1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda birmilyondokuzyirmiikibin yazılması, yüz ibaresinin eksik yazılması, uyuşmazlığa sebebiyet vermediğinden, cetvelle uyumlu olduğundan firmanın elenmesine sebep olamaz. Rakam ve yazı uyumu belli şartlar için aranmaktadır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektuplarında tüzel kişiliklerin vergi kimlik numarası yoksa ihale dışı bırakılır, ortak girişimlerde ortakların vergi numarası yazmıyorsa yine istekli ihale dışı bırakılır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubundaki tarih teklif mektuplarının zorunlu unsurlarından olmaması sebebiyle teklif mektubunda ihale tarihinden bir gün önceki tarihin yazılmasının mevzuata aykırı olmayacaktır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektubunda ve teklif cetvelinde yer alan imza ile şirket müdürüne ait imza sirkülerinde yer alan imzanın aynı veya farklı kişilere ait olup olmadığına ilişkin idarece herhangi bir araştırma yada kriminal inceleme yaptırılmadan söz konusu imzaların aynı olduğu ve yetkili kişi tarafından teklif mektubunun imzalandığına ilişkin bir sonuç ve karara varılamaz.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  25 adet hatlı cep telefonu giderine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Bedele ilişkin yazılan ifadenin teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmadığı ve yazılan ifadeden rakam ile yazılan bedel dışında başka bir bedel anlaşılmadığı; diğer bir ifadeyle anılan ifadenin teklif fiyatına ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya çıkarmadığı görülmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İsteklilerin birim fiyat teklifini cetvelde yer alan iş kalemlerine hiç fiyat öngörmeden oluşturması durumunda teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif mektubunun tüm sayfalarının imzalanmaması esasa etkili bir hukuka aykırılık değildir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelinin, cetvelin dipnotunda yer alan “Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.” açıklamasına uygun olarak düzenlemeyen teklif mektupları ihalenin iptaline sebebiyet verir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelinde ayni yol bedeline ilişkin olarak teklif edilen birim fiyatın, virgülden sonra iki basamaklı olarak yazılmaması elenme sebebidir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Her bir iş kaleminde bu iş kalemi için teklif edilen fiyatın çarpılması suretiyle teklif vermediği, aynı poz numaralı iş kalemlerinin alt sıra nolu iş kalemleri farklı fiyatlar taahhüt ederek İdari Şartname’nin 19.1’inci maddesine, dolayısıyla ihale dokümanına aykırı davranılmıştır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif mektuplarında standart forma uygun olmayan ifadelerden dolayı istekliler değerlendirme dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku