1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yüklenicinin SGK ve vergi borcu olup olmadığının firma tarafından belgelendirilmemesi hallerinde, idarenin söz konusu borçları araştırması ve borçların olmaması halinde kesin teminatı iade etmesi gerekir. Yüklenici nam ve hesabına iş yapılması teminatın gelir kaydedilmesine gerekçe değildir.

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale edilen işlerde teminatın gelir kaydedilmesi halinde güncelleme işlemi yapılmamasında mevzuata aykırılık olmadığı.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Sözleşmenin feshinde tarafların ortak kusurlu olduğu kabul edildiğine göre kesin teminat mektubunun irad kaydedilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Bir başka kuruma ihale nedeniyle verilen teminat mektubunun vergi borcuna istinaden vergi dairesince haczedilip haczedilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kesin teminat mektuplarının süresi dolmuş olsa da, haklı nedenle fesih halinde yüklenici tarafından iş sahibi davacıya 12.07.2005 tarihinde verilen kesin teminat mektubunun verildiği tarihten gelir kaydedileceği 17.01.2007 fesih tarihine kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncellenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İhale yapan idarelerin SGK’dan ilişiksizlik yazısı gelmeden kesin teminatı iade etmesi veya süresinin dolması veyahut yeni teminat alınmaması hallerinde SGK’nın prim alacaklarına karşı kesin teminat bedeli ödeme sorumluluğu ihaleyi yapan idarededir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Sözleşme dışındaki bir iş nedeni ile davacının teminat mektubunun nakde çevrilmesinin mevzuata uygun olmadığı hk.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Sözleşmenin haklı nedenlerle feshi halinde kesin teminat mektubu ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar DİE tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine göre güncelleneceği ve güncellenen tutar ile kesin teminat tutarının yükleniciden tahsil edileceği hk.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İrat kaydedilen kesin teminatın yüklenicinin borcundan mahsup edilemeyeceği.

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Teminatlar gelir kaydedileceği zaman alındığı tarih ile gelir kaydedileceği tarih dikkate alınarak güncellenerek gelir kaydedilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Ücretli çalışan kişilerin, işçi ücretlerinin, alacaklarının ödenmiş olması gerektiği araştırılmadan paraya çevrilen teminat mektuplarının bedellerinin yükleniciye iadesine karar verilmesi isabetli olmamıştır.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Teminatların iadesinde SGK’dan ilişiksizlik belgesi getirilmesi gerektiğine yönelik düzenleme olması sebebiyle bu belge olmadan teminatın iadesine karar verilmesi doğru değildir. İlave olarak, Davacının usulüne uygun olarak idareyi temerrüde düşürmediğinden dolayı, hatalı faiz uygulaması da doğru olmamıştır.

  Devamını Oku