1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  İmza edilen yazılı eser sözleşmesi, taraflarca değiştirilebilir. KDV dahil olduğu belirlenen birim fiyatlar taraflarca KDV hariç olarak belirlenebilir ve buna göre ödemelerin KDV ilave edilerek hesaplanması gerekmektedir. Kesilen faturalarda yer alan tutarlar sözleşmeyi değiştirici nitelikte değil, avans mahiyetinde ödemeler olup, buna dayalı hüküm kurulması doğru değildir.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Yapım işlerinde yüklenicinin işi bıraktığı veya sözleşmenin feshedildiği davalı tarafça kanıtlanamadığına göre kural olarak işlerin yüklenici tarafından yapıldığı kabul edilmelidir. Götürü bedel yapım işlerinde iş bedeli fizikî oran yöntemi kullanılarak tespit edilir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Eserin reddedilemeyecek şekilde teslime hazır olması halinde, onay verilmemesi objektif hukuk kurallarına uygun değildir. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumayacağı için, onay vermeyenin kötü niyetli olduğu ispat edilirse alacak kesinleşir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Eser sözleşmelerinde işin yapıldığını ispat külfeti yükleniciye bedelin ödendiğinin ispat külfeti ise işi yapana aittir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Yazılı yapılması zorunlu olmayan hallerde, eser sözleşmeleri sözlü şekilde de kurulabilir. Bu gibi hallerde, fatura, tanıklar ve diğer deliller çerçevesinde işin yapılıp yapılmadığının incelenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Eserin iş sahibi tarafından kabule icbar edilemeyecek derecede kusurlu olduğu anlaşıldığından davacı bu iş için yükleniciye ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

  Devamını Oku
 7. Yüksek Fen Kurulu
  Eser Sözleşmesi

  Projesinde belirtilmekle beraber, imalatın cins ve özelliklerine yönelik olarak detay düzenlemelerin olmadığı hallerde, asgari vasıfta bir imalat yüklenici tarafından yapılmak durumundadır.

  Devamını Oku
 8. Yüksek Fen Kurulu
  Eser Sözleşmesi

  Kilitli parke taşı imalatının yapılacağı mahallin ölçüleri ile birlikte belirtilmiş olduğu, her ne kadar kilitli parkenin kalınlığı belirtilmemiş ise de minimum parke kalınlığının 8 cm olduğu, yapılan kısmın da bu olduğu göz önünde bulundurulduğunda en asgari şartlardaki parke imalatının gerçekleştirildiği, dolayısıyla parke imalatı detaylarının belirtilmemiş olması halinin yüklenici için bir mağduriyet oluşturmadığı.

  Devamını Oku
 9. Yüksek Fen Kurulu
  Eser Sözleşmesi

  Proje ve mahal listesinde gösterilmeyen sıva imalatları ile ilgili olarak, fen ve sanat kuralları açısından yapılması zorunlu olabilecek imalatların ihale kapsamında gerçekleştirileceği, projesinde eksik olan ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren imalatların idarenin ön göreceği ve işin tekniğine uygun şekilde yapılabileceği ve yüklenicinin herhangi bir hak talebinde bulunamayacağı düşünülmektedir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Yazılı sözleşme olmayan hallerde, işin bedeli mahalli rayiçlere göre, ancak, işin yapıldığı yıl rayiçlerine göre tespit edilir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Yazılı sözleşmenin olmadığı hallerde, taraflar arasındaki uyuşmazlık vekaletsiz iş görme hükümlerine göre çözülür. İşin yapıldığı tarihteki piyasa rayiçleri üzerinden işin bedeli bulunmalıdır.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Eser Sözleşmesi

  Delil sözleşmesine (YİGŞ) uygun bir şekilde hakediş raporlarına itiraz edilmediği ve bu nedenle yüklenicinin hakediş raporlarının içeriğini olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı anlaşıldığından, davanın reddine karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku