1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belgelerinde yer alan noterin sıfatı, imzası ve mührüne apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle, belgenin doğruluğunun tasdik edildiği anlaşıldığından belge geçerli kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yapılan işlerin gerçekliği konusunda bir duraksama bulunmayan, ilgili kurumlar tarafından onaylanarak mühürlenen ve imzalanan ayrıca ilgili Büyükelçilikler İkinci Katipleri tarafından da tasdik edilen iş deneyim belgeleri geçerlidir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İstekliler ihaleyi yapan idare görevlilerince gerçekleştirilmesi gereken “aslı idarece görülmüştür” şerhinin kamu görevlisince düşülüp düşülmediğini kontrol etmekle mükelleftir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Belge üzerinde yer alan “İbraz edilenin aynısıdır” ibaresi belgeyi düzenleyen noterden kaynaklanan bir eksik olduğu için tamamlatılabilir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İran Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf bir ülke değildir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Avukatlık Kanununa göre avukat usulüne uygun olarak düzenlenen ve kendisine verilmiş olan vekâletnamelerin örneklerini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilecektir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması”nın ihale mevzuatında kastedilen yurtdışında verilen iş deneyim belgelerine uygulama yönetmeliklerinde belirtilen tasdikten muafiyet sağlayan ikili anlaşma olarak değerlendirilemez.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İsteklinin yurt dışında düzenlenen ve yabancı dilde sunduğu iş deneyim belgelerindeki imzaların doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidine ilişkin apostil tasdik şerhi veya o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu onayının bulunması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan İran’da gerçekleştirilen bir işe ilişkin iş deneyim belgesindeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyimi yerine yurtdışında sunulan işlere ilişkin faturalarda tercümelerinin Türkiye'deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylı olması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  2012 yılı bilanço bilgilerini belirten 2012 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni ihaleye sunulması mevzuat açısından herhangi bir sakınca oluşturmayıp bu Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni düzenleyen, onaylayan ve üzerine TÜRMOB kaşesini basan kişinin serbest muhasebeci mali müşavir olması nedeniyle söz konusu beyannamenin asıl belge olarak kabul edilmesi gerekecek barkod numarası bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Asıl belge olan iş deneyim belgesinin, ıslak imza ve mührünün üzeri kapatılarak fotokopi ile çoğaltılıp, asıl belgede imzası bulunan idare görevlisine imzalatıp mühürlenmesi suretiyle oluşturulan iş deneyim belgeleri, asıl iş deneyim belgesi olarak değerlendirilemez.

  Devamını Oku