1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Vadesi geçmiş 23.950,12 TL vergi borcu bulunan yüklenici firma ile 3.2.2006 tarihinde sözleşme imzalamak şeklinde gerçekleşen eylemlerin ihaleye katılma yeterliliği veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye dahil edilmesi kapsamında ele alınması gerektiği ve ilgili kamu görevlileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan değil, ihaleye fesat karıştırma suçundan mahkumiyet hükmü verilmesi gerektiği hk.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur ilkesi dikkate alınarak mahkumiyet kararı verilen sanıkların durumları netleştirilmelidir.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Sahte iş bitirme belgesinin ihale evraklarının içinde verilmesi suretiyle ihaleye katılma eyleminin ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturur mu?, ilgili kişi hakkında hangi suçtun dolayı işlem yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İcra ihalesi öncesinde kişilerin ihale sürecindeki işlemlere katılmasını engellemek amacıyla kolluk tarafından uyarılmasına rağmen yüksek sesle ihalenin kendisi için önemli olduğunu, başka kimsenin girmemesi gerektiğini, girenlerin kendisine düşman olacağını söylediği, olayın gelişim sürecinden açıkça anlaşıldığı üzere bu tehdit eylemi nedeniyle bir kısım kişilerin ihaleye katılmadıkları görüldüğünden ilgili kişinin ihaleye fesat karıştırdığı hk.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye fesat karıştırma suçu özgü suç olup, 5237 sayılı Kanunun 2. fıkrasının "a" ve "b" bentlerinde sayılan hallerde ihale sürecinde görev alan ilgili görevlilerin, "d" bendinde belirtilen halde ise ihaleye katılan ya da katılmak isteyen kişilerin suçun faili olabileceği, dolayısıyla söz konusu suçun özel faillik niteliği taşıyan kimselerce işlenebileceğinde bir tereddüt bulunmadığının kabulü gerektiği hk.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Bilanço kriterlerini taşımayan ve 10. Madde taahhüt belgesi sunması gerekirken sunmayan firmanın ihale dışı bırakılması gerekirken, bu kişinin sözleşme imzalayacağı zaman ihale tarihi itibarıyla 10. Madde belgelerini sunması gerekirken bu belgelerin yerine sonraki tarihli belgelerin sunulması görevi kötüye kullanma değil, ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturmaktadır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Teklif mektuplarında yapılan tahrifatın ihaleye girmeden önce mi, yoksa ihale komisyonu tarafından mı yapılıp yapılmadığının net olarak ortaya konulamadığı, mahkumiyetlerine yeterli kuşkudan uzak, kesin ve inandırcı delil olmadığından, ilgili kişiler hakkında ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşmayacağı ve bu sebeple kişilerin beraatlerine karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Yaklaşık maliyeti gizli tutmayan ve ihaleye katılan firmaya bunu ileten sanığın, 4734 sayılı Kanunun 60 ıncı madde kapsamında ihale sürecindeki görevinin araştırılması ve ilave olarak yaklaşık maliyeti öğrenen firmanın buna göre teklif verip vermediğinin gözetilmesi gerekmektedir. İhaleye fesat karıştırma suçu özgü suç olduğundan ancak kamu görevlileri ve firmalar tarafından işlenebilecek bir suç türüdür.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye fesattan dava açılmış bir kişinin beraat etmesi ardından bu davarının Temyiz edilmiş olması, bu kişinin ihalelere katılmasına engel değildir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İki kişi birlikte teklif vermiş olsa da; bunun ispatına yönelik bir kanıt yoksa, ortaya çıkan fiyat rayici yansıtıyorsa, ihaleden çekilme için para alındığı ispat edilemiyorsa, ihaleye fesattar bahsedilemez.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye katılma yeterliğine sahip olmayanların ihaleye alınması ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturabilir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  22 adet teklif mektubunun teklif veren firmalar ve firma yetkililerinin el ürünü olup olmadığının araştırılması, ihalelerde mevzuata aykırılık olup olmadığının tespiti ve taraflara zarar açacak sonuçların olup olmadığının irdelenmesi ihaleye fesat karıştırma açısından gereklidir.

  Devamını Oku