1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişim; iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri bir ortaklık türü olup, bu ortaklığın tek başına tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Tüzel kişiliği olmadığından davada taraf olma ehliyeti yoktur.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Adi ortaklığa karşı açılmış olan dava, diğer ortakların tümüne karşı yöneltilmiş demektir. Bu nedenle, davacıya dava edilen adi ortaklığın bütün ortaklarının isim ve adresi açıklattırılarak, davaya bu ortakların huzuru ile devam edilmelidir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Adi ortaklığa başka bir ortak almak ancak tüm ortakların iştiraki ile alacakları kararla mümkün olabilir. Davalı adi ortaklıktaki payını 3. şahsa satarak ilişiğinin kalmadığını ileri sürmüşse de davacı 3. kişinin ortaklığını kabul ettiğini bildirmediğine göre adi ortaklığın davalının payını 3. kişiye sattığı tarihte fiilen ortadan kalktığı, ancak tasfiyenin yapılmadığı ortaya çıkar.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Adi ortaklıkta, ortağın kişisel alacaklıları borçlu ortağın şirketteki kar payını veya adi ortaklığın tasfiye edilmesi halinde borçluya isabet edecek tasfiye payını haczettirebilir. Ne var ki, henüz adi ortaklığa ait kazancın ortaklar arasında taksim edilmediği veya ortaklığın tasfiyesi halinde borçlu ortağa isabet edecek tasfiye payının belirlenmediği bir aşamada, adi ortaklığın yaptığı işin karşılığında üçüncü kişiden alacağının haczi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Adi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığından taraf ehliyeti bulunmamaktadır. Bu sebeple takibin veya davanın bütün ortaklara açılması zorunludur.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişim olarak gerçekleştirilen işlerden elde edilen faturaların parasal tutarı ortaklığı oluşturan ortakların payları oranında ayrıştırılabilecektir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Konsorsiyumlar tarafından gerçekleştirilen işlerde, bir ortak işin tamamı üzerinden iş deneyim belgesi alamaz.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İhale teklif dosyası kapsamında sunulan teklif mektubu ve konsorsiyum beyannamelerinin konsorsiyumun her bir ortağı tarafından ayrı ayrı imzalanması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ayrı uzmanlık gerektiren bir işin bir kısmını uzmanlığına istinaden üstlenen bir konsorsiyum üyesine işin tamamı yaptırılması hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İsteklilerin kendi firmasına ait gelir tabloları ile daha önceki iş ortaklıklarına ait gelir tablolarını hissesi oranında birleştirmek suretiyle yeterlilik kriteri olarak sunması hukuka aykırıdır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesine işin adı sehven eksik yazılmış olmasına rağmen, beyannamenin üzerinde ihale kayıt numarasının bulunması ve şikayete konu işe ilişkin zarf içerisinde her iki ortak tarafından imzalanarak idareye sunulması sebebiyle bu ihaleye ilişkin olduğunun rahatlıkla anlaşıldığı, söz konusu sehvi eksikliğin beyannameyi geçersiz kılmayacağı ve teklifin bu sebeple geçersiz sayılamayacağı hk.

  Devamını Oku