1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  2013 Yılı Temizlik Hizmeti Satın Alımı işinde bazı işçilerin sigorta primleri için 5510 sayılı Kanundan doğan indirimden faydalanıldığı, ödeme emri eki S.G.K. tahakkuk fişlerinin tetkikinden anlaşılmıştır. Bu durumda işveren tarafından karşılanacak olan sigorta primi tutarı azalmış olduğundan; azalan prim tutarı kadar tutarın, yüklenici hakedişinden kesilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Yapım işlerinden farklı olarak süreklilik arz eden hizmet alımlarında her bir ara hakedişi imzalayan kontrol teşkilatının kendi imzaladığı hakedişten sorumlu tutulması gerekmekte olup, kesin hakedişi imzalayanların önceki ara hakedişlerin tamamından sorumlu tutulması mümkün değildir.

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İhalede belirli sayıda personelin 2 ay süreyle çalıştırılması iş kalemi olarak öngörüldüğünden ve birim fiyat teklif cetvelinde buna göre teklif alındığından, hakediş ödenen gün miktarının işçilerin ücret aldıkları gün miktarından fazla olmasının kamu zararı doğuracağı.

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Rapor alınan günlere ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumundan geçici iş göremezlik ödeneği alınması halinde, bu tutarın maaşlardan mahsup edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Günlük yevmiye hesaplanırken teklif edilen aylık tutarın 30 güne bölünmesi, Şubat ayında çalışılmayan 6 günün 30 günden çıkartılarak 24 gün için günlük hesaplanan yevmiye tutarı üzerinden ödeme yapılması ve 30 günden fazla çeken aylarda da 30 gün üzerinden hesaplama yapılması sebepleriyle kamu zararı bulunmadığı hk.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Müdürlükçe yapılan personel temini hizmet alım ihalelerinde emekli olan personelin sosyal güvenlik primlerinin normal statüde çalışan personel gibi hesaplandığı anlaşılmış olup, hakediş hesaplaması yapılırken, daha önce emekli statüsü kazanmış olanların sosyal güvenlik primlerinin hatalı hesaplanması suretiyle oluşan 25.106,83-TL kamu zararının tahsiline karar verilmiştir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Aylık hakedişin idare tarafından yüklenici hesabına yatırıldığı gün veya takip eden iş günü içinde tüm personelin maaşının banka hesabına yatırılması yönündeki düzenleme hukuken uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hakedişlerde yıllık izinde olan işçiler için de ödeme yapılmasında mevzuata aykırılık var mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İdare tarafından tutulan puantaj cetvellerinde işçilere verilen ücretli izinlerin gösterildiği, ayrıca bu sürelere ilişkin maaş ve diğer hakların yüklenici firma tarafından işçilere tam olarak ödendiği ve yine bu sürelere ilişkin sosyal güvenlik primlerinin tam olarak hesaplanıp Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırıldığı anlaşıldığından izinli günlerin eksik çalışma olarak kabul edilemeyeceği

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet alım ihalesi kapsamında çalıştırılması öngörülen personelin SGK primi ödemesinin bulunmamasının tek başına bu kişilerin çalıştırılmamış olduğunu kanıtlamayacağı,

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Birim fiyat teklifli işlerde yükleniciye teklif cetvelinde gösterilen iş kalemlerinin tutarlarına göre ödeme yapıldığından, yüklenicinin fiilen katlandığı giderlerin daha düşük olduğu gerekçesiyle tazmin hükmü verilemeyeceği

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İdari şartnamede öngörülen ve yüklenici tarafından teklif birim fiyat cetvelinde vasıf gruplarına göre teklif edilen işçilik bedelleri yerine daha düşük bedellerin işçi bordrolarına yansıtılması kamu zararına sebebiyet verir.

  Devamını Oku