düzenledikleri belgelerin geçerliliği hk.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Eşit muamele ilkesi gözetilmelidir.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teknik şartnameye cevapların teklif kapsamında sunulması zorunlu yeterlik kriteri olarak öngörülmesi nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 37. maddesi uyarınca bu konudaki eksikliğin tamamlatılmasının da mümkün değildir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teçhizat ve ekipmana ilişkin taahhütname istenilmemesi gerektiği açık olmakla birlikte, hem ihale ilanında, hem de şartnamede bu hususta taahhütname istenileceği yönünde düzenlemeye yer verildiği, davacı şirket tarafından da süresi içinde ilana ve şartnameye yönelik başvuruda bulunulmayarak, dokümanında belirtilen şartların kabul edilmiştir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Demonstrasyon işleminin uygulama ve gözlemlemeye dayalı işlem olması nedeniyle demonstrasyon sırasında sunumu yapılan ürünün aranan şartlara uygun olup olmadığının istekli ve idare yetkilileri huzurunda tespit edilerek tutanak altına alınması 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde öngörülen saydamlık, güvenilirlik ve eşit muamele ilkelerinin uygulanması açısından önemlidir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Bu durumda, çeşitli eksiklikler nedeniyle 13 firma ihale dışı kalmış ise de, ihale üzerinde kalanın teklifi de dahil bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olması dolayısıyla ihalede rekabet ortamının oluşması karşısında, ihalenin iptali isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Geçici teminat mektubunda yapılan bir harflik yanlışlıktan dolayı firma değerlendirme dışı bırakılmaz.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Kısmi alıma açık bir ihalede, sadece tek kısma teklif veren ancak, teklif mektubunda işin tamamına ifadesine yer veren firmaların değerlendirme dışı bırakılmasında sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Söz konusu firmanın rakamla yazdığı teklif bedelinin para birimini "YTL", yazıyla ise "Türk lirası" olarak göstermesi, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca "teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması" kuralına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle, söz konusu firmanın teklifinin ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  YTL üzeriden işlemlerin yapıldığı dönemlerde, TL üzerinden teklif veren isteklinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhalelerde verilen teklifin çok fazla düşük olması hata olarak kabul edilip, bu tekliften geri dönülebilir.

  Devamını Oku