1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İdari şartnamede belirlenen yeterlilik şartnamelerine (istenilen taş cinsine uygun olmayan veya kapsamayan TSE belgesinin sunulması) uygun teklif vermeyen istekli hakkında nasıl karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  ‘Geçici Faaliyet Belgesi’ veya ‘Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ nden başka belgeler ihale sürecinde istenilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhale de 7 gün 24 saat hizmeti için gerekli sayı ve nitelikteki kendi bünyesinde en az iki radyoloji uzmanı, yeteri kadar röntgen teknisyeni, sekreterya ve temizlik elemanı çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname ve çalıştırılacak personelin eğitim durumlarını gösteren belgelerin aslı ve/veya noter onaylı suretlerinin talep edilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Teklif edilen VFPN 300 ve VFPN 600 model su pompalarının uygunluk belgesine ihale tarihi olan 14/10/2014 tarihinden sonra 30/12/2014 tarihinde eklendiği, ihale tarihi itibariyle isteklinin istenilen yeterlilik kriterlerini karşılamadığı, bu eksikliğin ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakan idare işlem hukuka uygundur.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhaleye ilişkin dokümanlarda belli belgelendirme kuruluşunun isminin belirtilmesi rekabet ve eşit muamele ilkelerini zedelemektedir.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhale konusu işte yeterlik kriteri olarak aranan hususun fiili üretim miktarı değil, “kapasite” olduğundan, mevzuata göre tespit edilen miktarın esas alınması gerekir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Davacı şirketin teklif ettiği ürünün ameliyat sırasında denenerek uygulamalı incelemeye tabi tutulduğu, diğer isteklilerin tekliflerinin kataloğa göre mi yoksa numuneye göre mi değerlendirmeye tabi tutulduğu anlaşılamamıştır.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Teknik Şartnameye uygunluk beyanının detaylı olarak araştırılması, gerekirse 4734 sayılı kanunun 53. maddesi uyarınca ilgili kuruluşlardan teknik görüş alınması suretiyle davacı iddialarının karşılanması gerekir.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Teknik Şartname’de yer alan ‘Teklif edilen kit ve cihaz için üretici firma veya ithalatçı/distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi (onayı ile birlikte) olmalıdır. İthalatçı/distribütör ve bayi, TSE Hizmet Yeterlilik belgesine haiz olmalıdır’ şeklindeki yeterlik kriterinin değerlendirme yapılırken göz önüne alınması gerekir.

  Devamını Oku