1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Yüklenicinin hakedişe usulüne uygun şekilde itiraz etmemiş olması nedeniyle hakediş olduğu şekliyle kesinleştiğinden ve hakedişe bağlı haklar düştüğünden davanın tümden reddi gerekir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hakedişin, itiraz dilekçesinden bahsedilmeksizin, fiyat farkı hakkının saklı olduğu ifade edilerek imzalanması Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirlenen usule aykırıdır.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Kesilen cezalara itirazı olan yüklenicilerin, bu itirazlarını hakedişlerde belirtmesi ve usulü çerçevesinde itiraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde hakkını kaybetmiş olur ve hakedişler kesinleşmiş kabul edilir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Sözleşme dışı imalatlar için hakedişlere ihtirazi kayıt konulmasına gerek olmadığından, öncelikle sözleşme kapsamında yapımı gereken imalatların yapılıp yapılmadığının saptanması, bundan sonra %10 oranda yapıldığı belirtilen imalatların bedellerinin sözleşme fiyatlarıyla, %10 oranı aşan imalatlar varsa bunların bedellerinin yapıldığı yıl piyasa rayiçlerine göre hesaplattırılması, belirlenecek değer üzerinden davanın kabul edilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Sözleşme ekindeki teknik şartname dışında isteğe bağlı olarak kullandırılan pahalı malzemelerin bedeli talep edilmiş ve bu kalem istemin kısmen kabulüne karar verilmişse de; somut olayda yapılan işle ilgili olarak 10 adet ara hakediş ve 1 adet kesin hakediş düzenlendiği anlaşılmaktadır. Anılan malzemelerle ilgili 10 adet ara hakedişte gerekli işlem yapılmış ve imalat kalemleri özellikleriyle birlikte gösterilmiştir. Söz konusu hakedişlere usulüne uygun bir itiraz olmamıştır. Bu yönüyle de talebin reddedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hizmet alımlarında, eser sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlığın istirdatına yönelik davada; 2 ve 3 numaralı ara hakedişler ihtirazi kayıt konulmaksızın imzalanmış olduğundan kesinleşmiştir. 4 numaralı kesin hakediş yüklenici tarafından imzalanmamıştır. Bu sebeple sadece 4 numaralı kesin hakedişte yapılan kesinti miktarının istirdatına karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hizmet alımlarında hakedişlere itiraz edilmemek ve usulüne uygun itiraz şerhi konulmamak suretiyle kesintilerin yapıldığı, neticesinde 2 ve 3 nolu hakedişler kesinleştiğinden davanın tümden reddi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  İşçi ücretlerine işveren primlerinin dahil olduğuna yönelik açılan davada, yüklenicinin hakedişlere usulüne göre itirazının olmaması sebebiyle hakedişleri olduğu gibi kabul etmiş sayılmasından dolayı davanın reddedilmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Anahtar teslimi götürü bedel yapım işlerinde, eksik imalat nedeniyle idare tarafından yapılan kesintiye yüklenicinin münhasıran delil sözleşmesine uyarlı, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine uygun itirazı yoksa, hakedişin kabul edilmiş sayılacağı çerçevesinde dava reddedilmelidir. Sadece hakedişe şerh konulması yeterli değil, aynı zamanda şerhin bir dilekçeye atıfla yapılması da gerekir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Yüklenicisi tarafından alt yükleniciye % 15 tenzilatla verilen bir işte, alt yüklenici tarafından kesilen ve ticari defterlere kaydedilen faturalara yüklenicinin itirazının olmaması ve fatura bedellerinin ödenmesi sebebiyle, bu faturalara tenzilat uygulanması artık olanaklı değildir. Fatura kesilmesi işe itiraz yoksa durumu kesinleştirmektedir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Alacaklı cezai şart hakkından açıkça vazgeçmiş veya eseri teslim alırken ihtirazi kayıt bildirmemiş ise cezai şart talep etme hakkını kaybeder.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  İfaya ekli cezai şart teslimde itirazi kayıt öne sürülmemişse düşer ve daha sonra talep edilemez.

  Devamını Oku