1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  Proje değişikliği idareden kaynaklanan bir sebep olarak ortaya çıkmıştır ve idareden kaynaklanan sebepler mücbir sebepler arasında sayılmamıştır. Ayrıca tarafların karşılıklı anlaşması yoluyla sözleşmenin tasfiye edilmesi hususu da 4735 sayılı Kanunda düzenlenmemiştir.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  İhale tarihi itibarıyla sosyal güvenlik borcu olan istekli ile sözleşme akdedilmesi halinde bu durumun tespiti tarihinde sözleşme feshedilmelidir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İfa süresi belirtilmeyen sözleşmelerde mehil tayin edilmek suretiyle yüklenicinin temerrüde düşürülmesi ve ondan sonra sözleşmeyi feshetmesi gerekir. Temerrüde düşürüldüğü kanıtlanmadığında feshin geçerli olduğundan bahsedilemez.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmenin 10 günlük feshedilemeyen süre kapsamında gecikme cezasının uygulanması gerektiği ancak 273 gün ceza uygulanmasının mümkün olamayacağı hk.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Kalan sürede işin bitirilemeyeceği ortada ise sözleşmenin feshinde kusur bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmenin Feshi İşleminin İptali İçin Dava Açmadan Önce 4734 S. Kanun'un 55., 56. ve 57. Md.lerinde Öngörülen Sürecin (Şikayet ve İtirazen Şikayet) İşletilmesine Gerek Bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İş kazası sözleşmenin feshini gerektirecek bir sebep olmadığı gibi, işin reddedilemeyecek seviyede tamamlandığı hallerde sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi de mümkün gözükmemektedir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Yüklenicinin iş programında belirtilen sürelere uymadığı, işe zamanında başlamadığı ortada ve bu gerekçe ile sözleşmenin feshedilmesi haklı iken, kalan sürede işin tamamlanabileceği gerekçesi ile davanın kabulü mümkün değildir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Yüklenicinin % 95 seviyesinin altında işi tamamladığı anlaşılır ise, davalının sözleşmeyi haklı feshettiği gözetilerek gecikme cezası isteminin ifaya ekli nitelikte olması nedeniyle reddine, fesih kesin hesabı çıkartılarak teminatın cezai şart niteliğinde olduğu gözetilmelidir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Kesinleşen idare mahkemesi kararıyla davalı iş sahibinin sözleşmeyi feshetmekte ve teminat mektubunu irat kaydetmekte haklı olduğu anlaşılmaktadır.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İhale konusu işte 110 gün süre verilmesine karşın, sözleşmenin feshi için bir 10 gün daha süre verilmesini beklemek Medeni Kanunun 2 nci maddesine aykırılık teşkil edeceğinden, fesih haklı olup, alacak davasının tümden reddi gerekir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Yemek ihalelerinde, iş yerinin hijyenik koşullara uymaması, menşei belli olmayan ve süresi geçmiş malzeme kullanması, 7666 öğrencinin sağlığını ilgilendiren bir hususta büyük oranda güven sarsıcı olup böyle bir imalâthaneden sağlıklı yemek üretilmesi beklenilemeyeceğinden ceza yerine sözleşmenin feshedilmesinde sakınca bulunmamaktadır, menfi zarar istenebilir.

  Devamını Oku