1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Noter onaylı şerhlerde, "Aslına uygun olduğunu onaylarım" kaydının bulunması karşısında, aksi ispat edilinceye kadar söz konusu belgelerin "aslının aynı" olduğunun kabul edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerin fotokopi niteliğinde ve onaysız olması, ayrıca internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen bir belge niteliğinde olmaması durumunda teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif dosyası içerisinde yer alan imza sirküleri üzerinde birden fazla notere ait kaşe ile örnek ibarelerin bulunması durumunda noterlerin belgelerin aslını görüp görmediği araştırılarak hareket edilmelidir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Ticaret Sicili Gazeteleri üzerinde Oda'nın "aslının aynıdır" onayının bulunması bulunmaması durumunda idarece internet sayfasından teyit edilerek hareket edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Noterlikte yapılmış bir işlemin, ilgilisinin isteği üzerine örneğinin çıkartılıp aslına uygunluğu onaylandıktan sonra ilgiliye verilmesi durumunda,söz konusu örneğin altına "işbu örnek dairede saklı .......tarih ve .....yevmiye nolu aslının veya nüshasının aynıdır" şerhinin konması ve örneğe o günkü tarih ile yeni yevmiye numarasının yazılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Piyasaya sürülüm sertifikasının İngilizce düzenlenmiş olan aslının veya aslına uygun olduğu noter tarafından onaylanmış örneğinin ya da "aslı idarece görülmüştür" benzeri şerh düşülen suretinin isteklinin teklif dosyasında yer almaması durumunda ilgili belge bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmeyip isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Noterlik mevzuatı gereği yabancı memleketlerde noterlik işlerinin, konsoloslar tarafından görüleceği, çevirisi yapılan kağıdın tercümenin müstenidi olarak ekinde bulunması ve gerekli şerhin düşülmesi gerektiği, yabancı dilde düzenlenmiş iş deneyim belgesinin kamu ihale mevzuatı ve İdari Şartname düzenlemelerine istinaden Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması gerektiği, yerli istekliler ile bunların ortağı olduğu ortak girişimlerce sunulan belgelerin tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Aslının aynı olduğuna ilişkin bir şerh taşımayan iş deneyim belgesi üzerinden çıkarılan örnek geçerli bir belge olarak kabul edilmemesi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Tianjin Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen sertifika ve Ticaret Şirket Ruhsatı, imza sirküleri, imza beyannamesinin yeminli müşavir onaylı Türkce tercümeleri ile birlikte noter onaylı suretlerinin sunulmasının yeterlidir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yabancı isteklilerin katıldığı ihalede imza sirküsü yerine geçecek belge isteklinin katıldığı ülkenin mevzuatına göre değerlendirilecektir. Hint mevzuatında bir vekâlet ilişkisi mevcut olmayıp imza yetkisi doğrudan şirket tarafından verilebilir olup, belge ülkemiz mevzuatına göre düzenlenmiş imza sirkülerinin dengidir ve apostil tasdik şerhi taşıması sebebiyle ülkemizde geçerli yasal bir doküman kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Noterce "İş bu örneğin ilgilisi tarafından ibraz edilen aslına uygun olduğunu onaylarım." Şeklinde şerh düşülen belgenin mevzuata uygun olduğu,

  Devamını Oku