1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İki bilirkişi raporu arasında yüklenicinin fesih tarihinde kadar tamamladığı işin miktarının belirlenmesi ve hesaplama yöntemi bakımından önemli ölçüde çelişki bulunduğundan bu çelişkinin giderilmesi için mahkemece yeniden görevlendirilecek bilirkişi aracılığıyla tekrar inceleme yaptırılması gerekir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Danıştay kararı ile yüklenicinin sözleşmenin feshinde haksız olduğu belirlenmiş olup, verilen bu karar taraflar açısından kuvvetli delil teşkil eder. Bu sebeple adli mahkemece fesihte idarenin kusurlu bulunarak hükme varılması doğru değildir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Fesih halinde ihzaratın bedelinin hakedişe girdiği tarihteki fiyatlar üzerinden ödenmesi gerektiği.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İdarenin 20 gün süreli ihtarına rağmen işe başlamayan yüklenicinin teminatının gelir kaydedilerek sözleşmenin feshedilmesinde mevzuata aykırılık yoktur.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Yüklenici kazı için şartname dışında alternatif metodlar önerebileceği, işin sözleşmeye uygun biçimde süresinde tamamlanabilmesinin sorumluluğunun yükleniciye ait olacağı, yüklenici tarafından ileri sürülen tüm alternatif metod önerilerinin idareye hiçbir maliyete yol açmayacağı sözleşmede hüküm altına alınmış olduğundan yüklenici, idarenin konvansiyonel kazı yerine makineyle kazı yaptığı için ilave bedel talebine bulunamaz. Bu nedenle idare zamanında tamamlanmayan işi feshetmede haklıdır.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Yer teslimi konusundaki tahammül ve makul bekleme süresi aşıldığından davacı yüklenici sözleşmenin feshini talep etmekte haklıdır. Bu sebeple mahkemece sözleşmenin feshine ve kesin teminatın iadesine karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İş sahibi idarenin kusuru ile sözleşmenin feshedildiği hallerde, başka işlerle ilgili yatırım yapılamaması ve başka bir işten kazanç elde edilememesi sebepleriyle uğranılan zararlar, mahrum kalınan kar ve şantiye, personel ve malzeme giderlerinden hangileri ödenecektir?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İdare tarafından Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununda düzenlenen bu prosedüre uygun olarak fesih kararı alınmadan ve bu karar yükleniciye tebliğ edilmeden doğrudan mahkemeye müracaat edilerek, sözleşmenin hükmen feshine karar verilmesini istemekte hukuki yararının bulunmadığı anlaşıldığından, davanın bu yönden reddi gerekmektedir. 4735 sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeler burada yazılı esaslara göre feshedilmelidir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Objektif imkânsızlık hallerinde, işin yapılamaması bu sebebe bağlıysa, tarafların ceza ödemesi söz konusu olmaz ve ödenen cezaların da iadesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Fesih ve Tasfiye

  İhale dokümanında sözleşmenin feshi için gerekli olan aykırılık sayısının belirtilmemesinin hukuka aykırı olduğu belirtilmekle birlikte ihalenin iptalini gerektirecek bir aykırılık değildir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İnşaat işine hiç başlanılmamış ise işi yaptıran kişi derhal fesih hakkını kullanabilir, yükleniciyi temerrüde düşürmeye gerek yoktur.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmede belirlenen iş bitim tarihinden önce feshedilen işlerde ihtar tarihi ile fesih tarihi arasında geçen süre için gecikme cezası hesaplanması mevzuata uygun değildir.

  Devamını Oku