1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Danıştay tarafından iptal edilen bir ihalenin sözleşmesinin idare tarafından feshedilmesi halinde, idare yükleniciye menfi – müspet zarar kapsamında para ödemek zorunda mıdır? İdare mahkemesi veya Danıştay tarafından iptal edilen ve sonrasında KİK tarafından da iptal edilen bir ihalenin sözleşmesinin feshinden dolayı idare kusurlu mudur?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Yüklenicinin ihale dokümanında yazmamasına rağmen, mevzuata aykırı olarak alt yüklenici çalıştırması halinde sözleşmenin feshedilmesi gerekir mi? Feshedilmemiş sözleşmeden dolayı teminatların gelir kaydedilmemesinden dolayı ortaya kamu zararı çıkar mı?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Karşılıklı anlaşma yoluyla hizmet işlerinin feshedilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  Et piyasasında fiyat artış olduğu ve mal bulunamadığı bildirildiğinden söz konusu durumun mücbir sebep olarak değerlendirilerek, Dana Eti, Kuzu Eti ve Kuzu Eti ve Kuyruk Yağı Alımı ihalesinde sözleşmenin feshi hususunda Kurum görüşünün belirlenmesi.

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  İdare tarafından sözleşmenin feshedilmesi halinde gerçekleşen imalat oranının nasıl tespit edileceği ve kesin hesabın nasıl çıkarılacağı hk.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşme imzalandıktan sonra tespit edilen ihale sürecindeki yasak fiil veya davranışların tespiti halinde nasıl hareket edilecektir? Mahkemeden feshe yönelik karar alınması gerekir mi? Hukuki himaye ne anlama gelir?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İhalenin yapılmasındaki usulsüzlük sözleşmenin feshine gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Fesih hakkının zamanında kullanılmaması daha sonra kullanmaya engel midir?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İhtar yapılmaksızın sözleşmenin feshedilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmenin Kamu İhale Kurulu kararı üzerine iptal edilmesi halinde firmaya gecikme zammı ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  İçme suyu, kanalizasyon ve yol yapılması için projelendirilmiş parseldeki kamulaştırma probleminin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği ile sözleşmenin feshi

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Fesih ve Tasfiye

  bazı kalemlerdeki ürünlerin üretici şirketinin iflas etmesi hususunun mücbir sebep kapsamında değerlendirilerek sözleşmenin feshedilip edilemeyeceğine ilişkin Kurum görüş talebi.

  Devamını Oku