1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  İhaleyi yapan idarede iş yapmayan kişilere de 1 puan verilecek olup, bu noktada yönetmelikte yer alan düzenleme ile Tebliğde yer alan düzenleme arasında uyumsuzluk bulunmamaktadır. Tebliğ’e ek olarak aynı idare ile 4735 sayılı Kanun kapsamında iş yapmamış isteklilere de 1 puan verileceği açıklamasının eklenmesi Yönetmelik hükümleri ile Tebliğ açıklamalarının çeliştiği anlamına gelmemektedir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  İlan tarihinin puanlama düzenlemesinden önce olduğu hallerde dahi yeni yönteme göre değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Henüz sözleşmesi imzalanmadığı için tamamlanmamış ihale süreçlerinde “hemen uygulama” ilkesi uyarınca yeni Yönetmelik ve Tebliğ düzenlemelerinin derhal olay ve işlemlere uygulanmasının doğru olacağı hk.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  İhale dokümanındaki tekliflerin eşitliği halinde kriterlerin sırasıyla uygulanacağı ifadesi yeni mevzuatın uygulanmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu sebeple, puanlama yöntemine göre tekliflerin değerlendirilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Tekliflerin Eşitliği

  Eşik Teklif- Vergi metrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü konusuna yönelik olarak sonradan gelir idaresi başkanlıklarına verilen ek beyanların ve ilk beyanların ele alınması ve tekliflerin değerlendirilmesi.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliğine ilişkin Danıştay kararıyla yürütmesinin durdurulduğu göz önüne alındığında, yargı kararı gereği oluşan yeni hukuki durum göz önüne alınarak bir karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Eşit fiyat teklif durumunda idarenin mevzuattaki yeni uygulamanın uygulayamayacağı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Tekliflerin eşitliği halinde uygulanacak yönetmelik değişikliği ihalenin ilan tarihine bakılmaksızın yönetmelik yayımı tarihinden itibaren uygulanmalıdır.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Hizmet alım ihalelerinde; tekliflerin eşitliği halinde kullanılacak yöntemlerin yasal dayanağı olmadığından ve temel ilkelere, rekabet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğundan, yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Yılın ilk dört ayında gerçekleşen ihaleler bakımından isteklilerin iki önceki yıla ait kanuni süresi içerisinde vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesindeki değerlerin dikkate alınması esas olmakla birlikte, ihale tarihinin içinde bulunduğu yıldan bir önceki yılda yeni kurulma yoluyla tüzel kişilik kazanan şirketlerin ihale tarihinin içinde bulunduğu yıldan bir önceki yıla ait kurumlar vergisi beyannamesindeki değerleri kullanılabilecektir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  İhale tarihinden sonra verilen düzeltme beyannameleri dikkate alınmamalıdır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  İhale tarihinin yılın ilk dört ayında olması durumunda, eşit tekliflere ilişkin değerlendirmenin EKAP üzerinde bulunan iki önceki yıla ait bilgilerin esas alınarak yapılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Eşitliği

  Net Satışların 0,01 TL Kurumlar Vergisi Matrahı'nın 200 Bin TL olduğu ihalede tekliflerin eşitliği halinde vergi dairesinden ilgili bilgiler teyit edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

  Devamını Oku