1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  ... Yapım İşinde, dağcı barınağının yapılacağı bölgede bazı terör örgütü mensuplarının faaliyet göstermesi münasebeti ile herhangi bir iş yapılamadığı, bu nedenle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  ... Yapım İşi ihalesi sonucu imzalanan sözleşmenin ifası aşamasında yapılan kazılarda tarihi eser çıkması üzerine işin yapılacağı yerin Sivas Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 24.04.2014 tarih ve 1444 sayılı kararıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş ve henüz işin yapılacağı yeni arsa temin edilememiş olması nedeniyle işin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23’üncü maddesine istinaden fesih edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  ... ihalesinde idare tarafından süre verilmek suretiyle işin durdurulmasının yüklenicinin zarara uğraması gerekçesiyle sözleşmenin karşılıklı anlaşmak suretiyle fesih edilmesinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  İşin yapılacağı yerin değişmesi, başka bir idareden de eklemelerin olması sebebiyle yüklenici ile anlaşılarak sözleşmenin feshedilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İdarelerin sözleşmenin feshinde haklı olması halinde yüklenici açısından herhangi bir hesap yapılmaması gerektiği görüşü bulunsa da, yüklenici tarafından imal edilen işin bedeli yüklenicinin sözleşmenin feshinde haklı ya da haksız olması önemli olmadan hesaplanmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Haksız fesihlerde ve işin tasfiyesi yapıldığında irad kaydedilen teminat tutarının da hüküm altına alınması ve hesaplamaya dahil edilmesi gerekir. Teminatın hüküm dışı bırakılması doğru değildir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Yüklenicinin % 95 seviyesinin üzerinde işi tamamladığı hallerde tasfiye genel hesabı çıkarılmalı, % 95 seviyesinin altında işin tamamlandığı anlaşılır ise, sözleşmenin haklı nedenle feshedildiği kabul edilerek gecikme cezasının ifaya ekli nitelikte kabul edilmesi ve fesih kesin hesabı çıkartılarak kesin teminatın iadesi reddedilmelidir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Feshedilmeyen sözleşmelerde, iş sahibinin sözleşmeden kaynaklanan bir kısım alacaklarına karşılık olarak teminat mektubunu nakde çevirmek istediği, yüklenicinin de yasal hakkını kullanarak tedbir kararı aldırdığı ve dava açtığı, bu sebeple teminat mektubunun nakde çevrilip çevrilemeyeceğinin yargılama sonucunda belli olacak olmasından dolayı, tedbir tarihi ile nakde çevirme tarihi arasında geçen süreye faiz hükmedilmesi doğru değildir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmelerin haksız feshi hallerinde yüklenicilerin kar kayıplarının da hesap edilmesi gerekir. Söz konusu kar kayıplarının hesaplanma yöntemine “Kesinti Yöntemi” adı verilmektedir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İhale dokümanına aykırı iş yapan yüklenicilere verilen 10 günlük süre feshedilemeyen süre olup bu süre içinde gecikme cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı iş sahibinin feshedilemeyen bu 10 günlük süre ile ilgili olarak gecikme tazminatı istemesi mümkündür. Feshedilen sözleşmelerde ihtar süresi kadar ceza kesilir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşme kapsamında olmayan imalatın yapılmamasından dolayı yükleniciye kusur atfedilemeyeceği, sözleşme kapsamında yapılması gereken işlerin yapılmamasından dolayı da gerekli müeyyidelerin uygulanacağı, bunun belirlenmesi için teknik bilirkişi raporuna ihtiyaç olduğu hk.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Yüklenicinin fesihte kusurlu olduğu gerekçesiyle davanın reddi değil, yüklenicinin feshe itirazının olduğu hallerde, sözleşme konusu işlerin hesabının genel hükümlere göre tasfiye edilmesi gerekir. İdarenin yaptığı tasfiye işlemleri yüklenici tarafından kabul edilmezse bu işlemlerin mahkeme tarafından yapılması talep edilebilir.

  Devamını Oku