1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Ceza

  Fidanların kuruduğuna yönelik belgelerin olmadığı hallerde, yeniden gönderildiğine yönelik beyanlar esas alınamayacağından, ilgili satış belgeleri de desteklediğinden, yüklenicinin geç teslim ettiği ve bundan dolayı ceza kesilmesi gerektiği.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Ceza

  Sözleşme tasarısının 16. maddesinde Hizmet Alımlarına Ait Tip İdari Şartname’nin 26 nolu dipnotunda belirtilen aykırılıklara ve bu aykırılıkların ard arda veya aralıklı kaç defa gerçekleşmesi durumunda sözleşmenin feshedileceğine ilişkin düzenlemenin yer almaması ihaleye etkisi nasıl olacaktır?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Ceza

  İşçi ücretlerinin zamanında yatırılmamış olması ceza kesintisine gerekçe olamaz. İş Kanunu hükümlerine bakılır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ceza

  Cezanın oran olarak değil parasal tutar olarak öngörülmüş olması teklif vermeye engel teşkil etmez.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Ceza

  Cezai şart şirketin ekonomik mahfına neden olabilecek derecede ağır ise tamamen kaldırılabileceği gibi tenkis yoluna da gidilebileceği Yargıtay uygulamalarıyla kabul edilmektedir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Ceza

  Tutanak altına alınan ve yüklenici hakkında uygulanacak ceza yönünden idareyi bağlayıcı kabul edilmişse de, bu tutanakta imzası bulunan İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilinin imzası belediyeyi bağlamayacağından dolayı, belediye cezayı değiştirebilir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Ceza

  Kendi edimini ifa etmeyen taraf, diğer tarafın edimini ifa etmesini bekleyemeyeceği kuralı gereğince hakediş ödemesi yapmayan idarenin ceza kesintisi yapması hatalıdır.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Ceza

  İş programı doğrultusunda yapılan çalışmalarda yükleniciden kaynaklanan gecikmelerde günlük ceza kesilecektir ifadesi "ifaya ekli ceza koşulu" olup; sözleşmenin feshi halinde dahi yüklenici şirketten istenebileceğine dair sözleşmede bir hüküm bulunmamaktadır. İfaya ekli cezanın istenebilmesi için sözleşmede aksine hüküm bulunmadığına göre, yanlar arasındaki sözleşmenin fesih olunmaması ve yürürlükte tutulması zorunludur.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Ceza

  İşten çıkarma, işten ayrılma, ücretsiz izin veya doğum izni gibi hallerde yüklenicinin derhal yeni personel bulacağına aksi halde ceza kesileceğine yönelik düzenlemelerin bulunduğu hallerde, bu günler için ceza kesintisinin yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Ceza

  Cezaya konu olayın ikinci ve daha fazla tekrarlanması halinde sözleşme bedeli üzerinden ceza alınması öngörülmüşken, hakediş bedeli üzerinden ceza kesintisi yapılması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Ceza

  Festival süresince ağırlanan konukların, otel yerine Teknik Şartnameye aykırı biçimde bir lise pansiyonunda konaklatılması halinde sözleşmede öngörülen cezanın kesilmesi gerektiği

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Ceza

  İdarece iş eksilişine gidilmek suretiyle eksik çalıştırılan ve bedeli ödenmeyen işçiler için şartnamede öngörülen eksik personel çalıştırılması halinde uygulanacak cezanın tatbik edilebilir mi?

  Devamını Oku