1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Yeterlik Kriterleri

  Özel sektörde ortak girişimler tarafından gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgesi düzenlenip düzenlenemeyeceği hakkında

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İhale Hazırlık İşlemleri

  TEFE ve ÜFE endekslerinin kaldırılarak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) yürürlüğe girmesi sonucunda fiyat farkının ne şekilde hesaplanacağı hakkında.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Üst Normlara Aykırı İşlemler

  Usulü yerine getirilmemiş, hazırlık aşamaları mevzuata uygun olarak yapılmamış ihaleler geçersizdir, geçersiz ihalenin neticeleri de geçersiz olur.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Görevi kötüye kullanma, kamunun zarara uğradığı ve kişilere haksız kazanç sağlandığı ihalelerde görülür.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Faiz

  Eser sözleşmesinden kaynaklı (Yapım işleri ve hizmet alımları) davalarda yasal faize göre değil ticari faize göre işlem yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Teminatlar hangi iş için verilmişse sadece o iş için haczedilebilir, başka işler için teminat haczedilmez.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Kamu ihalelerinde verilen teminatların başka iş için haczedilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İhalelerde verilen teklifin çok fazla düşük olması hata olarak kabul edilip, bu tekliften geri dönülebilir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Üst Normlara Aykırı İşlemler

  Şartları yerine getirilmemiş ihalenin yok sayılması gerekir ve sonuçları ortaya çıkmaz.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşmenin feshi için dava açmaya veya mahkemeden hüküm almaya gerek yoktur. 4735 sayılı Kanunda düzenleme varken Borçlar Yasası hükümlerine bakılmaz.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Gecikme Cezası

  Sözleşmelerde yazan ceza bedeli ifaya ekli ceza şart mahiyetindedir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Ceza

  Taraflar arasındaki uyuşmazlık, eserin sözleşmede kararlaştırılan sürede teslim edilmemesi sebebiyle eser sahibi davalı tarafından ceza uygulanamayacağının tesbiti isteminden kaynaklanmıştır. BK.'nun 158/2. maddesinde; eserin kabulü sırasında ceza hakkından açıkca feragat edilmiş olması veya kayıt dermeyan edilmeksizin edanın kabul edilmiş olması hallerinde ceza isteme hakkının düşeceği hususu düzenlenmiştir. Mahkemece de yasal bu düzenleme gereğince ceza istenemeyeceği kabul edilmiştir. Ne var ki yanlar arasında imzalanan sözleşmenin 33. maddesinde "feragat eden tarafın yetkilileri tarafından imzalanmış yazılı bir feragatname diğer tarafa verilmedikçe taraflardan hiçbiri sözleşmede yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır. Taraflardan birinin sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmekten ihmali veya gecikmesi, zımni kabul anlamına gelmeyecektir." hükmüne yer verilmiştir. Sözleşmenin bu hükmüyle eserin sarih veya zımni kabulü halinde ceza hakkının düşmeyeceği, sözleşmeden doğan hakların taraflardan birisinin yetkililerince imzalanacak ve diğer tarafa verilecek bir feragatname ile düşeceği kabul edilmiştir. Bu nedenle, mahkemenin kabulünün aksine, eserin teslimi ile ceza hakkının düştüğü sonucuna varılamaz.

  Devamını Oku