1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine dayanılarak gerçekleştirilen yapım işleri için düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin iş deneyimini tevsik eden belge olarak kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Yeni Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Çerçevesinde şirketlerin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen faaliyet alanlarının bağlayıcılığının kalmamış olmasının ihaleye istekli olmak isteyenlerdeki etkisi nasıl olacaktır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Yargıtay içtihadı olan "imzası inkâr olunmayan belgenin geçerli olduğunun kabulü gerekir" şeklindeki düzenleme doğrultusunda istekli tarafından imzanın ve doğacak sorumluluğun kendisine ait olduğu beyan edilmiş olsa da idarece uzman kişilere yaptırılan incelemeyle oluşturulan kesin ve resmi nitelikteki kriminal raporu doğrultusunda teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde anılan mevzuat hükümlerine aykırılık görülmemiştir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Oda Kayıt Belgesi

  2014 yılında gerçekleşen ihalede 31.12.2013 tarihli Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesini sunan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Tianjin Sanayi ve Ticaret Odası tarafından düzenlenen sertifika ve Ticaret Şirket Ruhsatı, imza sirküleri, imza beyannamesinin yeminli müşavir onaylı Türkce tercümeleri ile birlikte noter onaylı suretlerinin sunulmasının yeterlidir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  İhaleye teklif verirken unvanlarda yapılan kısaltmaların ticaret sicil numaralarının doğru olması gerekçesiyle başka bir firma olarak değerlendirilemeyeceği gibi unvan değişikliğinde vergi kimlik numarası değişmeyecektir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yabancı isteklilerin katıldığı ihalede imza sirküsü yerine geçecek belge isteklinin katıldığı ülkenin mevzuatına göre değerlendirilecektir. Hint mevzuatında bir vekâlet ilişkisi mevcut olmayıp imza yetkisi doğrudan şirket tarafından verilebilir olup, belge ülkemiz mevzuatına göre düzenlenmiş imza sirkülerinin dengidir ve apostil tasdik şerhi taşıması sebebiyle ülkemizde geçerli yasal bir doküman kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Virgülden sonraki basamaklarında yapılan yuvarlama sonucunda bulunan birim fiyatın teklifinin asgari işçilik maliyetinden 1 kuruş dahi az olması durumunda değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Ayni yemek gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmaması durumunda tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin idarece yapılacak sorgulama teklif edilen bedelin sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılamadığına ilişkin olacaktır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İhale ilanında, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacağının belirtildiği ihalelerde sınır değerin altında teklif veren ve ihale üstünde kalan isteklinin teklifi gerçek piyasa koşullarına ve hayatın olağan akışına aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılamaz.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yapım işi ihalelerinde yerli malı kullanan istekliler için fiyat avantajı sağlanabilecektir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  İdari şartnamede isteklilerin geçici teminatı teklif edilen bedelin % 2'sinden az, % 4'ünden fazla olmamak üzere kendi belirleyeceklerine dair bir düzenleme hukuka aykırı olacaktır.

  Devamını Oku