1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Gelir tablosunun hiçbir imza içermemesi durumunda söz konusu belgenin taşıması zorunlu asli unsurlarındaki bir eksiklikten ziyade hukuki anlamda bir belge bulunmadığı ve hiç sunulmadığının kabul edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İşletme kayıt belgesinde “aslı idarece görülmüştür” ibaresinin olduğu, belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri yerine idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen sunabileceğinden, isteklinin sunmuş olduğu “işletme kayıt belgelesi” mevzuata uygundur.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyimi teşvik için sözleşme fotokopisinin SMMM kaşeli örneğinin sunulması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Mal alım ihalesinde belgelerin aslı veya asılarının noter tarafından sunulmuş örneklerinin sunulması gerekmekte olup aslı idarelerce görülen ve idare tarafından aslı idarece görülmüştür şerhi taşıyan belgeler de kabul edilebileceğinden belgelerin sadece fotokopisini sunan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Başka bir noterlikçe aslı görülerek usulüne uygun şekilde çıkarılmış örnek aksi sabit oluncaya kadar geçerli bir belge olduğundan bu örnek üzerinden başka bir noterlikçe suret verilmesi işleminin belgenin aslına uygun olduğuna dair yapılmış bir onay niteliğindedir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yabancı ülkede düzenlenen istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tercümesinde Dışişleri Bakanlığı onayı gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Avukat, kendisine verilen vekaletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir, ilave olarak imza beyannamesi sunmasına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İhale dokümanında işletme kayıt belgelerinin aslı veya noterce onaylı örneklerinin sunulabileceği belirtilmiş ise de isteklilerin belge asılları yerine idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de sunmaları mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belgelerinin aslının aynı olduğunun noter tarafından tasdik edildiği, bunun üzerine Azerbaycan Adalet Bakanlığı yetkilisi tarafından noterin sıfatı, imzası ve mührüne ilişkin olarak apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle belgenin tümünün doğruluğunun kabul edildiği anlaşıldığından belge geçerlidir

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İş deneyim belgelerinde yer alan noterin sıfatı, imzası ve mührüne apostil tasdik şerhi düşülmek suretiyle, belgenin doğruluğunun tasdik edildiği anlaşıldığından belge geçerli kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yapılan işlerin gerçekliği konusunda bir duraksama bulunmayan, ilgili kurumlar tarafından onaylanarak mühürlenen ve imzalanan ayrıca ilgili Büyükelçilikler İkinci Katipleri tarafından da tasdik edilen iş deneyim belgeleri geçerlidir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İstekliler ihaleyi yapan idare görevlilerince gerçekleştirilmesi gereken “aslı idarece görülmüştür” şerhinin kamu görevlisince düşülüp düşülmediğini kontrol etmekle mükelleftir.

  Devamını Oku