1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İsteklinin teklifinde engelli olan 18 personel için Hazinece karşılanacak 35.080,56.-TLtutarındaki primi hesaplanan asgari toplam personel maliyetinden düşürmek suretiyle 9.433.843,83.-TL personel maliyet hesaplayarak verdiği teklif hukuken kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Birim fiyat teklif cetvelinde engelli işçi satırı açılmamışsa bu nedene dayalı olarak ihale iptal edilebilir.

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılacağına dair açık bir düzenleme bulunmayan işler Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak değerlendirilemez.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İşin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olup olmadığına ilişkin tereddüt duyulması halinde, söz konusu hususa ilişkin idareden açıklama talep edilebilir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İhale dokümanında engelli personel çalıştırılacağına dair her hangi bir düzenleme olmaması isteklilerin iş Kanunu’ndaki oran doğrultusunda tekliflerini vermelerini engelleyici bir durum değildir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların istihdamında Hazinece karşılanacak işveren primi dikkate alınmadan teklif fiyatının oluşturulması gerekir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Yüklenicinin şartnamede belirtilen personel sayısının altında personel çalıştırmayacağı, rapor alan, bildirimsiz olarak işe gelmeyen veya mazeret izni alan personel yerine ücretini kendi ödediği joker elemanların istihdam edileceği şeklindeki düzenleme mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesinde ücret oranı belirtilmeyen personel için istekliler diledikleri ücreti tekliflerine yansıtabilirler.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca çalıştırılması zorunlu engelli personel sayısının (50x%3=1,5) 2 kişi olması gerekse de cetvelde engelli işçi sayısı 1 belirlendiğinden, tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilebilmesi için buna göre teklif verilmelidir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Ayni yol bedeli işçilik gideri olduğundan yuvarlama işleminin Tebliği’nin 16.5.2.1’inci maddesi çerçevesinde yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Diğer İllerde çalıştırılacak işçi sayısı 50’nin alıntında olması ve toplam işçi sayısının 958 olduğu Eskişehir'de, Kanun'da belirlenen oran hesaplamasına göre çalıştırılacak engelli sayısı 29 olarak hesaplandığından, yalnızca bu sayıda işçinin sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının dikkate alınması suretiyle teklif bedelinin oluşturulması gerekirken, toplam işçi sayısı üzerinden 33 engelli personel için Hazine'ce karşılanacak olan prim tutarının tamamı düşülerek oluşturulan teklif bedelinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmaktadır.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’inci maddesinde yer verilen “Personelin işe alınması, başlatılması ve işten çıkartılması fen işleri müdürlüğünün onayına tabidir” düzenlemesi Tebliğ’in 78.26’ncı maddesinde yer alan düzenlemelere aykırı olmakla birlikte, isteklilerin teklif vermesine engel değildir.

  Devamını Oku