1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Teknik şartnamenin maddeleri arasında uyumsuzluk varsa hangisinin uygulanması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İdari şartnamede istenilmeyen ancak teknik şartnamede talep edilen araç ruhsatlarını sunmayan istekli için komisyon nasıl bir karar almalıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Teknik Şartname’nin 6.2’nci maddesinde “ İdare, yüklenicinin çalıştıracağı çalışanı yeterli görmediği takdirde gerekçe göstermeden değiştirme hakkına sahiptir.” şeklinde düzenleme yer almakla birlikte, İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması gereği Hizmet Genel Şartnamesi’nin ilgili düzenlemelerinin öncelikle uygulanmalıdır.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Yüklenicinin vereceği zarardan tek başına yüklenicinin sorumlu olduğu İş Kanunu hükümlerine aykırı olsa da, Kanun hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacağından bu aykırılık sonuca etkili değildir.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İdari Şartname’de “il sınırları” ve Teknik Şartname’de “belediye sınırları” içinde akaryakıt istasyonu bulunma koşulu getirilmek suretiyle farklı düzenleme yapıldığı görülmekle birlikte, belediye sınırlarının il sınırları içinde kalacağı; anılan ilin yüzölçümü küçük bir il olduğu dikkate alındığında akaryakıt istasyonunun bulunacağı yerin belediye sınırları ile daraltılmasının rekabeti sınırlandıracağı değerlendirilerek mevcut düzenlemelerin il sınırları olarak geniş yorumlanmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İş Kanunundaki Hesaplamalara Göre Yanlış Olsa Dahi Dokümana İtiraz Edilmediği Müddetçe Teklif Mektubu Eki Cetveldeki Engelli İşçi Sayısı Üzerinden Teklif Hazırlanması Gerekmektedir.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Teklif cetvelinde engelli işçiye yönelik bir satır açılmadığı durumda doküman kesinleşmiş ise, dokümana göre teklif verilmesi gerekmekte olup, idarece sözleşmede yapılan düzenlemeye göre işçi sayısının içerisinde engelli personel bulunmadığı ve engelli personel çalıştırılması halinde hakediş sürecinde fiyat farkı kesintisi olarak gerekli kesintilerin yapılacağı ifade edildiğinden engelli personel dikkate alınmadan kesinleşmiş dokümana göre teklif verilmelidir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Ödeme şartlarının Hizmet İşçileri Genel Şartnamesindeki Hükme Aykırı Düzenlenmesi İhalenin İptalini Gerektirmektedir.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Sözleşme Tasarısı’nda yer verilen “Yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 60 (altmış) takvim günü içinde ödeme yapılacaktır.” Düzenlemesi hizmet işleri genel şartnamesine aykırı olmakla birlikte, HİGŞ zaten uygulanacağından bu düzenleme esasa etkili bir aykırılık taşımamaktadır. İhale dokümanlarında sözleşme düzenlemesi ile HİGŞ arasında uyumsuzluk varsa HİGŞ esas alınır.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İhale dokümanları arasında bazılarında düzenlemelerin unutulması durumunda ihale teklifi dokümanların önceliğine göre verilebilir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Teknik Şartname’de isteklinin bünyesinde çalışmak üzere 2 adet müteahhit elemanı (Kontrol elemanı ve Çevre mühendisi) istenilmesi mevzuata aykırıdır. Ancak, bu durum tekliflerin verilmesine engel değildir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Cezalarla ilgili olarak teknik şartname ve sözleşme tasarısında farklılık olması halinde, sözleşme tasarısının önceliği vardır ve sözleşme süreci içerisinde sözleşme maddeleri uygulanacaktır, bundan dolayı ihalenin iptaline gerek bulunmamaktadır.

  Devamını Oku