1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyete İlişkin İtirazen Şikayet Başvuruları Ne Zamana Kadar Yapılabilir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Teknik Şartnamede Yer Alan İhale Üzerinde Bırakılan İstekli Tarafından Sunulan Raporla İlgili Araç Ve Makinelerin Teknik Özellik Ve Kapasitelerine İlişkin Tevsik Edici Belge Sunmamasına İlişkin Düzenleme Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığı Beyannamesinde Şirketlerin İsimlerinin Yanlış Yerlerde Olmasında Sorun Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  ÖZEL SEKTÖRE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLER İLE İLGİLİ OLARAK SGK KAYDI İLE İŞ YERİ ARASINDA UYUM OLMASI ZORUNLU MUDUR?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Satış İşlemine Dair İnternet Web Sayfasından Yapılan İlandan Sonra Dava Aça Süresi Ne Zaman Başlar?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale İptali

  Dört isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak beş isteklinin teklifinin geçerli sayıldığı, geçerli teklif veren beş istekli arasında en avantajlı birinci teklifin KDV hariç …. ile davacı şirket tarafından verildiği, anılan ihalede benzer ihalelerdeki kırım oranının yakalanmadığı, tekliflerin piyasa rayiç bedelini yansıtmadığı ve ihalede yeterli rekabet ortamı oluşmadığından bahisle ihalenin iptali hukuka uygunluk arzedecek midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Alt Yüklenici)

  Geçici Kabulü Yapılmayan İşlerde Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi Düzenlenecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütüne Ait Şirkette Önceki Yıllarda Çalışıyor Olmak Kamu İhalelerine Katılmamayı Tek Başına Delil Olarak Değerlendirilecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortaklardan birisinin TC Kimlik No'suna Yer Verilmemesi Ticaret Sicil Gazetesinde söz konusu bilginin yer aldığı birlikte değerlendirildiğinde teklifin kabul edilmesini sağlayacak mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Özel Uzmanlık Gerektiren Konularla İlgili Olarak Teknik Görüş İstenilmeden KİK'in Karar Vermesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Teknik Şartname’de yemeklerden alınacak numunelere analiz yapılacağının düzenlendiği, ancak bir öğünde 4 farklı yemeğin yer aldığı göz önüne alındığında toplam kaç adet yemek üzerinden kaç defa analiz yapılacağının ihale dokümanında açıkça belirtilmemesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Yasaklılık Kararının Yürürlüğünün Durdurulması Kararı Alınması Durumunda İstekli İhaleye Katılabilir Mi?

  Devamını Oku