1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  İşin gecikmesinde yüklenicinin kusuru araştırılmalı ve kusur durumuna göre gecikme cezasına hükmedilmelidir. Ödemelerin yapıldığı ispatı idareye aittir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Yüklenicinin eser bedelini isteyebilmesi için eseri fen ve amaca uygun meydana getirmesi ve imal ettiği bu eseri iş sahibine teslim etmesi gerekir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Feshedilen sözleşmelerde talep edilecek gecikme tazminatı tutarı ihtar süresi ile sınırlı mıdır, gecikilen günlerin tamamı için ceza talep edilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Davacı, taraflar arasında akdedilen yap-işlet-devret sözleşmesinin sona ermesine rağmen davalı yüklenici tarafından eksik teslim edilen eşya bedelleri ile yapılmayan imalat bedellerinin tahsili talebinde bulunmuştur. Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Eser sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, eksik işler bedeli teslim sırasında ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olsa bile zamanaşımı süresi içerisinde her zaman istenebilir. Açıklanan nedenlerle, taraf delilleri toplanarak eksik işlerin bulunup bulunmadığı araştırılarak sonuca göre karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Alım Yöntemleri / Türleri

  Doğrudan temin yöntemine göre yapılan alımlarda alım yapılan firmaların mahiyeti ve alım fiyatı önemlidir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kapsam

  Doğrudan temin yöntemine göre yapılan alımlarda, taraflar arasında ayrıca yazılı sözleşme yapılmamış olsa dahi, Borçlar Yasası'nın 355. maddesine uygun akti ilişki kapsamında konunun ele alınması gerekir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Diş tedavisinde, hasta ile doktoru arasındaki hukukî ilişki vekâlet sözleşmesi; diş protezinde ise eser sözleşmesidir.Diş tedavisinde, doktorun yükümlülüğü, tıp dünyasında kabul edilen yöntemi uygulayarak, hastasını tedavi etmektir. Dolayısıyla, vekâlet sözleşmesinde, sonucun taahhüdü yoktur. Başka bir anlatımla tüm tedaviye rağmen hasta iyileşmese dahi, doktor yükümlülüğünü yerine getirmiş olur ve ücrete hak kazanır.Oysa, eser sözleşmesinde, doktor ( yüklenici ) belli bir sonucu ( eser ) taahhüt etmektedir. Hastanın kullanabileceği amaca uygun bir protez gerçekleşirse yüklenici sayılan doktor, borcunu ifa etmiş sayılır ve ücrete hak kazanır. Protez işinin yapımına engel bir durum varsa öncelikle doktorun bu durumu hastasına bildirmesi ve hastanın kabulü hâlinde de önce diş eti tedavisi yapması gerekir. Doktor, ancak bu bildirimden sonra sorumluluktan kurtulur.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Dava, maddi tazminatın tahsili istemiyle açılmıştır. Yanlar arasında kısa kollu çocuk tişörtlerinin fason üretiminin davalı şirket tarafından yapılması hususunda "sözlü sözleşme" yapıldığı çekişmesizdir. Davacı iş sahibi; davalı şirket ise yüklenicidir. Ayıplı olduğu ileri sürülen ürünler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmamış ve ürünlerin satılmış olması sebebiyle de, inceleme yaptırılması da olanaksız olmuştur. Davanın tümden reddi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Sorumluluk

  Dava, ihale sonucu yüklenilen lise inşaatı işine ait sözleşme ile aynı okulun ikmal inşaatı işine ait sözleşmeden kaynaklanmıştır. Davada, her iki işten dolayı davalı şirkete fazla ödeme yapıldığı iddia edilerek bu miktar alacağın davalı şirketten ve sorumluluğu bulunan idare elemanlarından müştereken ve müteselsilen tahsili istenmiştir. Yasa ve yönetmelik hükümlerine göre; fazla ödeme yapılmasına sebebiyet veren belgeleri imzalayanlar, ihmal ve kusurlarının bulunması halinde yapılan fazla ödemeden sorumlu olacaklardır. Sorumluluğun tespiti için; öncelikle imzalanan belgelerin fazla ödemeye sebebiyet veren belgelerden olup olmadığının belirlenmesi gerekir. her bir görevli tarafından yapılması gereken işlemlerle yapılan işlemlerin karşılaştırılarak fazla ödemenin yapılmasında ve idarenin zarara uğratılmasında ihmal ve kusurlarının bulunup bulunmadığının, ihmal ve kusurları varsa sorumlu oldukları miktarın tespiti gerekir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Delil Sözleşmesi

  Eser sözleşmesinde, Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin sözleşme eki olduğunun kabul edilmesi halinde, önceki birim fiyatları ile ödemenin kabul edilmeyeceği itirazı sonuç doğurmaz. Yüklenicinin hakedişleri; "bağlı kağıttaki bu itirazlar saklı kalmak", ihtirazi kaydıyla imzalaması gereklidir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir. 5 nolu hakediş şartnamenin 39. maddesine uygun şekilde "idareye verilen 06.06.2003 tarihli dilekçemdeki itiraz kaydı ile" kelimeleri yazılarak ve itiraz dilekçesi hakediş tutanağına eklenerek imzalanmıştır. Bu durumda ara hakedişlere anılan şartnamede belirtilen şekilde itiraz edilmemiş olması sebebiyle hakedişler yüklenici tarafından olduğu gibi kabul edilmiş sayıldığından bu hakedişlerle ilgili istemin reddi, bilirkişilerden alınacak ek raporla ara hakedişlerin kesinleşmiş olması da gözönünde tutularak 5 nolu ara hakedişle ilgili istemin değerlendirilerek davanın sonuçlandırılması gerekir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  İş sahibi, açık ayıplı işler için eseri teslim alırken bu konuda ihtirazi kayıtta bulunmadığından veya işin mutad cereyanına göre eseri muayene ve ayıpları geciktirmeden yükleniciye bildirmediğinden açık ayıplı işler bedelinin, iş bedelinden düşülmesi gerekmez.

  Devamını Oku