1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  İhale konusu işte istenilen üç araçtan ikisinin isteklinin kendi malı olmasının istenilmesi (%66'lık orana karşılık gelmektedir) 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde yer alan rekabet ilkesine aykırıdır.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Benzer iş tanımının doğrudan işin kendisini içermesi nedeniyle ihaleye katılımı kısıtladığı ve rekabeti engellemiştir.

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  4734 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca, teknik yeterlik belgesi olarak istenebilecek belgelerin teknik şartnamede yer alması ve teklif ekinde sunulmasının istenilmesi halinde, yeterlik koşulu olduğu ve sunmayanların değerlendirme dışı bırakılacağı açık olmakla birlikte, teknik şartnamede yer alan bilgi ve belgeleri sunması istenilenlerin yükleniciler olarak belirtilmesi durumunun, isteklileri 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olarak tereddüde düşürecek niteliktedir.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Demonstrasyon işleminin uygulama ve gözlemlemeye dayalı işlem olması nedeniyle demonstrasyon sırasında sunumu yapılan ürünün aranan şartlara uygun olup olmadığının istekli ve idare yetkilileri huzurunda tespit edilerek tutanak altına alınması 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinde öngörülen saydamlık, güvenilirlik ve eşit muamele ilkelerinin uygulanması açısından önemlidir.

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İhale İptali

  Kamu ihale mevzuatında, ihalede rekabetin oluşması için, kaç geçerli teklif bulunması ile oluşan fiyatın yaklaşık maliyetin yüzde kaç altında olması gerektiğine ilişkin bir sınırlama ve oran bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale İptali

  İhalede yeterli katılım gerçekleşmiş ise de, idarenin, yaklaşık maliyete göre indirim oranlarını benzer ihalelerle kıyaslamak suretiyle ihalenin iptali sonucuna varıldığı, dolayısıyla takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek kullanılmıştır.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale İptali

  İhaleye katılımı engelleyici bir tutumunun bulunduğuna ve ihale dokümanının ihaleye katılımı kısıtlayıcı düzenlemeler içerdiğine ilişkin herhangi bir iddianın bulunmadığı, ihaleye üç isteklinin katılarak teklif verdiği, bu tekliflerden ikisinin geçerli ve yaklaşık maliyetin altında olduğu, ancak, ihaleye verilen tekliflerden birinin yaklaşık maliyetin %3, diğerinin ise %5 altında olması, dolayısıyla tekliflerin yaklaşık maliyete çok yakın bulunması karşısında, yeterli indirim yapılmadığı ve önerilen tekliflerin yüksek bulunduğu gerekçesiyle, kamu yararı göz önünde tutularak ihalenin iptal edilmesi

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale Türleri

  Sayısal kadastral harita işinin yapımla ilgili bir hizmet işi olarak değerlendirilemez.

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  İhaleye katılan dört şirkete ait teklifleri oluşturan imalat kalemlerine ait miktarların ve bunlara ait birim fiyatların birbirinin aynı olduğu, beyannamelerin aynı yazı tipinde ve düzeninde ortak bir elden oluşturulduğu ve ihaleye teklif veren bütün isteklilerin fiyatlarının yaklaşık maliyete göre yüksek ve birbirine çok yakın olduğu hususlarının tespit edildiği ve dosyada bulunan bilgi ve belgelerle, sunulan hukukî delillerden de firmaların ihale öncesi ortak hareket ederek ihalede rekabeti engelleyici davranışlarda bulundukları anlaşıldığından yasaklama kararı verilmesinde sakınca yoktur.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Davacı şirketin %25 ortağı olan bir gerçek kişinin, hakkında kamu davası açılması nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklanmış olması, bu gerçek kişinin şirket sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaması karşısında, şirket müdürü olduğundan bahisle şirket hakkında yasaklama kararı verilmesinde 4734 sayılı Kanun hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Bu durumda, çeşitli eksiklikler nedeniyle 13 firma ihale dışı kalmış ise de, ihale üzerinde kalanın teklifi de dahil bütün tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olması dolayısıyla ihalede rekabet ortamının oluşması karşısında, ihalenin iptali isteminin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  İhaleye katıldığı tarihte SSK prim borcu olması nedeniyle kendisiyle sözleşme yapılmayan ihale üzerine kalan kişinin ihale dışı bırakılması mümkün olup, anılan Kanunun 58. maddesi uyarınca ihalelerden yasaklama kararı verilmesine yasal olanak bulunmamaktadır.

  Devamını Oku