1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri listenin teklif zarfı içerisinde sunulmaması firmanın ihale dışı bırakılmasına neden olabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İhale dokümanlarında, idari şartnamede, ihale konusu taşıma işlerinin tamamının ya da bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağına ilişkin düzenlemelere yer verilmesi halinde, yüklenici alt yüklenici kullanabilir mi, idareden alt yüklenici onayı alması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt yüklenicilere yaptırmayı düşünülen işlere ilişkin listenin sunulmaması ihale dışı bırakılmayı mı gerektirir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Teklif mektubu eki cetveldeki kalemlerin tamamı alt yüklenicilere yaptırılabilir mi, miktarları daha az olsa da, cetveldeki bütün kalemlerin alt yüklenicilere verilmesinde sakınca bulunmakta mıdır? KİK, kararını mahkeme kararı bozuyor, daha sonra Bölge idare mahkeme kararını bozuyor.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaalı biçimde kurulması halinde iş akdinin feshi sonucuna bağlı olarak doğan alacaklarından muvazaalı işlemin tarafı olan gerçek veya tüzel kişi gerçek işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İşin bir kısmının bütününün alt yükleniciye yaptırıldığı gerekçesi ile yüklenicinin kesin teminatının gelir kaydedilmemesi kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İşçiler tarafından sendikalara ödenen aidatlar bakımından asıl işverenin sorumluluğundan söz edilemez.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Hizmet alım sözleşmesine ekli teknik şartnameye göre personeli çıkarma veya değiştirme işlemi için idareden muvafakat alınacağı düzenlemesi sebebiyle idare ile yüklenici firma arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Bu sebeple feshin geçersizliği ve işçinin işe iadesi hk.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Kamu ihalelerinde işlerin alt işverene verilmesi mümkün olup, ihaleyi alan yüklenici firma güvenlik ihalesindeki işçilerin hak ve alacaklarından alt işveren sıfatı ile öncelikle sorumludur.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Belediye Kanunu hükümlerine göre ihale edilen ve belediye şirketlerinin ihaleleri aldığı işlerde çalıştırılan kişiler açısından asıl işveren alt işveren ilişkisinde muvazaa bulunduğu, işçilerin idare işçisi olarak kabul edilmesi gerektiği, belediye şirketlerinin ihalelere katılmasında temel ilkelerin zedelendiği hk.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İş ortaklıklarında ortakların alt yüklenici olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hakkında görüş.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt işverenin asıl işveren iş alması ve değişen alt işverenlere ait işyerlerinde çalışma hallerinde işyeri devri kurallarına göre sorun çözülmelidir. Değişen alt işverenler işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş işçilik haklarını da devralmış sayılır.

  Devamını Oku