1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesi ortaklardan biri tarafından imzalanmamışsa teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Bir gerçek kişinin iş ortaklığının iki ortağında da yer alarak teklif vermesi mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığında pilot ortağı iki gerçek kişiden teşekkül eden adi ortaklık olarak belirleyen isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Davet edilen isteklinin doküman satın almış olması halinde, ihaleye davet edilmeyen istekliler ile iş ortaklığı kurarak ihaleye teklif vermesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Teklif zarfında ortaklardan bir tanesinin imzası yeterli olup, İhale kayıt numarası doğru olan bir zarfta idare adresi yanlış yazılmış olsa dahi, ihale zamanından önce ihaleyi yapan idareye zarf ulaştırıldığından dolayı firmanın ihale dışı bırakılması hatalıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı olarak ihaleye başvurulması durumunda kesinleşmiş vergi borcu değerlendirilmesi iş ortaklığının toplam borcu üzerinden mi Yoksa ortakların ayrı ayrı borcunun değerlendirilmesi şeklinde mi değerlendirilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı olarak ihaleye başvurulması durumunda ortağın kesinleşmiş vergi borcu olması durumunda istekli hakkında nasıl bir karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin kişisel borçlarından dolayı hakkında icra takibi yapılması halinde, borçlu ortağın kar veya tasfiye payı belirlenmeden ortaklığa ait hak edişin ( istihkakın ) doğrudan haczine karar verilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortak girişim; iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri bir ortaklık türü olup, bu ortaklığın tek başına tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Tüzel kişiliği olmadığından davada taraf olma ehliyeti yoktur.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Adi ortaklığa karşı açılmış olan dava, diğer ortakların tümüne karşı yöneltilmiş demektir. Bu nedenle, davacıya dava edilen adi ortaklığın bütün ortaklarının isim ve adresi açıklattırılarak, davaya bu ortakların huzuru ile devam edilmelidir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Adi ortaklığa başka bir ortak almak ancak tüm ortakların iştiraki ile alacakları kararla mümkün olabilir. Davalı adi ortaklıktaki payını 3. şahsa satarak ilişiğinin kalmadığını ileri sürmüşse de davacı 3. kişinin ortaklığını kabul ettiğini bildirmediğine göre adi ortaklığın davalının payını 3. kişiye sattığı tarihte fiilen ortadan kalktığı, ancak tasfiyenin yapılmadığı ortaya çıkar.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Adi ortaklıkta, ortağın kişisel alacaklıları borçlu ortağın şirketteki kar payını veya adi ortaklığın tasfiye edilmesi halinde borçluya isabet edecek tasfiye payını haczettirebilir. Ne var ki, henüz adi ortaklığa ait kazancın ortaklar arasında taksim edilmediği veya ortaklığın tasfiyesi halinde borçlu ortağa isabet edecek tasfiye payının belirlenmediği bir aşamada, adi ortaklığın yaptığı işin karşılığında üçüncü kişiden alacağının haczi mümkün değildir.

  Devamını Oku