1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Sözleşmenin İmzalanması

  Usulüne uygun tebligat yapılmadan sözleşme imzalamak için on günlük süre başlatılamayacaktır.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  Açık ihale ile gerçekleşen ihalede şikayet sonrası itirazen şikayet için 10 günlük süre beklenilmeden sözleşmenin imzalanması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  Bütün belgeleri tamamlayan ancak 10 uncu maddesinin son fıkrasının (e) bendinde sayılan durumda olmadığına (Adli sicil kaydı) dair belgeleri sunmayan istekli ile sözleşme imzalanamaz.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  Şikayet başvuru süresi sona ermeden sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin sözleşme imzalamaya yanaşmaması sebebiyle geçici teminatı gelir olarak kaydedilemez ve firma hakkında yasaklılık kararı alınamaz.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sözleşmenin imzalanması için öngörülen 10 günlük sürenin son günü tatile denk gelirse, takip eden ilk iş günü sözleşme imzalanabilir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  İşin süresinin fiilen kısaldığı hallerde kalan süreye denk gelen bedel üzerinden sözleşme imzalanabilecektir. İşin süresinin kısalması sebebiyle yükleniciye tazminat ödeneceği gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Sözleşmenin İmzalanması

  İdarelerin haksız yere sözleşme imzalamaması halinde, sadece geçici teminatı iade yükümlülükleri bulunmakta olup, başkaca bir giderin idarelerce ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili hükümlere göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile kabul etmeleri şartıyla, sözleşme imzalanabilir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sözleşme imzalamaya davet edilen teklif sahibinin taahhüdünden vazgeçmesi yasal olarak mümkün olmadığından hakkında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'ndaki yaptırımlar uygulanmalıdır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  Teklif mektuplarında belirtilen sürenin, bir geçerlik şartı olduğu ancak bu geçerlik değerlendirilirken, süre sona erse dahi, isteklilerin sözleşme iradelerinin sorgulanması gerekmekte olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ikinci teklif sahiplerinin kabul etmeleri halinde teminat mektuplarında belirtilen süre geçmiş olsa dahi kendileri ile sözleşme imzalanabilecektir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sözleşme imzalama yetkisine sahip kişi tarafından imzalanmayan kamu sözleşmeleri geçersizdir, hukuken anlamı yoktur.

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sözleşme imzalanacak son günün tatil gününe denk gelmesi halinde nasıl hareket edileceğinin belirlenmesi

  Devamını Oku