1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Ceza

  Tutanak altına alınan ve yüklenici hakkında uygulanacak ceza yönünden idareyi bağlayıcı kabul edilmişse de, bu tutanakta imzası bulunan İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilinin imzası belediyeyi bağlamayacağından dolayı, belediye cezayı değiştirebilir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Ceza

  Kendi edimini ifa etmeyen taraf, diğer tarafın edimini ifa etmesini bekleyemeyeceği kuralı gereğince hakediş ödemesi yapmayan idarenin ceza kesintisi yapması hatalıdır.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Ceza

  İş programı doğrultusunda yapılan çalışmalarda yükleniciden kaynaklanan gecikmelerde günlük ceza kesilecektir ifadesi "ifaya ekli ceza koşulu" olup; sözleşmenin feshi halinde dahi yüklenici şirketten istenebileceğine dair sözleşmede bir hüküm bulunmamaktadır. İfaya ekli cezanın istenebilmesi için sözleşmede aksine hüküm bulunmadığına göre, yanlar arasındaki sözleşmenin fesih olunmaması ve yürürlükte tutulması zorunludur.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Ceza

  İşten çıkarma, işten ayrılma, ücretsiz izin veya doğum izni gibi hallerde yüklenicinin derhal yeni personel bulacağına aksi halde ceza kesileceğine yönelik düzenlemelerin bulunduğu hallerde, bu günler için ceza kesintisinin yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Ceza

  Cezaya konu olayın ikinci ve daha fazla tekrarlanması halinde sözleşme bedeli üzerinden ceza alınması öngörülmüşken, hakediş bedeli üzerinden ceza kesintisi yapılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Ceza

  Festival süresince ağırlanan konukların, otel yerine Teknik Şartnameye aykırı biçimde bir lise pansiyonunda konaklatılması halinde sözleşmede öngörülen cezanın kesilmesi gerektiği

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Ceza

  İdarece iş eksilişine gidilmek suretiyle eksik çalıştırılan ve bedeli ödenmeyen işçiler için şartnamede öngörülen eksik personel çalıştırılması halinde uygulanacak cezanın tatbik edilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Ceza

  Teknik şartnamede çalışmayan araçlar için belirtilmiş cezai yaptirim sözleşmede hüküm olmamasi doğrultusunda uygulanmak zorundamıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Ceza

  İhale konusu işte istenilen araçların getirilmemesi, işin eksiksiz tamamlanması, öngörülen araçların maksimum sayıda olması, işin durumuna göre idarece gerekli araç sayısı belirlemelerinin yapılması sebepleriyle cezayı gerektirmemektedir. Bundan dolayı ceza kesilmesine gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Ceza

  Yapım işlerinde, kabul komisyonunun tespit ettiği eksikliklerin belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmemesi halinde geçecek her gün için giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde gecikme cezası olarak yazılı olan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanması gerekirken, sözleşmede yazılı ceza oranına göre sonuca gidilmesi hukuki değildir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Ceza

  Sözleşmede kararlaştırılan ceza ifaya ekli ceza niteliğinde olup, eser ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin teslim alındığından arsa sahipleri olan davalılar-karşı davacıların ceza-i şart isteme hakları da düşmüştür.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Cezalar oran yerine parasal tutar olarak belirlenebilir, oran olarak belirlenmeyen cezalardan dolayı ihalenin iptal edilmesine gerek yoktur, tutar olarak belirlenen cezaların 4735 sayılı Kanun hükümlerine aykırılığı yoktur.

  Devamını Oku